FSS EVS11 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-EVS Evropská studia

Úvodní informace / Pokyny

Obor Evropská studia (dále ES) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce oboru ES. Předměty jiných oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru ES pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na oboru ES vypsány.

Standardní doba studia oboru ES v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 45 až 60 normostran (1 normostrana = 1800 znaků).

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

 

Aby se studenti tohoto imatrikulačního ročníku mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru ES celkově 120 ECTS, z toho 64 ECTS za povinné předměty a 56 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti musí mít dále splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u SZZ je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Minimální jazyková kompetence
Informace o katedře mezinárodních vztahů a evropských studií

Vysvětlení prerekvizit

Upozorňujeme na aktuální nabídku letních škol (ohodnocených kredity ECTS, zpoplatněných i bez poplatku) v Obchodním centru MU.
 

Doporučený studijní plán
Studijní plán je doporučený. Pokud vám však vyhovuje jiná cesta, nebo musíte postup studiem přizpůsobit studijním pobytům a stážím, zvolte si jiné předměty či jiné pořadí.
Podrobněji na https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1423;plan_id=23243;zobrazeni=semestr
tučně označeny povinné kurzy
I. semestr EVSn4005 Evropeizace politických systémů
EVSn5012 Ústavní revize EU
EVSn5013 Ústavní spory u ESD
EVSn5061 Česká evropská politika
II. semestr EVSn4002 Organizované zájmy v EU
EVSn4003 Analýza a metody výzkumu evropské politiky
EVSn4004 Evropa po roce 1989

EVSn5050 Evropská unie a lidská práva
EVSn5065 Brexit: Politics, Policies and Processes
III. semestr EVSn4001 Politický systém EU
MVZn4003 Úvod do kvantitativních metod

EVSn5044 Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU
EVSn5045 Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace
FSS410 Zahraniční výjezd
IV. semestr EVSn4500 Diplomový seminář
EVSn5026 Jazz a politika v Evropě 1930-1950
EVSn5042 Střední Evropa a maďarsko-slovenské vztahy

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 45 až 60 normostran (1 normostrana = 1800 znaků).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn4500Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn4001Politický systém EU P. Kaniokzk 1/1/09 3Z
FSS:EVSn4002Organizované zájmy v EU M. Pitrovázk 1/1/07 2Z
FSS:EVSn4003Analýza a metody výzkumu evropské politiky P. Kaniokz 0/2/06 2P
FSS:EVSn4004Evropa po roce 1989 V. Hloušekzk 1/1/05 2P
FSS:EVSn4005Evropeizace politických systémů V. Hloušekzk 1/1/09 1P
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Ocelíkzk 2/1/08 3P
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 56 ECTS. Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu EVS. Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci - 4 ECTS. Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce - z Bloku 2. Současně musí studenti získat alespoň 10 ECTS za tuzemskou/zahraniční stáž - z Bloku 1.

Blok 1 - Stáž

Studenti musí získat alespoň 10 ECTS z tohoto bloku. Na zakládě volby zahraniční/tuzemské stáže volí studenti vhodný kurz. Množství získaných kreditů je v těchto kurzech přímo úměrné počtu doložených odpracovaných hodin.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5900Stáž M. Brusenbauch Meislováz 0/0/05 --
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 3-
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
53 kreditů

Blok 2 - Předměty v AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EGOn4002EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/1/08 --
FSS:EGOn5003The European dimension of local policymaking V. Hloušekzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5020Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:EVSn5024Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5058Theoretical Approaches to the Study of the European Union P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSn5059Israel and the EU P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5060European refugee crisis V. Velička Zapletalováz 1/1/04 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5065Brexit: Politics, Policies and Processes M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 2-
FSS:EVSn5067How do they see us? The Czech Republic and its European Partners M. Brusenbauch Meislovázk 2/0/03 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:EGO402EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/18 --
FSS:EGO429Politics of Euroscepticism V. Hloušekzk 1/16 --
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU P. Kaniokzk 1/1/06 --
FSS:FSSn4503Facing C-19 Pandemic: Israel as a Case Study P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:IREn5001European security architecture Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5502Theory of International Relations and European Integration. M. Brusenbauch Meislovázk 2/0/03 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 --
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 --
FSS:EVSn5011Judicialization of International Politics P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 --
FSS:ENSn4669Institutional and Resource Economics B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:MVZn5036Military transformation in Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:ENSn4673Framework for Sustainability K. Stibralzk 0/0/08 --
167 kreditů

Blok 3 - Předměty v ČJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5012Ústavní revize EU M. Pitrováz 1/1/06 1-
FSS:EVSn5013Ústavní spory u ESD I. Pospíšilzk 1/1/06 1-
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 4-
FSS:EVSn5029Mezivládní Unie P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSn5036Lisabonská smlouva krok za krokem M. Pitrováz 0/2/04 --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5042Střední Evropa a maďarsko-slovenské vztahy V. Havlíkzk 1/1/06 4-
FSS:EVSn5043Evropská studia: akademické psaní M. Pitrováz 1/1/02 --
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU P. Kuchyňkovázk 1/1/05 3-
FSS:EVSn5045Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace P. Fialaz 0/2/06 3-
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 2-
FSS:EVSn5057Kariérní plánování a rozhodování P. Kaniokz 0/2/02 --
FSS:EVSn5061Česká evropská politika P. Kaniokzk 1/1/04 1-
FSS:EVSn5066Analýza evropské politiky P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSn5068Analýza policy P. Kaniokzk 0/2/07 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5039Britské impérium 1763-1997 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5020Tajemný půvab diplomacie P. Suchýz 2/0/02 --
FSS:EVSn5078Evropské fondy a ČR P. Kaniokz 1/2/04 --
FSS:MVZn5033Jak najít uplatnění po studiu? Z. Křížz 2/0/02 --
117 kreditů