LF DVNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru vnitřního lékařství se zaměřením na téma disertační práce.
Dále pak prokázaní základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.
Nejčastější způsob vykonání státní doktorské zkoušky je v den vlastní obhajoby disertace.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:


Indikativní nabídka povinně volitelných odborných kurzů, dle konkrétního zaměření disertační práce:
Infekční lékařství, Endokrinologie, Diabetologie, Zátěžová funkční diagnostika a základy rehabilitace, Klinická nefrologie, Vnitřní lékařství blok – kardiologie a angiologie, Geriatrie, Teoretické základy onkologie, Onkologie, Vnitřní lékařství blok - pneumologie, Vnitřní lékařství blok - pracovní lékařství, Revmatologie.
Dále je pro studenty povinná (pasivní) účast na minimálně 5 seminářích organizovaných ČLK a průběžná účast na seminářích pořádaných klinikami (pasivně průběžně, aktivně alespoň 1 seminář organizovaný klinikou).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Riziko arytmií u seniorů v souvislosti s minerálovým hospodářstvím
Archiv: http://is.muni.cz/th/vwnoq/


2. Miniinvazivní přístup v současné intervenční kardiologii
Archiv: http://is.muni.cz/th/vmh6t/


3. Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie - od genetické diagnostiky po katetrizační vyšetření
Archiv: http://is.muni.cz/th/cauhq/


4. Stratifikace trombotického rizika u Ph negatoivních myeloproliferativních onemocnění
Archiv: http://is.muni.cz/th/crffw/


5. Význam a efektivita dispenzární péče o příbuzné nemocných s kolorektálními neoplaziemi
Archiv: http://is.muni.cz/th/vp2as/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.