PdF NSPZP3k Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Povinný předmět
Pedagogika a psychologie (společný základ)
Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické)
Speciální pedagogika (test)

Povinně volitelný předmět
Poruchy chování

Volitelný předmět
Specifické poruchy učení

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání prohloubených poznatků z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a z patopsychologie. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - má široké odborné znalosti a dovednosti ze speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování. Má základní komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci se žáky se SVP na úrovni speciálního pedagogika – zpracování speciálněpedagogické diagnostiky, individuálního vzdělávacího plánu, intervence, práce se skupinou i jednotlivcem. Je schopen vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti, je schopen analyzovat životní situace osob s postižením a volit vhodný postup pro intervenci a podporu. Dokáže provádět speciálněpedagogickou a poradenskou činnost, je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopsychologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Specifické edukační potřeby dětí s poruchami chování
Strategie intervence u dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování
Postoje k učení žáků v riziku/s problémy/s poruchami chování
Poruchy chování jako bariéra v přístupu ke vzdělání
ADHD jako riziko poruchy chování
Kvalita života jako perspektivní orientace v etopedii/v ústavní a ochranné výchově/v preventivně výchovné péči
Intervence problémů v chování v inkluzivní škole
Příklady dobré praxe z intervence/podpory/provázení dítěte s poruchou chování
Porucha chování jako dynamický fenomén
Porucha chování z perspektivy speciálních edukačních potřeb dítěte
Rizika institucionální výchovy a speciálněpedagogické strategie jejich eliminace u dětí v riziku/s problémy/poruchami chování

Témata obhájených diplomových prací
Podpora dospělého člověka se středně těžkým mentálním postižením v rodinném prostředí. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/409631/pedf_m/?lang=cs
Dospělé ženy s Aspergerovým syndromem. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/322745/pedf_m/?lang=cs
Proces vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte
Postavení asistenta pedagoga v edukačním procesu v systému základního školství

Témata obhájených rigorózních prací
Sekundární prevence po infarktu myokardu
Komplexní výchovně vzdělávací systém ve statutárním městě Brně
Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
Osoby s mentální retardací jako uživatelé sociálních služeb
Komplexní péče o afatické pacienty a jejich subjektivní pohled na problematiku
Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk539Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.4 1P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk542Poruchy chování 1 - poradenství, diagnostika a intervence V. Vojtovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk543Poruchy chování 2 - poradenství, diagnostika a intervence V. Vojtovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk544Diagnostické domény žáků s poruchami chování V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk540Podpůrná opatření u jedinců s poruchami chování K. Červenkak 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPk561Odborná praxe souvislá 1 - PCH V. Vojtováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk562Odborná praxe souvislá 2 - PCH K. Červenkaz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk541Krizová intervence V. Linhartovák 0/0/1 12 hodin.6 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů