PdF BPR3Svp Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-PR3S Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky
Přírodopis
Druhý obor
Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium
Struktura státní závěrečné zkoušky z přírodopisu
Písemná část zkoušky má prokázat teoretické znalosti uchazeče napříč jednotlivými disciplínami spadající pod vzdělávací obor přírodopis (botanika, zoologie, antropologie a neživá příroda); viz okruhy ke státní závěrečné zkoušce a orientaci ve formální organizaci a pojetí přírodopisného učiva na základní škole.
Poznávací část zkoušky má prokázat u uchazeče dovednost determinace a specifikace vybraných přírodnin (živých i neživých) a orgánů lidského těla.
Didaktická část
Didaktika přírodopisu jako věda
Kurikulární dokumenty
Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV
Didaktické principy a zásady
Didaktická analýza přírodopisného učiva
odkaz na podrobnější informace
http://katedry.ped.muni.cz/biologie/studium/bakarske-szz

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bc. prací:
zaměření na zoologii – doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Např. Aktivita klíšťat Ixodes ricinus na jedné z lokalitě v okolí Brna apod.
zaměření na zoologii bezobratlých živočichů – Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Přednostně zaměření na rovnokřídlý hmyz (kobylky, cvrčci, saranče aj.)
zaměření na zoologii – Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.
Např. Zpracování výukové (exkurzní) trasy se zaměřením na obratlovce.
zaměření na antropologii a genetiku – Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Např. Měření somatických parametrů – jejich srovnání, vztahy, rozdíly mezi pohlavími, věkovými kategoriemi, typy aglomerací. Jejich souvztažnost ke zdraví člověka a prevenci onemocnění.
zaměření na sinice a řasy, anatomii a morfologii rostlin – Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
např. Taxonomické složení společenstva sinic a řas vybraných vodních biotopů.
zaměření na didaktiku přírodopisu 2. stupně ZŠ – Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Např. Přírodní poměry a flóra vybraného území
zaměření na botaniku – Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Např. Přírodní poměry a květena vybraného území
zaměření na geologii – doc. Jindřich Štelcl, CSc.
Např. Geologická charakteristika vybrané lokality.
Obhájené bc. práce
Polák J.: Přírodní poměry a květena území severně od Vysokých Popovic, https://is.muni.cz/auth/th/blg57/?fakulta=1441;obdobi=8723;id=23919
Smutná K.: Přírodní poměry a flóra v okolí Velkého Beranova, https://is.muni.cz/auth/th/b9h41/?fakulta=1441;obdobi=8723;id=23919
Jůzová V.: Monitoring opylovačů v okolí stanoviště včelstev v obci Okříšky, https://is.muni.cz/auth/th/me59d/?fakulta=1441;obdobi=8723;id=23919
Pilařová T.:Přírodní poměry a flóra v okolí města Bílovce, https://is.muni.cz/auth/th/e17ii/?fakulta=1441;obdobi=8723;id=23919,
Adam I. :Predace ještěrek čeledi Lacertidae omnivorními ptáky, https://is.muni.cz/auth/th/njbk5/?fakulta=1441;obdobi=8723;id=23919
Kališová L.:Vliv koronakrize na tělesné složení a pohybové aktivity sportovců, https://is.muni.cz/auth/th/ixk82/?fakulta=1441;obdobi=8723;id=23919

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp001Úvod do studia biologie B. Brabcovázk 0/0/02 1-
PdF:BIp002Neživá příroda 1 J. Štelclzk 2/1/04 1P
PdF:BIp003Biologická technika B. Brabcováz 0/2/02 1-
PdF:BIp004Neživá příroda 2 J. Štelclzk 2/1/04 2P
PdF:BIp005Základy obecné botaniky B. Brabcovák 1/1/03 2P
PdF:BIp006Základy obecné zoologie A. Žákovskák 1/1/03 2P
PdF:BIp007Cvičení v terénu - neživá příroda J. Štelclz 0/2/0 3 dny.2 2-
PdF:BIp008Základy systému a evoluce řas a hub B. Brabcovázk 1/2/04 3P
PdF:BIp009Základy zoologie bezobratlých R. Vlkzk 1/2/04 3P
PdF:BIp010Základy systému a evoluce vyšších rostlin N. Čeplovázk 1/2/04 4P
PdF:BIp011Základy zoologie strunatců s využitím IT R. Smolinskýzk 1/2/04 4P
PdF:BIp012Ekologie pro základní vzdělávání R. Vlkk 1/1/03 4P
PdF:BIp013Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie N. Čeplováz 0/3/0 5 dní.3 4-
PdF:BIp014Fyziologie rostlin N. Čeplovák 1/2/03 5P
PdF:BIp015Fyziologie živočichů A. Žákovskák 1/2/03 5P
PdF:BIp016Anatomie a fyziologie člověka 1 M. Jančovázk 1/2/04 5P
PdF:BIp019Anatomie a fyziologie člověka 2 M. Jančovák 1/2/03 6P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp017Úvod do didaktiky přírodopisu L. Vodovák 1/0/02 5Z
PdF:BIp018Praktikum k didaktice přírodopisu L. Vodovák 1/2/03 6Z
5 kreditů