PdF NSPZP2k Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Povinný předmět
Pedagogika a psychologie (společný základ)
Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické)
Speciální pedagogika (test)

Povinně volitelný předmět
Oftalmopedie

Volitelný předmět
Specifické poruchy učení


SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání prohloubených poznatků z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a z patopsychologie. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - má široké odborné znalosti a dovednosti ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii. Má základní komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci se žáky se SVP na úrovni speciálního pedagogika – zpracování speciálněpedagogické diagnostiky, individuálního vzdělávacího plánu, intervence, práce se skupinou i jednotlivcem. Má znalosti základních diagnostických postupů v oboru zrakové terapie, je schopen pod vedením zrakového terapeuta provádět stimulaci zraku cvičením zrakových dovedností a nácvikem kompenzačních technik při těžké poruše zrakových funkcí. Dokáže provádět speciálněpedagogickou a poradenskou činnost, je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopsychologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Specifika vzdělávání osob s postižením zraku na daném typu školy
Možnosti využívání Montessori pomůcek v rozvoji dílčích kompetencí dětí a žáků s postižením zraku
Podpora profesní orientace a volby povolání u žáků s postižením zraku
Specifické kompetence osob s postižením zraku se získaným postižením v období adolescence, dospělosti, senia
Rodina dítěte s kombinovaným postižením/ s postižením zraku
Vliv oslabeného vidění na každodenní život
Význam zrakové terapie pro osoby s postižením zraku a pro jejich rodiny

Témata obhájených prací
Pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/327185/pedf_m/?lang=cs
Připravenost žáků s SPU při přechodu z prvního stupně základní školy na druhý
Efektivita Montessori pedagogiky a význam používaných speciálních pomůcek u žáků se specifickými poruchami učení
Motorické dovednosti u dětí v raném věku
Postoje intaktních osob k inkluzi jedinců se zdravotním postižením

Témata obhájených rigorózních prací
Sekundární prevence po infarktu myokardu
Komplexní výchovně vzdělávací systém ve statutárním městě Brně
Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
Osoby s mentální retardací jako uživatelé sociálních služeb
Komplexní péče o afatické pacienty a jejich subjektivní pohled na problematiku
Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím

Závěrečné práce včetně posudků jsou uloženy v archivu závěrečných prací is.muni.cz


Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk532Intervenční postupy – Speciálněpedagogická podpora a intervence u osob s postižením zraku M. Vrubelzk 0/0/1 12 hodin.4 3P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk502Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením D. Opatřilovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
PdF:SPk533Oftalmopedie 1 - základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie M. Vrubelzk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk534Oftalmopedie 2 – strategie a možnosti podpory žáků v procesu edukace P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk538Poradenská podpora a podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením P. Röderovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPk555Odborná praxe souvislá 1 - OF P. Röderováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk556Odborná praxe souvislá 2 - OF P. Röderováz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk535Oftalmopedie-základní principy tyflorehabilitace, Braillovo písmo P. Röderovák 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk536Funkční vidění M. Vrubelzk 0/0/2 24 hodin.6 2P
PdF:SPk537Podpora a rozvoj zrakových funkcí a smyslového vnímání v raném a předškolním věku P. Röderovázk 0/0/1 12 hodin.3 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů