PdF NSPZP4k Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Povinný předmět
Pedagogika a psychologie (společný základ)
Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické)
Speciální pedagogika (test)

Povinně volitelný předmět
Mentální postižení a PAS

Volitelný předmět
Specifické poruchy učení

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání prohloubených poznatků z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a z patopsychologie. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - má široké odborné znalosti a dovednosti ze speciální pedagogiky se zaměřením na mentální postižení a poruchy autistického spektra. Má základní komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci se žáky se SVP na úrovni speciálního pedagogika – zpracování speciálněpedagogické diagnostiky, individuálního vzdělávacího plánu, intervence, práce se skupinou i jednotlivcem. Je schopen vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti, je schopen analyzovat životní situace osob s postižením a volit vhodný postup pro intervenci a podporu. Dokáže provádět speciálněpedagogickou a poradenskou činnost, je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopsychologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Čtenářské dílny pro žáky s lehkým mentálním postižením
Využití Metody Dobrého startu k rozvoji grafomotorických dovedností u žáků s lehkým mentálním postižením
Využití konceptu bazální stimulace a metody snoezelen na základní škole speciální
Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženou poruchou pozornosti s hyperaktivitou z pohledu rodiny a školy
Analýza možností zájmového vzdělávání žáků s PAS v přírodovědné oblasti
Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchou autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu

Témata obhájených diplomových prací
Podpora dospělého člověka se středně těžkým mentálním postižením v rodinném prostředí. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/409631/pedf_m/?lang=cs
Dospělé ženy s Aspergerovým syndromem. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/322745/pedf_m/?lang=cs
Proces vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte
Postavení asistenta pedagoga v edukačním procesu v systému základního školství
Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti

Témata obhájených rigorózních prací
Sekundární prevence po infarktu myokardu
Komplexní výchovně vzdělávací systém ve statutárním městě Brně
Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
Osoby s mentální retardací jako uživatelé sociálních služeb
Komplexní péče o afatické pacienty a jejich subjektivní pohled na problematiku
Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím

Kvalifikační práce jsou uložené v archivu závěrečných prací včetně posudků is.muni.cz

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- --
PdF:SPk545Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 1-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk502Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením D. Opatřilovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
PdF:SPk548Mentální postižení 1 - lehké mentální postižení B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk549Mentální postižení a PAS 2 - těžké mentální postižení a PAS B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk547Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým, tělesným a mentálním postižením a PAS D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPk567Odborná praxe souvislá 1 - MP-PAS B. Bazalováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk568Odborná praxe souvislá 2 - MP-PAS B. Bazalováz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk546Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.6 2P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů