PdF 1 Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Lower and Secondary Teacher Training in Art Education (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Požadavky kladené na uchazeče a uchazečky při státní závěrečné zkoušce vycházejí z cílů, které jsou vyjádřeny v profilu absolventa vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy – zde jsou formulovány standardní tvůrčí schopnosti, vědomosti a pedagogické předpoklady nezbytné k dosažení způsobilosti pro práci učitele výtvarné výchovy. Státní závěrečná zkouška navazuje na vykonané dílčí zkoušky, na zkoušku bakalářskou a na práce vytvořené během studia podle požadavků učebních plánů.
Zkouška se koná formou ústního pohovoru a trvá zpravidla 20 až 30 min. Studující má v tematice, kterou si losem zvolí, prokázat mj. schopnost vymezit a utřídit základní pojmy, uvést v souvislostech hlavní problémové linie (události, díla, osobnosti aj.), v rámci dané tematiky prezentovat i své vlastní oborové zkušenosti a své závěry kultivovaně v uceleném projevu přednést a s porozuměním odborně reagovat na doplňující otázky k tématu.

V každé otázce jsou obsaženy dva základní okruhy problematiky:
- dějiny a teorie výtvarné kultury
- teorie vyučování výtvarné výchovy a didaktika výtvarné výchovy

Student předkládá státnicové komisi Profesní portfolio, které se stává součástí ukončení studia na KVV PdF MU. Reprezentuje studentku – studenta jednak po stránce praktických výkonů, dosažených v průběhu studia a jednak po stránce jeho způsobilosti k výkonu pedagogické profese. Je tedy složeno ze dvou částí – v první části je obsažen přehled výtvarných aktivit autora doplněný fotodokumentací, jednotlivé fotografie jsou označeny standardním popisem, ve druhé části je předkládán textový soubor reflektující pedagogickou praxi provázený fotodokumentací. Rozsah portfolia není přesně stanoven, je však požadována profesionální grafická úprava, portfolio je předkládáno v tištěné podobě a je odevzdáváno přímo státnicové komisi. Po ukončení zkoušky je vráceno autorům.

Doporučený průchod studijním plánem

Oborová část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVm003Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1-
PdF:VVm001Seminář k dějinám umění 1 O. Navrátilz 0/2/02 1-
PdF:VVm002Estetika B. Rozbořilzk 1/0/02 1-
PdF:VVm004Ateliér 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1-
PdF:VVm005Autorský projekt 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/11 1-
PdF:VVm008Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 2-
PdF:VVm006Seminář k dějinám umění 2 O. Navrátilz 0/2/02 2-
PdF:VVm007Sociologie kultury B. Rozbořilzk 1/0/02 2-
PdF:VVm009Ateliér 2 P. Kamenickýz 0/3/03 2-
PdF:VVm010Autorský projekt 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/11 2-
PdF:VV6002Učitelská praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/5 60 hodin.2 2-
PdF:VV6001Seminář k učitelské praxi 2 P. Svojanovskýz 0/0.5/0 3x90 minut při Učitelské praxi 2 a 2x135 minut při Učitelské praxi 3.1*2 2-
PdF:VV6003Učitelská praxe 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/5 60 hodin.2 3-
PdF:VVm011Seminář k dějinám umění 3 O. Navrátilz 0/2/02 3-
PdF:VVm012Teorie umění 1 R. Horáčekzk 1/0/02 3-
PdF:VVm013Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 3-
PdF:VVm014Ateliér 3 P. Kamenickýz 0/3/03 3-
PdF:VVm015Autorský projekt 3 H. Stehlíková Babyrádovázk 0/0/12 3-
PdF:VVm016Teorie umění 2 R. Horáčekz 1/0/01 4-
39 kreditů