PdF NSPZP6p Speciální pedagogika (Specializace 6 - speciální andragogika)
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Povinný předmět
Pedagogika a psychologie (společný základ)
Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické)
Speciální pedagogika dospělých

Povinně volitelný předmět
Intervence u dospělých s postižením a sociálním znevýhodněním

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání prohloubených poznatků z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a z patopsychologie. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - má široké odborné znalosti a dovednosti ze speciální pedagogiky a ze speciální andragogiky. Má základní komunikační vědomosti a dovednosti, zná a dokáže použít vhodné komunikační strategie u dospělých jedinců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a aktuální životní situaci, je schopen zvolit a uplatňovat adekvátní přístup k lidem s postižením a znevýhodněním. Orientuje se v aktuálních přístupech zaměřených na poradenství a podporu osob se specifickými potřebami v období dospělosti a v seniorském věku, jejich rodin a sociálního okolí (diagnostika, individuální plán podpory, intervence, práce s jednotlivcem a se skupinou. Je schopen vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti, je schopen analyzovat životní situace osob s postižením a volit vhodný postup pro intervenci a podporu. Dokáže provádět speciálněpedagogickou a poradenskou činnost, je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum se zaměřením na dospělé jedince s postižením či znevýhodněním a argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopsychologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Participace dospělých s mentálním postižením na volnočasových aktivitách v inkluzivním prostředí.
Bariéry a facilitátory v přechodu ze školy do zaměstnání u dospívajících se smyslovým postižením.
Celoživotní vzdělávání v kontextu sociálního znevýhodnění.
Další vzdělávání a profesní adaptace u dospělých se získaným zdravotním postižením.
Metody tréninku kognitivních schopností u seniorů s demencí.
Edukace a profesní příprava u osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Témata obhájených diplomových prací
Specifika výuky prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s hluchoslepotou <https://is.muni.cz/auth/th/25823/pedf_m/?lang=cs>
Participace osob s Williamsovým syndromem v České republice a Spolkové republice Německo <https://is.muni.cz/auth/th/371573/pedf_m_b1/?lang=cs>
Pracovní uplatnění absolventů střední školy pro zrakově postižené <https://is.muni.cz/auth/th/392217/pedf_m/?lang=cs>
Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie <https://is.muni.cz/auth/th/350882/pedf_m_b1/?lang=cs>
Sexuální výchova jedinců s mentálním postižením <https://is.muni.cz/auth/th/397136/pedf_m/?lang=cs>

Témata obhájených rigorózních prací
Sekundární prevence po infarktu myokardu
Komplexní výchovně vzdělávací systém ve statutárním městě Brně
Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
Osoby s mentální retardací jako uživatelé sociálních služeb
Komplexní péče o afatické pacienty a jejich subjektivní pohled na problematiku
Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím


Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp120Sociální politika a sociální práce L. Slepičkovák 0/2/03 4-
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp100Andragogika a geragogika K. Pančochazk 0/4/08 1P
PdF:IVp119Internacionalizace oboru Speciální andragogika K. Pančochaz 0/0/0- 2-
PdF:SPp546Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/4/06 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp121Speciální andragogika osob se zdravotním postižením L. Procházkovázk 0/4/08 1P
PdF:IVp122Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování K. Pančochazk 0/4/08 2P
PdF:IVp123Poradenství a intervence u dospělých osob L. Procházkovázk 0/4/06 3P
PdF:IVp124Penitenciaristika a penologie K. Pančochazk 0/2/04 3P
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp125Podpora dospělých osob se smyslovým postižením M. Vrubelzk 0/2/03 3P
PdF:IVp126Odborná praxe souvislá 1 - SA L. Procházkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:IVp127Odborná praxe souvislá 2 - SA L. Procházkováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:IVp128Odborná praxe souvislá 3 - SA L. Procházkováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:IVp129Reflektivní seminář 1 - SA L. Procházkováz 0/2/03 2-
PdF:IVp130Reflektivní seminář 2 - SA L. Procházkováz 0/2/03 3-
PdF:IVp131Reflektivní seminář 3 - SA L. Procházkováz 0/2/03 4-
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin (3x pátek).6 4P
PdF:SPp541Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/06 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IV_DPDiplomová práce K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:IV_DPdDiplomová práce - Dokončení K. Pančochaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:IV_DPpDiplomová práce - Projekt K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů