PdF NPPck Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-PP Předškolní pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studijního programu Předškolní pedagogika je založená na prokázání profilu absolventa před tříčlennou komisí (předseda komise, pedagog, psycholog) a sestává ze tří částí:
1) Prezentace portfolia
2) Zkouška z pedagogiky a psychologie
3) Obhajoba diplomové práce

1) V první části SZZ student prezentuje svoje profesní dovednosti, svoje „pojetí výuky“ včetně dosavadního profesního rozvoje a cílů svého dalšího rozvoje s oporou o svoje profesní portfolio. Na prezentaci sebe sama má vymezeno 10 minut. Dalších 10 minut je věnováno diskuzi.

2) Druhá část SZZ propojuje a syntetizuje poznatky pedagogických a psychologických disciplín a začleňuje je do určitého teoretického výkladového rámce (rámců) při řešení konkrétních situací. Praktický rámec aplikace těchto situací představují artefakty z profesního portfolia studenta.
Student si vylosuje jeden z okruhů, respektive jednu z devíti situací a bude mít možnost 20 minutové přípravy. Zkouška před komisí bude trvat 15 minut.
Každý student bude mít okruhy ke SZZ zpracovány osobitým způsobem, tzn., že při řešení zadaných situací vyjde z vlastní zkušenosti (doloženou v portfoliu). Svoji zkušenost bude argumentovat některou z teorií, současně ji opře o zákonné dokumenty týkající se zvoleného tématu, případně o zahraniční zkušenosti.
SZZ vychází ze tří základních témat předškolního vzdělávání, která souvisí se záměrem studijního programu, jeho cíli a obsahem. Jde o témata: dítě, učitel a mateřská škola.
Obě části SZZ budou hodnoceny podle kritérií.
3) Obhajoba diplomové práce bude probíhat jako samostatná část SZZ za přítomnosti 3 členné komise a vedoucího a oponenta diplomové práce v souladu se standardem závěrečných prací pro tento obor.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Témata diplomových prací budou úzce souviset s celkovým zaměřením studijního programu. Půjde zejména o témata směřující k inkluzi v předškolním vzdělávání a k podpoře profesního rozvoje učitelů mateřských škol. Dílčími tématy se mohou stát např. práce v malých týmech, komunikace s rodinou, intervenční programy pro děti s obtížemi a speciálními vzdělávacími potřebami.


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPP_DPDiplomová práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 3P
PdF:YPP_DPdDiplomová práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání DP.10 4P
PdF:YPP_DPpDiplomová práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 2P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Pedagogicko-psychologická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPPk01Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku Z. Syslováz 1/1/03 1Z
PdF:YPPk02Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy Z. Syslovázk 1/2/06 1Z
PdF:YPPk04Pedagogický výzkum a jeho metodologie P. Najvark 1/1/03 2Z
PdF:YPPk05Předškolní pedagogika v mezinárodním kontextu Z. Syslováz 0/1/03 2P
PdF:YPPk06Teorie výchovy a vzdělávání Z. Syslovázk 0/2/03 2Z
PdF:YPSk01Podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí J. Krásaz 0/2/03 1P
PdF:YPSk02Strategie prevence problémů v chování dětí v mateřské škole K. Bartošováz 0/2/02 1-
PdF:YPSk03Psychopatologie předškolního věku D. Havelkaz 0/2/03 3-
PdF:YSOk01Sociálně-pedagogické aspekty výchovy L. Gulovák 0/2/03 1-
PdF:YSPk01Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku V. Vojtováz 0/2/03 1-
PdF:YSPk03Speciální pedagogika P. Pitnerováz 0/2/03 2-
PdF:YSPk04Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/4/06 3-
41 kreditů

Osobnostně rozvíjející složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YJVk01Angličtina pro pedagogy v mateřských školách C R. Heroutz 0/2/02 2P
PdF:YJVp02Angličtina pro pedagogy v mateřských školách D D. Trčkováz 0/2/03 3-
PdF:YOVp01Základy práva pro pedagogy MŠ R. Štěrbak 0/2/03 3P
PdF:YPPk03Sebezkušenostní učení Z. Syslovák 0/2/03 1P
PdF:YPPk07Pedagogická komunikace Z. Syslovázk 1/2/05 2P
PdF:YTIk01Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání M. Dosedlak 0/2/03 1-
19 kreditů

Oborově propedeutická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YMAk01Rozvoj matematické pregramotnosti E. Novákováz 0/0/.3 4 konzultace.2 3-
PdF:YPPk10Rozvoj čtenářské pregramotnosti J. Havelz 0/1/02 3-
PdF:YVVk01Artefiletika v předškolním vzdělávání H. Stadlerováz 1/2/03 3-
7 kreditů

Praktická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPPk08Pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/22 2-
PdF:YPPk09Poradenská praxe L. Štěpánkováz 0/0/12 2-
PdF:YPPk11Mentorská praxe Z. Syslováz 0/0/22 3-
PdF:YPPk12Souvislá praxe Z. Syslováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
PdF:YPPk13Diagnosticko-intervenční praxe V. Najvarováz 0/0/23 1-
13 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPSk04Podpora adaptace a psychosociálního rozvoje dětí předškolního věku J. Marešk 0/1/03 --
PdF:YPSk05Komunikace a spolupráce se zákonným zástupcem a dalšími institucemi pečujícími o děti D. Havelkaz 0/1/02 --
PdF:YSPk02Alternativní a augmentativní komunikace u dětí předškolního věku I. Bytešníkováz 0/2/02 --
PdF:YTVk01Problematika výživy dětí se specifickými potřebami L. Mužíkovák 0/1/0 4 hodiny.3 --
10 kreditů