PdF BCJ3Svp Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ zahrnuje obsah předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu studijního programu. Její součástí je ústní zkouška z českého jazyka a literatury s didaktikou.


1. Ústní zkouška z českého jazyka zahrnuje všestranný jazykový rozbor textu a odpověď na teoretickou otázku z jazykovědy a na
otázku z didaktiky českého jazyka a slohu dle tematických okruhů.
2. Ústní zkouška z české literatury zahrnuje odpověď na otázku z literární teorie a historie a na otázku z didaktiky literární výchovy dle tematických okruhů. Předpokladem k úspěšnému absolvování zkoušky z české literatury je schopnost interpretovat literární dílo s přihlédnutím k jeho strukturním vrstvám i literárněhistorickému kontextu.
Při SZZ jsou prověřovány kompetence:
- kompetence komunikační: vyjadřovat se plynule, věcně a funkčně, respektovat a dodržovat jazykovou správnost a stylovou vytříbenost;
- kompetence oborové: orientovat se v teorii i v systému současného českého jazyka, provádět jazykovou a stylistickou analýzu textu, orientovat se v literární teorii české literatury 19. a 20. století a teorii literatury, provádět interpretaci literárního i neliterárního textu;
- kompetence oborovědidaktické: rozvíjet žákovo kultivované vyjadřování, schopnost čtení textu s porozuměním, rozvíjet u žáků schopnost interpretace textu a schopnost porozumět textu literárnímu i neliterárnímu, podporovat rozvoj čtenářství a zájem o literaturu a literární dění.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhajoba bakalářské práce je součástí hlavního studijního plánu.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp001Fonetika a fonologie českého jazyka M. Lollokzk 0/1/03 1P
PdF:CJp002Úvod do studia jazyka a jazykovědy I. Kolářováz 1/0/01 1-
PdF:CJp003Úvod do studia literatury a literární vědy M. Šubrtováz 0/2/02 1-
PdF:CJp004Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 E. Novákováz 0/2/02 1P
PdF:CJp011Morfologie českého jazyka J. Tuškovázk 0/2/0 2 x 2 hodiny.4 2P
PdF:CJp012Tvoření slov v českém jazyce I. Kolářováz 0/2/02 2P
PdF:CJp013Teorie literatury pro učitele 1 D. Kročaz 0/1/02 2P
PdF:CJp014Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 E. Novákovázk 0/1/03 2P
PdF:CJp020Základy slavistiky a staroslověnštiny J. Tuškovák 0/2/03 3P
PdF:CJp021Lexikologie českého jazyka I. Kolářovázk 0/1/03 3P
PdF:CJp022Základy korpusové lingvistiky I. Kolářováz 0/1/01 3-
PdF:CJp023Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 J. Poláčekz 0/2/02 3P
PdF:CJp024Teorie literatury pro učitele 2 D. Kročazk 0/1/03 3P
PdF:CJp031Syntax českého jazyka 1 I. Kolářovázk 0/2/04 4P
PdF:CJp032Historická mluvnice českého jazyka I. Kolářovák 0/2/03 4P
PdF:CJp034Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 J. Poláčekzk 0/1/03 4P
PdF:CJp035Česká literatura po roce 1945 1 M. Chocholatýz 0/2/02 4P
PdF:CJp041Syntax českého jazyka 2 I. Kolářováz 0/1/01 5P
PdF:CJp042Literatura pro mládež M. Šubrtovázk 0/1/03 5P
PdF:CJp043Česká literatura po r. 1945 2 M. Chocholatýzk 0/1/03 5P
PdF:CJp050Základy stylistiky českého jazyka M. Lollokk 0/2/03 6P
PdF:CJp051Kapitoly z problematiky dětského čtenářství M. Šubrtováz 1/0/02 6-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp033Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium I. Kolářováz 0/1/02 4Z
PdF:CJp044Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium J. Zítkovák 0/1/03 5Z
5 kreditů