PdF BDE3Svk Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Během SZZ z dějepisu posluchač prokáže teoretické znalosti základních složek své předmětové specializace, tj. dějin obecného a národního středověku, obecných a národních dějin raného novověku i obecných a národních dějin 19. a 20. století. Prokáže rovněž znalost vzniku a vývoje didaktiky dějepisu a postavení dějepisu jako integrujícího předmětu společenskovědního vzdělání. Součástí SZZ může být rovněž obhajoba bakalářské práce. Během ní student/ka prokáže schopnost formulovat nové myšlenky a závěry, které přináší alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu.


Národní a obecné dějiny od raného středověku po současnost; Úvod do didaktiky dějepisu. Obhajoba BP.

I. Historie
1. Raný středověk
2. Vrcholný středověk
3. Pozdní středověk
4. Nástup novověku
5. Reformace a protireformace
6. Barokní doba
7. Osvícenský absolutismus
8. Raně novověké revoluce
9. Napoleonské války
10. Evropa v 1. polovině 19. století
11. Druhá polovina 19. století a formování občanské společnosti
12. Přelom 19. a 20. století
13. První světová válka
14. Mezi dvěma světovými válkami
15. Druhá světová válka
16. Období po 2. světové válce

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,

Standardy a okruhy pro realizaci závěrečných prací v oborech dějepis jsou dostupné na: http://www.ped.muni.cz/whis/diplomky.html

Příklad obhájených prací:
PECHNÍK, Ondřej. Havířov – skanzen komunismu? Brno 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie.


BURŠÍKOVÁ, Jana. Opevňovací práce na jižní Moravě se zaměřením na druhé obranné postavení. Brno 2013. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie.


HABERMANN, Dominik. Souboj jako běžný prostředek řešení šlechtických sporů, v českých zemích v raném novověku. Brno 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie.TRÁVNIČKOVÁ, Kristýna. „A tím dokončil jsem služby, které jsem konal pro tolikráte proklaté Rakousko.“ K cestě českého legionáře Josefa Viktory na východní frontu v době první světové války. Brno 2014. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie.


KRAJČIROVIČ, Jan. Komparace kavalírských cest do Itálie v 2. polovině 16. století a v 17. století. Brno 2014. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEkD19Dějiny 19. století J. Vaculíkzk 0/0/3.3 40k.7 4P
PdF:DEkD20Dějiny 20. století J. Vaculíkk 0/0/3.3 40k.5 5P
PdF:DEkDRNDějiny raného novověku K. Štěpánekzk 0/0/3.3 40k.7 3P
PdF:DEkLAHLatina pro historiky P. Mazáčovázk 0/0/.8 10k.4 4-
PdF:DEkNH1Deutsch für Historiker 1 K. Štěpánekz 0/0/.8 10k.2 5-
PdF:DEkNH2Deutsch für Historiker 2 K. Štěpánekz 0/0/.8 10k.2 6-
PdF:DEkOPROborová praxe K. Štěpánekz 0/0/3.3 1T.2 5-
PdF:DEkPRADějiny pravěku B. Klímazk 0/0/1.7 20k.5 1-
PdF:DEkPVHPomocné vědy historické J. Miholazk 0/0/1.7 20k.5 3-
PdF:DEkSTADějiny starověku B. Klímazk 0/0/1.7 20k.5 1-
PdF:DEkSTRDějiny středověku J. Miholazk 0/0/3.3 40k.7 2P
PdF:DEkUSDÚvod do studia dějepisu a historický proseminář J. Miholazk 0/0/.8 30k.4 1-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEk0DIDidaktika dějepisu K. Štěpánekk 0/0/1.7 10k.5 6Z
5 kreditů