PdF NDE2hk Učitelství dějepisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

V navazujícím magisterském studiu prokazují absolventi studijního oboru Učitelství dějepisu pro základní školy široké znalosti vědních oborů své předmětové aprobace a porozumění těmto oborům, principům jejich struktury, vztahům uvnitř vědních oborů své aprobace i mimo ně. Prokazují hluboké znalosti oborové didaktiky, teorie kurikula, interpretují a hodnotí formy a metody výuky dějepisu. Součástí SZZ může být rovněž obhajoba diplomové práce. Během obhajoby student/ka prokáže schopnost formulovat nové myšlenky a předložit závěry, které přinesou nové poznatky o zkoumaném jevu.
Obhajoba DP; Dějepis od středověku po současnost v širších souvislostech; Didaktika dějepisu

I. Dějepis
1. Křesťanství od středověku do novověku.
2. Český stát ve střední Evropě.
3. České království a vedlejší země.
4. Územní vývoj českého státu.
5. Česká a evropská reformace.
6. Česká otázka v kontextu dějin.
7. Stýkání a potýkání Čechů a Němců v českých zemích.
8. Významné kulturní epochy v komparaci.
9. Současná etnická struktura Evropy a její historie.
10. Středověká společnost, vzdělanost a kultura.
11. Vývoj středověkého a novověkého města.
12. Národnostní problematika Evropy v 19. a 20. století.
13. Kolonialismus v období novověku.
14. Revoluce v novověku.
15. Vznik a vývoj občanské společnosti v 19. a 20. století.
16. Absolutistické monarchie 17. až 19. století.
17. "Východní otázka" v mezinárodních vztazích 19. a 20. století.
18. Světové války, jejich příčiny a důsledky.
19. Totalitní režimy 20. století.
20. Rozdělený a integrující se svět po roce 1945
21. Středověké dějepisectví.
22. Pozitivistické dějepisectví.

II. Didaktika
1. Vznik didaktiky dějepisu, charakteristika předmětu
2. Vztah historie jako vědy k dějepisu jako vyučovacímu předmětu
3. Místo dějepisu v soustavě vyučovacích předmětů
4. Pojetí dějepisu
5. Co rozumíte soustavou dějepisného vyučování a v kterých základních pedagogických dokumentech je zakotvena
6. Teorie výběru dějepisného učiva
7. Teoretické otázky didaktické analýzy
8. Plánování dějepisné výuky
9. Výchovně vzdělávací proces a jeho zvláštnosti při výuce dějepisu
10. Problematika vyučovacích forem dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika
11. Problematika vyučovacích metod dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika
12. Význam názornosti pro výuku dějepisu; utřídění a charakteristika vyučovacích prostředků
13. Specifický význam textových pomůcek ve výuce dějepisu
14. Základní otázky pedagogického výzkumu a jeho uplatnění v teoretické práci učitele dějepisu
15. Nové trendy v didaktice dějepisu

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,


Magisterské:
VODIČKOVÁ, Kristýna. Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a východní frontě 2. světové války). Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie.

KOŠAŘOVÁ, Klára. Ludvík Hlavačka. Duchovní otec elektrických bot a elektrifikace drátěných zátarasů na hranicích? Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie.

JANEČKA, Josef. Větrné mlynářství na Drahanské vrchovině. Brno 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie.


JAKUBEC, Pavel. Didaktické využití hraného historického filmu Alexander Veliký. Brno 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie.

ČERNÁ, Kateřina. Návrh didaktické aplikace hraného flimu: Valkýra. Brno 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie.


Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/0/.3 8 hodin.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEk00WSelected topics in history of science J. Miholak 0/0/.8 10k.2 2-
PdF:DEkARCArchivnictví J. Miholak 0/0/.8 10k.2 2-
PdF:DEkCPMKritické myšlení v předmětu dějepis J. Miholak 0/0/.8 10k.2 3-
PdF:DEkDD1Dějiny dějepisectví 1 J. Vaculíkz 0/0/1.7 20k.2 1P
PdF:DEkDD2Dějiny dějepisectví 2 J. Vaculíkzk 0/0/1.7 20k.4 2P
PdF:DEkDEKKulturní dějiny K. Štěpánekk 0/0/.8 10k.3 4-
PdF:DEkDHGHistorická geografie J. Vaculíkk 0/0/.8 10k.3 4-
PdF:DEkDVTDějiny vědy a techniky J. Miholak 0/0/.8 10k.2 3-
PdF:DEkREDVýuka regionálních dějin J. Miholak 0/0/0 10k.3 1-
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp12rExkurze ČR I J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 2-
PdF:DEp35pExkurze Praha 2 J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 3-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEk1DIDidaktika dějepisu 1 J. Vaculíkzk 0/0/1.7 20k.5 1Z
PdF:DEk2DIDidaktika dějepisu 2 J. Vaculíkzk 0/0/.8 10k.5 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:De6002Učitelská praxe 2 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:De6003Učitelská praxe 3 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_DPpDiplomová práce - Projekt J. Vaculíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:DE_DPDiplomová práce J. Vaculíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:DE_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Vaculíkz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů