PdF BVZ3Svp Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Bakalářská státní zkouška se koná formou písemného testu s 60 položkami s výběrem jedné správné odpovědi. Na test je k dispozici 60 minut. Testové položky jsou v rozsahu odpovídajícímu kreditové zátěži předmětů: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, výzkum v pedagogické praxi, speciální a inkluzivní pedagogika, základy pedagogické diagnostiky, vývojová a sociální psychologie, asistentská praxe. U každého předmětu jsou stanoveny tematické okruhy s odpovídající literaturou ke studiu. Podrobný přehled tematických okruhů je zveřejněn na stránkách katedry pedagogiky.
Předměty bakalářské státní zkoušky z výchovy ke zdraví vycházejí z pilířových disciplín výchovy ke zdraví. Státní zkouška z výchovy ke zdraví se skládá z části biomedicínské a části psychosociální. V každé části státní zkoušky si student vylosuje jeden tematický okruh a odpovídá na dílčí otázky uvedené ve vylosovaných okruzích. Tematické okruhy státní zkoušky z výchovy ke zdraví jsou zveřejněny na stránkách katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Rámcové tematické okruhy závěrečných prací v programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání:

Strategie zvládání zátěžových situací;
Prevence závislostního chování;
Prevence obezity;
Výživa a výživový režim dětí;
Pohybová aktivita a pohybový režim dětí;
Prevence poruch příjmu potravy;
Problematika osobního bezpečí dětí a dospívajících;
Novodobé sociálně patologické jevy a jejich prevence;
Životní styl dětí a dospívajících – rizikové a protektivní faktory;
Zdraví v kontextu rodiny.

Obhájené bakalářské práce:

Vztahy mezi žáky v tradiční škole a škole podporující zdraví
Obor: PdF 7503R155, archiv: http://is.muni.cz/th/425283/pedf_b/
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275
Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., učo 1247

Vliv sociálních sítí na prožívání u jejich uživatelů
Obor: PdF 7503R155, archiv: http://is.muni.cz/th/418926/pedf_b/
Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., učo 1247
Oponent: Mgr. Radim Slaný, učo 174486

Edukace ve výživě v mimoškolním prostředí
Obor: PdF 7503R155, archiv: http://is.muni.cz/th/430349/pedf_b/
Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D., učo 45625
Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549

Vrozené vývojové vady a jejich prevence
Obor: PdF 7503R155, archiv: http://is.muni.cz/th/423231/pedf_b/
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275
Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Falková, učo 151401

Informovanost žáků základních škol o možnostech ochrany před neplánovaným rodičovstvím
Obor: PdF 7503R155, archiv: http://is.muni.cz/th/441250/pedf_b/
Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D., učo 92125
Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., učo 1247

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB11Biologie člověka a základy zdravovědy 1 J. Slaná Reissmannováz 2/1/03 1P
PdF:VZpB12První pomoc J. Slaná Reissmannováz 1/1/03 1P
PdF:VZpB13Propedeutika výchovy ke zdraví V. Mužíkz 0/1/13 1Z
PdF:VZpB21Biologie člověka a základy zdravovědy 2 J. Slaná Reissmannovázk 2/1/05 2P
PdF:VZpB22Rodina v psychosociálním kontextu A. Prokopovák 1/1/03 2P
PdF:VZpB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/02 3P
PdF:VZpB32Krize v životě člověka E. Řehulkak 0/1/03 3P
PdF:VZpB33Reprodukční zdraví J. Slaná Reissmannovázk 0/2/15 3P
PdF:VzpB41Ekologie ve výchově ke zdraví L. Mužíkováz 0/1/12 4P
PdF:VzpB42Psychohygiena a psychologie zdraví E. Řehulkazk 1/0/03 4P
PdF:VzpB43Výživa člověka L. Mužíkovák 1/0/24 4P
PdF:VzpB51Zdraví člověka - aktuální témata L. Mužíkovák 0/1/02 5P
PdF:VzpB52Genetika a zdraví P. Kachlíkzk 1/1/04 5P
PdF:VZpB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 0/1/02 5P
PdF:VZpB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/03 5P
PdF:VZpB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Slaná Reissmannovák 1/0/02 6P
PdF:VZpB62Programy podpory zdraví ve školním prostředí V. Mužíkk 0/1/13 6P
PdF:VZpB63Člověk a prostředí J. Slaná Reissmannovák 0/2/03 6-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkk 1/2/05 5Z
5 kreditů