PdF NVV2Svp Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Požadavky kladené na uchazeče a uchazečky při státní závěrečné zkoušce vycházejí z cílů, které jsou vyjádřeny v profilu absolventa vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy a vizuální tvorby – zde jsou formulovány standardní tvůrčí schopnosti, vědomosti a pedagogické předpoklady nezbytné k dosažení způsobilosti pro práci učitele výtvarné výchovy. Státní závěrečná zkouška navazuje na vykonané dílčí zkoušky, na zkoušku bakalářskou a na práce vytvořené během studia podle požadavků učebních plánů.
Zkouška se koná formou ústního pohovoru a trvá zpravidla 20 až 30 min. Studující má v tematice, kterou si losem zvolí, prokázat mj. schopnost vymezit a utřídit základní pojmy, uvést v souvislostech hlavní problémové linie (události, díla, osobnosti aj.), v rámci dané tematiky prezentovat i své vlastní oborové zkušenosti a své závěry kultivovaně v uceleném projevu přednést a s porozuměním odborně reagovat na doplňující otázky k tématu.

V každé otázce jsou obsaženy dva základní okruhy problematiky:
- dějiny a teorie výtvarné a vizuální kultury
- teorie vyučování výtvarné výchovy a didaktika výtvarné výchovy

Student předkládá státnicové komisi Profesní portfolio, které se stává součástí ukončení studia na KVV PdF MU. Reprezentuje studentku – studenta jednak po stránce praktických výkonů, dosažených v průběhu studia a jednak po stránce jeho způsobilosti k výkonu pedagogické profese. Je tedy složeno ze dvou částí – v první části je obsažen přehled výtvarných aktivit autora doplněný fotodokumentací, jednotlivé fotografie jsou označeny standardním popisem, ve druhé části je předkládán textový soubor reflektující pedagogickou praxi provázený fotodokumentací. Rozsah portfolia není přesně stanoven, je však požadována profesionální grafická úprava, portfolio je předkládáno v tištěné podobě a je odevzdáváno přímo státnicové komisi. Po ukončení zkoušky je vráceno autorům.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVm002Estetika B. Rozbořilzk 1/0/02 1Z
PdF:VVm004Ateliér 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVm007Sociologie kultury B. Rozbořilzk 1/0/02 2Z
PdF:VVm009Ateliér 2 P. Kamenickýz 0/3/03 2P
PdF:VVm014Ateliér 3 P. Kamenickýz 0/3/03 3P
PdF:VVm033Seminář k dějinám umění R. Horáčekz 0/2/02 1Z
PdF:VVm034Rozšiřující kapitoly dějin umění R. Horáčekz 0/2/02 2Z
PdF:VVm035Vybraná témata umění 20. a 21. století R. Horáčekz 0/2/02 3Z
PdF:VVm036Psychologie umění H. Stehlíková Babyrádováz 1/0/01 4Z
PdF:VVm037Profesní portfolio J. Nedomováz 0/3/03 4-
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVm003Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1Z
PdF:VVm008Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 2Z
PdF:VVm031Didaktika 3 - Výtvarná dílna, participativní projekt a kurilulární dokumenty na ZŠ a SŠ H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 3Z
PdF:VVm032Teorie umění R. Horáčekzk 1/0/02 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:VV6002Učitelská praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VV6003Učitelská praxe 3 -z 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů