ESF DREEK05 Regionální ekonomie
Název anglicky: Regional economics
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: ESF D-REEK Regionální ekonomie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student se přihlašuje ke SDZ nejpozději ve 4. (prezenční) nebo nejpozději v 8. semestru (kombinovaná forma) studia.

Spolu s přihláškou předkládá student teze disertační práce, které zahrnují:
- vymezení tématu,
- současný stav poznání v oblasti tematického zaměření práce (teoretická východiska práce, přehled dosažených výsledků výzkumu, jejich porovnání),
- projekt a cíle výzkumu (formulace výzkumného projektu řešeného v disertační práci, cíle výzkumu),
- postup výzkumu (specifikace postupu výzkumu, harmonogram postupu, současný stav řešení disertační práce)
a očekávané přínosy práce pro daný vědní obor.

Zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím.

Obhajoba disertační práce může probíhat ve dvou kolech.
Tzv. „malou“ obhajobou se rozumí interní obhajoba první (úplné) verze disertační práce konané za přítomnosti členů školicího pracoviště a přizvaných odborníků.
Účelem je poskytnout studentovi možnost odborné diskuze v rámci školicího pracoviště a posoudit průběžně kvalitu zpracování disertační práce.
Závěr „malé“ obhajoby má pro studenta doporučující charakter, kdy může do finální verze disertační práce zapracovat navržená doporučení.

Konečná obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajoby disertačních prací, oponenti disertační práce mohou, ale nemusí být totožní s oponenty z „malé“ obhajoby.“

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium v rámci doktorského studijního programu se skládá z relativně samostatných částí- studijní (studium odborných předmětů) a části vědecko-výzkumné. Studenti však již během prvních semestrů pracují na odborných článcích, esejích a dalších odborných textech na domácích a zahraničních konferencích. Podmínkou řádného ukončení studia je získání kreditů v celkové hodnotě 240 kreditů, absolvování zahraniční stáže či jejího ekvivalentu dle Nařízení vlády č. 274/2016, složení SDZ a obhájení disertační práce. Mezi vědecko-výzkumné aktivity patří:
- Studium literatury a navazující Příprava disertační práce – v průběhu prvních dvou semestrů na základě studia relevantní literatury student specifikuje výzkumné téma své disertační práce. Do konce studia probíhá příprava disertační práce, jejíž kreditová hodnota musí být alespoň 120 kreditů
- Kompetence v akademické a odborné angličtině – absolvování 2 předmětů vyučovaných v angličtině nebo napsání a prezentování publikace v angličtině na odborném fóru
- Prezentace na odborném semináři – prezentace příspěvku na tematicky relevantní odborné konferenci nebo letní škole
- Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději ve 4. semestru (prezenční) nebo nejpozději v 8. semestru (kombinovaná forma) studia
- Zahraniční stáž nebo její ekvivalent – nutno absolvovat v délce nejméně jednoho měsíce nebo zúčastnit se mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci
- Pedagogická činnost (pomoc při výuce) – student se podílí na výuce seminářů v bakalářských a magisterských programech, vedení závěrečných prací či hodnocení seminárních prací, a to v maximálním rozsahu 150 hodin za celé studium (max. 10 % pracovní zátěže, student může získat max. 8 kreditů za semestr a max. 25 kreditů za celé studium)
- Publikační povinnost - student má během doktorského studia povinnost publikovat nejméně 3 publikace, na kterých se autorsky podílel, prezentující výsledky výzkumu realizovaného v rámci přípravy disertační práce, z toho: nejméně 1 publikace typu J v databázi WoS nebo Scopus ve světovém jazyku obvyklém pro danou vědní disciplínu a alespoň 2 publikace publikované ve světovém jazyku dle doporučení nebo se souhlasem školitele.

Studium odborných předmětů tvoří 15 % pracovní zátěže doktorandů. Studenti musí absolvovat před podáním přihlášky k SDZ (obhajobou tezí disertační práce) všechny odborné předměty – Econometrics, Metodologie I, Metodologie II a oborově povinný předmět.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Faktory hospodářského úspěchu rozvoje regionů
„Resourceful region“ jako koncept pro regionální rozvojové strategie
Ekonomická odolnost českých regionů
Evaluace regionálních rozvojových programů
Vliv přímých zahraničních investic na ekonomický rozvoj regionu
Hodnocení inovačního prostředí jako výchozí bod pro formulaci inovační strategie
Úspěšný transfer technologií jako faktor rozvoje regionů a jejich konkurenceschopnosti
Rozdílnost přístupů k realizaci regionální inovační politiky v českých krajích
Internacionalizace vysokých škol jako faktor regionálního rozvoje
Regionální školství jako základní pilíř znalostní ekonomiky
Posouzení hlavních priorit dopravní politiky České republiky z pohledu přeshraničních vazeb
Význam participativního rozpočtování v podmínkách českých měst
Návrh strategie adaptace české zemědělské politiky na globální změny klimatu
Hodnocení nástrojů udržitelného rozvoje cestovního ruchu a možnosti jejich implementace
Kvalita života jako faktor rozvoje periferních venkovských regionů
Koncepční dokumenty jako nástroj regionálního rozvoje

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student absolvuje povinné předměty v průběhu prvního ročníku studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:DXE_EMTREconometrics D. Němeczk 24/0/012 1-
ESF:DXH_MET1Metodologie 1 R. Staněkzk 24/0/06 1-
ESF:DXR_INRRInovace a regionální rozvoj V. Klímovázk 24/0/08 2-
ESF:DXR_REGERegionální ekonomie M. Viturkazk 24/0/012 2-
ESF:DXR_RERSRegional research seminar V. Žítekz 24/0/08 2-
46 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student volí z nabídky povinně volitelných předmětů dle zaměření disertační práce a po dohodě se školitelem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:DXE_HOPOHospodářská politika Z. Tomešzk 24/0/06 2-
ESF:DXF_OCAKAsset Pricing T. Výrostzk 24/0/012 2-
ESF:DXH_TEFITeorie firmy P. Suchánekzk 24/0/012 2-
ESF:DXV_PUECPublic Economics J. Nemeczk 24/0/012 2-
42 kreditů

Povinně volitelný blok

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:DXE_EMT2Econometrics 2 D. Němecz 24/0/012 --
ESF:DXH_MET2Metodologie 2 R. Staněkz 24/0/06 --
ESF:DXH_MSTAMultivariate Statistical Analysis M. Králováz 12/12/012 --
30 kreditů