PdF P13113 Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Součásti SZZ a jejich obsah

Final State Examination (FSE) structure
Compulsory subject
Pedagogy and Psychology (common ground)
Diploma Thesis Defence (if assigned to a department. Although if it will be assigned to another department, such as Dept. of psychology, the topic will always focused on Special pedagogy)
Special Adult Education

Compulsory elective courses
Intervention in Adults with disability and social disadvantage

The FSE focuses on thematic areas for the acquisition of deepened knowledge from the field of inclusive and special pedagogy and from the patopsychology. Furthermore, it is focused on the following competencies of students - wide professional knowledge and skills from special pedagogy focusing on special education and special adult education. Student has basic communication skills and knowledge, knows and is able to use appropriate communication strategies for adults according to their abilities, skills and current situation in life; students is able to choose and apply appropriate access to people with disabilities and disadvantages. Student is familiarized with current approaches to counselling and support for people with specific needs in adulthood and seniority, their families and the social environment (diagnosis, individual support plan, interventions, individual and group work). Student is able to create and perform his/her own activities, reflect his/her abilities and skills and analyze the life situation of individuals with disabilities and choose the right procedure for intervention and support. Student is able to perform special pedagogical and counselling activities, is able to methodologically design and process research in the educational context of adult with disability or disadvantage and argue in favour of the chosen procedure.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopscyhologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Possible topics of qualification theses
Participation of adults with mental disabilities in leisure activities in an inclusive environment.
Barriers and facilitators in transition from school to work in adolescents with sensory disabilities.
Lifelong learning in the context of social disadvantage.
Further education and professional adaptation in adults with acquired disability.
Methods of cognitive competence training in seniors with dementia.
Education and training of persons in the execution of imprisonment

The defended theses
Specifics of spatial orientation and independent movement of adults with deaf-blindness <https://is.muni.cz/auth/th/25823/pedf_m/?lang=cs>
Participation of persons with Williams syndrome in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany <https://is.muni.cz/auth/th/371573/pedf_m_b1/?lang=cs>
Occupation opportunities of graduates of the high school for the visually impaired <https://is.muni.cz/auth/th/392217/pedf_m/?lang=cs>
Services of social rehabilitation and sheltered housing for persons with mental disabilities - case study <https://is.muni.cz/auth/th/350882/pedf_m_b1/?lang=cs>
Sexual education of individuals with intellectual disabilities <https://is.muni.cz/auth/th/397136/pedf_m/?lang=cs>

Topics of defended rigorous thesis
Secondary prevention after myocardial infarction
Comprehensive education system in the statutory city of Brno
The activities of the school counselling staff in the inclusive educational environment of mainstream schools
Individuals with mental retardation as users of social services
Complex care for patients with aphasia and their subjective view of the problem
Determinants of sensory perception and possibilities of special-pedagogical support for individuals with multiple disabilities


Defended qualification theses, including reviews, are stored in the archive of the final thesis is.muni.cz

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp120Sociální politika a sociální práce L. Slepičkovák 0/2/03 4-
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp100Andragogika a geragogika K. Pančochazk 0/4/08 1P
PdF:IVp119Internacionalizace oboru Speciální andragogika K. Pančochaz 0/0/0- 2-
PdF:SPp546Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/4/06 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp121Speciální andragogika osob se zdravotním postižením L. Procházkovázk 0/4/08 1P
PdF:IVp122Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování K. Pančochazk 0/4/08 2P
PdF:IVp123Poradenství a intervence u dospělých osob L. Procházkovázk 0/4/06 3P
PdF:IVp124Penitenciaristika a penologie K. Pančochazk 0/2/04 3P
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp125Podpora dospělých osob se smyslovým postižením M. Vrubelzk 0/2/03 3P
PdF:IVp126Odborná praxe souvislá 1 - SA L. Procházkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:IVp127Odborná praxe souvislá 2 - SA L. Procházkováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:IVp128Odborná praxe souvislá 3 - SA L. Procházkováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:IVp129Reflektivní seminář 1 - SA L. Procházkováz 0/2/03 2-
PdF:IVp130Reflektivní seminář 2 - SA L. Procházkováz 0/2/03 3-
PdF:IVp131Reflektivní seminář 3 - SA L. Procházkováz 0/2/03 4-
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin (3x pátek).6 4P
PdF:SPp541Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/06 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IV_DPDiplomová práce K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:IV_DPdDiplomová práce - Dokončení K. Pančochaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:IV_DPpDiplomová práce - Projekt K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů