PdF NSP2vp Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Součásti SZZ a jejich obsah

Část povinná:
Pedagogika a psychologie (společný základ)
Obhajoba diplomové práce, pokud je zadaná na katedře speciální a inkluzivní pedagogiky nebo na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání
Inkluzivní didaktika (test)
Speciální pedagogika pro učitele základní a střední školy

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání prohloubených poznatků z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a kontextu psychologických kontextů resilienčních zdrojů. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - má odborné znalosti a dovednosti ze speciální pedagogiky, má komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá speciálněpedagogické postupy pro podporu učení žáků se SVP – zpracování speciálněpedagogické diagnostiky v učení, individuálního vzdělávacího plánu, práce se skupinou i jednotlivcem.
Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Metody výuky anglického jazyka u žáků se sluchovým a mentálním postižením na ZŠ pro sluchově postižené
Rozvoj jazykových schopností v anglickém jazyce u žáků mladšího školního věku se specifickými poruchami učení
Využití a efektivita Montessori přístupů k žákům se specifickými poruchami učení
Smyslové vnímání hmatem a čichem u žáků se zrakovým postižením na základní škole
Předprofesní a profesní příprava žáků s mentálním postižením

Témata obhájených prací
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením https://is.muni.cz/th/318581/pedf_m/
Volba střední školy a úspěšnost studia u žáků se specifickými poruchami učení v komparaci se základní školou https://is.muni.cz/th/t26l3
Edukativní přístupy u jedinců s autismem https://is.muni.cz/th/67424/pedf_m
Výuka cizích jazyků u dětí se specifickými poruchami učení https://is.muni.cz/th/67424/ped_m/
Využití současných diagnostických metod ke stanovení normy nosní rezonance u dětí předškolního věku https://is.muni.cz/th/385421/pedf_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SPp603Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami D. Opatřilovák 0/1/03 4Z
PdF:SPp604Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/05 1P
PdF:SPp605Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení V. Vojtovázk 0/4/05 2P
PdF:SPp606Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení D. Opatřilovázk 0/4/05 3P
PdF:SPp610Resilienční zdroje vzdělávání E. Řehulkak 1/0/02 1P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp607Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost I. Bytešníkovák 0/2/04 2Z
PdF:SPp608Inkluzivní didaktika II – matematická a digitální gramotnost D. Opatřilovázk 0/2/04 3Z
PdF:SPp609Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě K. Pančochak 0/1/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:SP6002Učitelská praxe 2 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:SP6003Učitelská praxe 3 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů