PdF RSP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Součásti SZZ a jejich obsah

Integrovanou SZZ je z oboru speciální pedagogiky, inkluzivní didaktiky,
pedagogiky a psychologie formou ústní zkoušky. Ve spolupráci s katedrou KSIP, pedagogiky a psychologie bylo vytvořeno 24 okruhů, které se vzájemně prolínají a ve kterých studenti prokazují znalosti z oboru inkluzivní a speciální pedagogiky a kontextu psychologických a resilienčních zdrojů. Studenti se vyjadřují k danému okruhu problému vč. aplikačního a portfoliového úkolu. Studenti tím prokazují provázanost teorie a praxe v oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie jako vědního oboru.
Zvlášť probíhají obhajoby diplomových prací formou prezentací studentů. Doporučený rámec prezentace je v rozsahu 4–5 snímků/slajdů (program PowerPoint, Prezi apod.). Obsahový rámec prezentace byl zaměřen na cíl práce, metodologii, výstupy a jejich interpretace, přínos pro obor a doporučení. Následuje diskuse – rozprava.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
Inkluzivní vzdělávání.
Aplikace podpůrných opatření v inkluzivní škole.
Specifické přístupy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí.
Diagnostické domény jako nástroj pro intervenci.

Témata obhájených prací:
Závažná somatická onemocnění ve školním kontextu.
Návrh metodického materiálu k výuce první pomoci v oblasti
ochrany člověka za mimořádných událostí.
Analýza přístupů pedagogů k podpůrným opatřením u žáků s
lehkým mentálním postižením v základní škole.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.