LF DONKO Experimentální onkologie a nádorová biologie
Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU: 1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ POŽADAVKY sestavování individuálních studijních plánů programu Onkologie a hematologie jsou následující: Každý doktorand je povinen absolvovat alespoň jeden z předmětů Teoretické základy onkologie nebo Teoretické základy hematologie. Rovněž je povinné: - Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF) - Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů) - Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti onkologie a hematologie dle profilu předchozího vzdělání. - Aktivní účast na českých a zahraničních odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování. Doporučená je (dle zaměření disertační práce) účast na akcích pořádaných MOÚ, Českou onkologickou společností, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.