PdF NFY2ck Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-FY2 Učitelství fyziky pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:
- Fyzika a didaktika fyziky
- Obhajoba diplomové práce
- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium
-------------
Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,

Aplikace vyučovacích metod ve výuce fyziky pro ZŠ
Fyzikální jevy a metody v biologii
Možnosti optimalizace fotovoltaických elektráren
Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích
Meteorologie
Rozbor výukového software pro fyziku


Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/0/.3 8 hodin.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 20 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0801Aktuální problémy přírodovědné výuky T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 3-
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou J. Válekz 0/2/0 8 hodin.1 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika J. Válekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty T. Miléřk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2801Práce ve fyzikální laboratoři T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2802Práce ve fyzikální didaktické laboratoři J. Válekk 0/0/1 4 hodiny.5 2-
PdF:FC2803Pokročilé fyzikální praktikum P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2804Environmentální fyzika T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.3 3-
PdF:FC2805Fyzika v běžném životě J. Válekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2807Teoretická fyzika 3 P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8006Edugames a YouTube eduklipy J. Válekk 0/0/2 4 hodiny.5 3-
53 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2012Astronomie a astrofyzika pro učitele T. Miléřk 2/0/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC2806Kosmologie T. Miléřz 0/2/0 8 hodin.2 2-
PdF:FC6807Aplikované výukové technologie J. Válekk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC6812Nanotechnologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC6815Nové materiály ve zdravotnictví P. Ptáčekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Neudržitelný rozvoj lidstva 1 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Neudržitelný rozvoj lidstva 2 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
19 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:Fy6007Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:Fy6008Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
13 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů