PdF NSPZP5p Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Povinný předmět
Pedagogika a psychologie (společný základ)
Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické)
Speciální pedagogika (test)

Povinně volitelný předmět
Souběžné postižení více vadami

Volitelný předmět
Specifické poruchy učení

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání prohloubených poznatků z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a z patopsychologie. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - má široké odborné znalosti a dovednosti ze speciální pedagogiky se zaměřením na mentální postižení a poruchy autistického spektra. Má základní komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci se žáky se SVP na úrovni speciálního pedagogika – zpracování speciálněpedagogické diagnostiky, individuálního vzdělávacího plánu, intervence, práce se skupinou i jednotlivcem. Je schopen vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti, je schopen analyzovat životní situace osob s postižením a volit vhodný postup pro intervenci a podporu. Dokáže provádět speciálněpedagogickou a poradenskou činnost, je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.
Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopsychologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Specifika vzdělávání osob s postižením zraku na daném typu školy
Možnosti využívání Montessori pomůcek v rozvoji dílčích kompetencí dětí a žáků s postižením zraku
Podpora profesní orientace a volby povolání u žáků s postižením zraku
Rodina dítěte s kombinovaným postižením/ s postižením zraku
Význam zrakové terapie pro osoby s postižením zraku a pro jejich rodiny
Mobilita jako cesta k sociální inkluzi
Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením na trhu práce

Témata obhájených diplomových prací
Diagnostika komunikačních schopností u dětí předškolního věku http://is.muni.cz/th/363360/pedf_m/
Ucelená péče o děti s kombinovaným postižením a možnosti všestranného rozvoje
Analýza přístupů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí málotřídní školy
Narušená komunikační schopnost při Parkinsonově chorobě
Zkušenosti s výukou písmem Comenia Script u dětí s grafomotorickými obtížemi
Rodiče s handicapem

Témata obhájených rigorózních prací
Sekundární prevence po infarktu myokardu
Komplexní výchovně vzdělávací systém ve statutárním městě Brně
Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
Osoby s mentální retardací jako uživatelé sociálních služeb
Komplexní péče o afatické pacienty a jejich subjektivní pohled na problematiku
Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím


Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/2/03 1P
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Márovázk 0/2/06 2Z
PdF:SPp202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovák 0/2/04 3Z
PdF:SPp204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/2/02 3Z
PdF:SPp206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SPp532Intervenční postupy – Speciálněpedagogická podpora a intervence u osob s postižením zraku M. Vrubelzk 0/2/04 3P
16 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
PdF:SPp229Obor: Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/4/06 1P
PdF:SPp502Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením D. Opatřilovák 0/2/04 4P
PdF:SPp553Souběžné postižení více vadami 1 - tělesné postižení D. Opatřilovázk 0/4/08 2P
PdF:SPp554Souběžné postižení více vadami 2 - více vad, zrakové postižení D. Opatřilovázk 0/4/08 3P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
PdF:SPp547Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým, tělesným a mentálním postižením a PAS D. Opatřilovák 0/2/03 4P
PdF:SPp573Odborná praxe souvislá 1 - VV D. Zámečníkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SPp574Odborná praxe souvislá 2 - VV D. Zámečníkováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SPp575Odborná praxe souvislá 3 - VV D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SPp576Reflektivní seminář 1 - VV D. Zámečníkováz 0/2/03 2-
PdF:SPp577Reflektivní seminář 2 - VV D. Zámečníkováz 0/2/03 3-
PdF:SPp578Reflektivní seminář 3 - VV D. Zámečníkováz 0/2/03 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp550Mozková obrna D. Opatřilovázk 0/2/04 1P
PdF:SPp551Intervence jedinců s epilepsií D. Opatřilovázk 0/2/04 2P
PdF:SPp552Intervenční postupy - simulace u jedinců s tělesným postižením D. Opatřilovák 0/2/04 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů