FSS EVS01 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

Úvodní informace / Pokyny

Program Evropská studia (dále EVS) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jako studium jednooborové. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studující jednooborového prezenčního studijního plánu Evropská studia mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat nejméně 180 ECTS. Z toho:
  • 57 ECTS za povinné předměty
  • 15 ECTS za předmět k bakalářské práci
  • 15 ECTS za předměty společného univerzitního základu ( 9 + 4 + 2 ECTS je za tzv. CORE předměty, minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu)
  • 4 ECTS za druhý jazyk (za ten je možné dostat 2 nebo 4 kredity)
  • 89 ECTS za povinně volitelné předměty
  • absolvovat minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce (jeden v rámci povinných předmětů a jeden v rámci povinně volitelných předmětů).
Získá-li student za druhý jazyk méně kreditů, musí získat další kredity za povinně-volitelné předměty tak, aby dohromady získal 180 kreditů.

Studenti dále musí mít splněn programový požadavek na kompetenci v druhém jazyku, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 180 oborových ECTS. V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou). Druhý jazyk si studenti volí z následujících kurzů: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104, CJVN102, CJVF102, CJVR102, CJVS102, CJVF101, CJVN101, CJVR101, CJVS101.

Standardní doba programu EVS v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student/ka musí absolvováním předmětů společného univerzitního základu získat 15 ECTS.

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Detailnější informace k vypracování bakalářské práce jsou vždy k nalezení na stránkách KMVES.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb1500Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/015 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány. Celkem student/tka za povinné předměty musí dosáhnout 57 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVTERTerminology of European institutions M. Aydinzk 0/2/03 3P
FSS:EVSb1001Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/07 1P
FSS:EVSb1002Evropa ve 20. století V. Hloušekzk 2/0/07 1P
FSS:EVSb1003Instituce EU P. Kaniokzk 1/1/07 2P
FSS:EVSb1004Úvod do evropského práva P. Kaniokzk 1/1/07 3Z
FSS:EVSb1005Základy analýzy v Evropských studiích Z. Ringlerováz 1/1/04 4P
FSS:EVSb1006Lisabonská smlouva a zdroje integrace P. Kuchyňkovázk 1/1/06 4P
FSS:EVSb1007Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 5Z
FSS:EVSb1008Politiky v EU V. Velička Zapletalovázk 2/0/08 5P
57 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Student/ka musí dále v rámci svého studia absolvovat všechny kurzy v rámci Bloku 1 - profilující PV předměty. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia dva předměty přednášené v anglickém jazyce. Vedle jednoho v rámci povinných předmětů si studenti vybírají druhý předmět z Bloku 4.

Blok 1 - profilující PV předměty

Profilující PV předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/03 6P
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 5P
FSS:MVZb1001Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1P
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol J. Urbanovskáz 2/0/03 4P
18 kreditů

Blok 2 - PV v češtině

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2055Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů M. Pitrováz 1/1/02 --
FSS:EVSb2070Evropská migrační a azylová politika P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2099Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2101Praxe rozhodování v EU P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2010Bezpečnostní rozměr evropské integrace J. Urbanovskázk 1/1/05 1-
FSS:EVSb2018Skandinávie a Evropa P. Kaniokzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2022Smlouvy a informační zdroje EU P. Kuchyňkováz 0/2/02 2-
FSS:EVSb2025Reflexe událostí v EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2031Česká republika a EU P. Kuchyňkovázk 1/1/03 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv J. Lhotskýzk 1/1/04 3-
FSS:EVSb2041Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci H. Smekalzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/24 5-
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2073Příprava na zaměstnání ve strukturách EU P. Kaniokz 1/1/03 --
FSS:EVSb2076Decentralizace v členských státech EU P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2097EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU P. Kuchyňkovázk 1/1/04 6-
74 kreditů

Blok 3 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2900Stáž P. Kaniokz 0/0/05 --
FSS:EVSb2901Letní/zimní škola P. Kaniokz 0/0/03 --
8 kreditů

Blok 4 - PV v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2021France and Italy: Comparative History and Politics V. Hloušekz 1/1/04 3-
FSS:EVSb2043Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/06 3-
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2086EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/16 4-
FSS:EVSb2096Britain and the European Union M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 3-
FSS:EVSb2098How do they see us? The Czech Republic and its European Partners P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
41 kreditů