PdF NPR2vp Učitelství přírodopisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:
Přírodopis a didaktika přírodopisu
Druhý obor včetně oborové didaktiky
Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium (podrobný obsah a rozsah je uveden v příloze č. 1 žádosti)
Předměty státní zkoušky vycházejí z pilířových disciplín přírodopisu a didaktiky přírodopisu. Složením státní zkoušky z předmětu přírodopis a didaktika přírodopisu má student zakončit svoji vysokoškolskou přípravu v jednom z předmětů svojí aprobace, prokázat potřebný rozvoj schopností, osvojení komplexních vědomostí a základních dovedností pro vyučování přírodopisu na základních školách, nižším stupni gymnázií.
Struktura státní závěrečné zkoušky z přírodopisu a didaktiky přírodopisu
Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit úroveň znalostí uchazečů napříč jednotlivými disciplínami spadajícími pod vzdělávací obor přírodopis (botanika, zoologie, antropologie a neživá příroda) a do oblasti didaktiky přírodopisu. Současně mají uchazeči prokázat dovednost využití výše zmíněných znalostí při didaktické transformaci jednotlivých témat do podoby vyučovací hodiny základního typu a vyučovací hodiny využívající organizační formy specifické pro obor přírodopis, jako jsou např. terénní výuka, exkurze, laboratorní práce, badatelsky orientovaná výuka apod.
Státní závěrečná zkouška z Učitelství přírodopisu má 3 části:
1. Didaktika přírodopisu – v této části si studenti volí otázku vztahující se k problematice výuky přírodopisu na základní škole - viz okruhy k didaktice přírodopisu.
2. Didaktická transformace přírodopisného tématu v hodině základního typu – v této části si studenti vylosují téma vycházející z učiva přírodopisu na základní škole. Jejich úkolem je po dostatečně dlouhé přípravě zařadit téma dle platných kurikulárních dokumentů, formulovat výchovně vzdělávací cíle, navrhnout organizaci a metody vhodné pro expozici, fixaci a případnou aplikaci učiva v reálných situacích. Na závěr navrhnout diagnostické metody, kterými by ověřili účinnost navrhované výuky.
Nedílnou součástí je prokázání odborných znalostí vztahujících se k tématu – viz témata k didaktické transformaci učiva přírodopisu.
3. Didaktická transformace přírodopisného tématu v organizační formě výuky specifické pro obor přírodopis – v této části si studenti vylosují téma z učiva přírodopisu a současně alternativní organizační formu specifickou pro výuku přírodopisu jako výuka v laboratoři, badatelská výuka, integrovaná přírodovědná výuka nebo terénní výuka. Úkolem studentů je po dostatečně dlouhé přípravě zařadit téma dle platných kurikulárních dokumentů, formulovat výchovně vzdělávací cíle, organizaci výuky a použité metody ve výuce realizované předepsanou alternativní. Porovnat výhody a nevýhody zvolené organizační formy oproti výuce stejného tématu v hodině základního typu. Nedílnou součástí je prokázání odborných znalostí vztahujících se k tématu – viz témata k didaktické transformaci učiva přírodopisu.
Více informací na stránkách katedry biologie
http://katedry.ped.muni.cz/biologie/magisterske-szz

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,
Fárková, L. Atlas sladkovodních sinic a řas pro výuku biologie na Gymnáziu v Novém Jičíně. 2015. http://is.muni.cz/th/376238/pedf_m/
Dolníčková, I. Floristická studie a botanická exkurze v okolí dolního toku Malé Bečvy. 2014. http://is.muni.cz/th/252443/pedf_m/
Zouhar, P. Omezení pohyblivosti páteře a bolestivost zad a krku v závislosti na druhu volnočasových aktivit žáků 2. stupně ZŠ na venkově a ve městech. 2014. http://is.muni.cz/th/243714/pedf_m/
Málková, A. Vliv nadváhy a obezity na plosku nohy u dětí staršího školního věku. 2014. http://is.muni.cz/th/324077/pedf_m/
Nakládal, M. Tvorba a použití mikrofotografií prvoků a živočichů při výuce přírodopisu. 2011. http://is.muni.cz/th/173743/pedf_m/
Kubínová, P. Společenstva pavouků biotopu les v Mariánském údolí a tvorba vzdělávacího materiálu o fauně oblasti Údolí Říčky. 2012. http://is.muni.cz/th/209899/pedf_m/
Folovský, J. Mapování výskytu rovnokřídlého hmyzu v okolí obce Roudno a tvorba klíče k určování lučních bezobratlých. 2015. http://is.muni.cz/th/323599/pedf_m/
Smutková, T. Srovnání učebnic Přírodopisu v České a Slovenské republice. 2012. https://is.muni.cz/th/209789/pedf_m/
Kyjovská, P. Návrh souboru výukových tabulí pro Botanickou zahradu PřF MU. 2015. https://is.muni.cz/th/386415/pedf_m/
Kopalová, J. Soubor učebních materiálů pro výuku tématu listnaté dřeviny na základní škole. 2014. http://is.muni.cz/th/329078/pedf_m/
Klusáková, L. Srovnání znalostí žáků základních škol na modelovém tématu: Radon v horninovém prostředí. 2012. http://is.muni.cz/th/209902/pedf_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp024Systém vyšších rostlin pro učitele N. Čeplováz 0/2/02 1P
PdF:BIp025Základy genetiky a buněčných dějů M. Jančovák 1/2/04 1P
PdF:BIp027Antropologie pro učitele M. Jančovázk 1/2/04 2P
PdF:BIp028Biological and geological field practice A. Žákovskáz 0/2/0 5 dní + 2 dny cesta.3 2-
PdF:BIp029Pěstitelské práce pro učitele K. Ševčíkováz 0/2/02 2-
PdF:BIp030Zoologie strunatců pro učitele R. Smolinskýz 1/1/02 3P
PdF:BIp031Neživá příroda pro učitele J. Štelclz 1/1/02 3P
PdF:BIp034Zoologie bezobratlých pro učitele R. Vlkz 2/2/02 4P
21 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp036Základy zahradnictví a pěstitelství K. Ševčíkováz 1/1/02 1-
PdF:BIp038Systém a evoluce řas a hub pro učitele B. Brabcováz 1/1/02 2P
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp023Didaktika přírodopisu 1 L. Vodováz 1/1/02 1Z
PdF:BIp026Didaktika přírodopisu 2 L. Vodovázk 1/2/04 2Z
PdF:BIp032Školní biologické pokusy A. Žákovskáz 0/2/02 3Z
PdF:BIp033Integrované terénní cvičení A. Žákovskáz 0/2/0 4 dny.2 3Z
PdF:BIp035Didaktika přírodopisu 3 L. Vodováz 0/4/02 4Z
12 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:Bi6002Učitelská praxe 2 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Bi6003Učitelská praxe 3 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů