PřF MBBGK Molekulární a buněčná biologie a genetika
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-MBBG_ Molekulární a buněčná biologie a genetika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Požadavky pro vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobu disertační práce se shodují s požadavky v prezenční době studia.
Student je připraven k vykonání státní doktorské zkoušky po splnění všech studijních povinností, tj. absolvování předmětů teoretické přípravy, splnění povinnosti jazykové kompetence, povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem, tj. v polovině standardní doby studia. Státní doktorskou zkoušku student vykonává v průběhu 5. nebo nejpozději 6. semestru studia. Státní doktorská zkouška probíhá formou pohovoru, ve kterém uchazeč prokazuje celkovou orientaci v oboru a schopnost komunikovat a diskutovat s examinátory. Okruhy státní doktorské zkoušky:
struktura a molekulární principy fungování mikrobiálních, rostlinných a živočišných buněk a jejich virů
mechanismy mutageneze, rekombinace, transpozice a oprav DNA
molekulární podstata kancerogeneze
principy buněčných signalizací
charakteristika a možnosti využití kmenových buněk
principy řízení proliferace, diferenciace a odumírání buněk
možnosti genového inženýrství a genových terapií
genomika a proteomika
molekulární podstata dědičných chorob
obecná, molekulární a vývojová genetika
lékařská genetika a cytogenetika
genetika kvantitativních znaků
Nejpozději do konce 8. semestru studia student prokáže splnění povinnosti prezentace na zahraniční konferenci, zpracuje dizertační práci a předloží žádost o obhajobu dizertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Kombinovaná forma studia se využívá zejména v případech, kdy z vážných důvodů student nedokončí studium po čtyřech letech standardní doby studia, ale přitom řádně plnil studijní a vědecko-výzkumné povinnosti.

Studijní povinnosti (cca 20% studijní zátěže)
absolvování předmětů souvisejících s tématem disertační práce a rozšiřujících znalosti v oboru, případně předměty vedoucí k prohloubení manažerských kompetencí - tzv. soft skills, jako např. S4001 Prezentování na mezinárodním fóru, S4003 Vedení vědecké kariéry, S4004 Financování výzkumu - trénink v grantových přihláškách, D01 Publish or Perish: The art of research and scientific writing, apod. (18 kreditů/první 4 semestry)
doktorský seminář UEB (16 kreditů/8 semestrů)
MU Life Sciences Seminar (8 kreditů/první 4 semestry)
pomoc při zajišťování praktické výuky v pregraduálním studiu (150 hodin za celé studium) a podíl na vedení a oponování bakalářských prací (cca 5% zátěže)
vykonání státní doktorské zkoušky v průběhu pátého, maximálně šestého semestru

Výzkumné povinnosti
příprava disertační práce po celou dobu studia (min. 70 % pracovní zátěže, včetně publikační činnosti)
příprava a obhajoba tezí disertační práce v polovině standardní doby studia
průběžná prezentace výsledků na seminářích a vědeckých konferencích
minimálně jedna aktivní účast na mezinárodní konferenci
kdykoliv v průběhu studia je povinná zahraniční stáž min. 1 měsíc (cca 5% zátěže)
publikační činnost: nejméně jeden článek v časopisu s impaktovým faktorem, který je nad mediánem oboru, u kterého je student prvním autorem; alternativní variantou jsou dva články (alespoň jeden z nich prvoautorský) v mezinárodních časopisech s impaktovým faktorem vyšším než jedna bez ohledu na medián časopisu

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Aktuální témata disertačních prací:

https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/24071-molekularni-a-bunecna-biologie-a-genetika (záložka Výzkumná zaměření disertačních prací)

Vybraná témata obhájených prací:

Protein engineering for analysis of structure-functin relationships of enzymes (Veronika Lišková), obhájeno 11.5. 2018
Mechanismus protinádorového působení wedelolaktonu (Tereza Kučírková), obhájeno 20.4. 2018
Mechanismy oprav DNA studované metodami pokročilé konfokální mikroskopie (Jana Suchánková), obhájeno 16.3. 2018
Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus (Tibor Botka), obhájeno 20.10. 2017
Studium reorganizace jadérek u embryonálních kmenových buněk (Michal Franek), obhájeno 13.10. 2017

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.