PdF BZE3Shp Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá ze dvou částí – obhajoba práce a přezkoušení z teoretických znalostí. Okruhy pro státní závěrečné zkoušky z geografie vycházejí z profilových disciplín geografie – kartografie a GIS, fyzické geografie a socioekonomické geografie. Součástí jsou i otázky týkající se geografie jako vědy, metod výzkumu a oborové didaktiky. Příprava i odpovědi probíhají za pomoci atlasu.
Student si losuje jedno z témat a odpovídá na dílčí otázky v nich uvedených:
Okruhy otázek státní závěrečné zkoušky z předmětu zeměpis se skládají ze čtyř částí, které odpovídají skladbě předmětů v bakalářském studiu.
Otázky A) Kartografie, geoinformatika.
Otázky B) Fyzická geografie.
Otázky C) Socioekonomická geografie.
Otázky D) Geografie jako věda, základní metody geografického a pedagogického výzkumu a oborová didaktika

Bakalářská státní zkouška pedagogickopsychologického modulu se koná formou písemného testu s 60 položkami s výběrem jedné správné odpovědi. Na test je k dispozici 60 minut. Testové položky jsou v rozsahu odpovídajícímu kreditové zátěži předmětů: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, výzkum v pedagogické praxi, speciální a inkluzivní pedagogika, základy pedagogické diagnostiky, vývojová a sociální psychologie, asistentská praxe. U každého předmětu jsou stanoveny tematické okruhy s odpovídající literaturou ke studiu. Podrobný přehled tematických okruhů je zveřejněn na stránkách katedry pedagogiky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Student si pro svoji závěrečnou práci volí jeden z následujících okruhů:
– Fyzická geografie, nauka o krajině
– Kartografie, GIS, DPZ
– Socioekonomická geografie
– Regionální geografie světa
– Didaktika geografie

Obhájené bakalářské práce:
1) JURMANOVÁ, Natálie. Aplikace pro tablety pro výuku zeměpisu [online]. Brno, 2016 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/425603/pedf_b/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Svobodová.
2) LEISCHNER, Oldřich. Měření pohybové aktivity ve výuce geografie v čase a prostoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/408379/pedf_b/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Svobodová.
3) MÍŠEK, Štěpán. Vývoj obyvatelstva českých osad v rumunském Banátu [online]. Brno, 2017 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/433083/pedf_b/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Libor Lněnička.
4) JELÍNEK, Martin. Hodnocení mapových aplikací pro chytré telefony z pozice uživatele [online]. Brno, 2017 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/441502/pedf_b/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Svatoňová.
5) OTÁHAL, Jan. Analýza mentálních map na základě věkového rozdílu žáků [online]. Brno, 2017 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/433085/pedf_b/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Svatoňová.

Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0103Reliéf a stavba Země E. Hofmannzk 1/1/04 1P
PdF:Ze0108Atmosféra a hydrosféra Země E. Hofmannzk 1/1/04 2P
PdF:Ze0109Terénní cvičení z kartografie H. Svatoňováz 0/0/2.6 4 dny.3 2P
PdF:Ze0112Půda a biota Země E. Hofmannzk 1/1/04 3P
PdF:Ze0116Geografie výrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 4P
PdF:Ze0118Terénní cvičení ze sociální geografie D. Mísařováz 0/0/2.6 4 dny.3 4P
PdF:Ze0119Terénní cvičení z fyzické geografie E. Hofmannz 0/0/2.6 4 dny.3 3P
PdF:Ze0121Geografie nevýrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 5P
PdF:Ze0123Zahraniční terénní praxe - Evropa D. Mísařováz 0/0/3.6 6 dní.4 5-
PdF:Ze0127Úvod do studia geografie H. Svobodováz 0/1/02 1-
PdF:Ze0128Kartografie H. Svatoňovázk 2/1/05 1P
PdF:Ze0129Kartografie a geoinformatika H. Svatoňovázk 1/2/05 2P
PdF:Ze0130Geoinformatika a dálkový průzkum Země H. Svatoňovák 0/2/03 3P
PdF:Ze0131Aplikované metody výzkumu P. Knechtk 0/2/03 4-
PdF:Ze0132Geografie obyvatelstva a sídel H. Svobodovázk 1/1/04 3P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0110Svět pohledem geografa E. Hofmannz 0/2/03 3-
PdF:Ze0133Geografie Brna a okolí H. Svobodováz 0/0/2 3 x 4 hodiny. Výuka probíhá blokově.3 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0122Didaktika geografie pro bakalářské studium E. Hofmannzk 0/2/05 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3-
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4-
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3-
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 4-
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3-
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4-
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5-
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZE_BPBakalářská práce H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny.2 5-
PdF:ZE_BPdBakalářské práce - Dokončení H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny, odevzdání BP.4 6-
PdF:ZE_BPpBakalářská práce - Projekt H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny.2 4-
8 kreditů