FSS DIREPAJ01 International Relations and European Politics
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-IREPAJ_ International Relations and European Politics

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Předmětem státní doktorské zkoušky programu Mezinárodní vztahy a evropská politika bude odborná rozprava, jejíž témata budou vycházet ze zadané povinné a volitelné literatury. Délka zkoušky je zpravidla 20-40 minut a každý přítomný člen komise během rozpravy položí zpravidla jednu otázku.

Následující publikace jsou povinné:

1. Buzzan, Barry – Hansen, Lene (2009). The Evolution of International Security Studies. New York: Cambridge University Press.
2. Egan, Michelle – Nugent, Neill – Paterson, William E. (eds.) (2010): Research Agendas in EU Studies. Stalking the Elephant. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
3. Ferguson, Niall (2014). Civilizace: Západ a zbytek světa. Praha: Argo. / Ferguson, Niall (2012). Civilization: the six killer apps of western power. London: Penguin Books.
4. Hix, Simon – Høyland, Bjørn (2011): The Political System of the European Union: 3rd Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
5. Judt, Tony: Postwar: A History of Europe Since 1945 (libovolné vydání / any edition).
6. Ó Tuathail, G. – Dalby, S. – Routledge, P. (2006). The Geopolitics Reader. London: Routledge.
7. Tale, Nassim Nicholas (2011). Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka. / Taleb, Nassim Nicholas (2008). The black swan: the impact of the highly improbable. London: Penguin Books.

Kromě výše uvedených sedmi povinných knih si student vybere dalších pět knih, které se musejí vztahovat k oboru. Vybrané tituly je třeba nahlásit nejpozději měsíc před vykonáním státní doktorské zkoušky. Výběr podléhá schválení předsedy oborové rady.

Studijní a výzkumné povinnosti

Postgraduální doktorandské studium mezinárodních vztahů je definováno jako jednooborové, studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě. Standardní délka studia je v obou formách 8 semestrů, v odůvodněných případech lze studium se souhlasem školitele a předsedy oborové rady prodloužit. Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace a k závěrečné státní doktorské zkoušce je získání 240 kreditů.

V rámci doktorského studia se předpokládá publikování nejméně dvou článků v odborných recenzovaných časopisech zařazených v mezinárodních databázích (Web of Science, Scopus, případně ERIH+). Povinnou součástí studia je i absolvování části studia v zahraničí formou studijního, badatelského nebo pracovního pobytu v délce nejméně tří měsíců.

Individuální plán studia studenta zahrnuje v souladu se Studijními předpisy MU účast studenta na výuce. Forma účasti může spočívat v asistenci v předmětu, ve vedení nebo v oponování bakalářských prací, případně v podílu na přípravě učebních textů. Se souhlasem oborové rady se může student podílet na přednáškové činnosti. Konkrétní formu účasti na výuce dojednává společně student, vedoucí práce a vedoucí katedry. Zahrnuje také participaci na výzkumných projektech, typicky projektech specifického výzkumu katedry.

Student prezenčního programu může využívat speciální místnosti pro doktorandy vybavené počítači a další technikou. Student v prezenční formě musí udržovat každý týden pravidelné kontaktní hodiny pro studenty.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

1) Mezinárodní bezpečnost a regionální bezpečnostní komplexy.
2) Zahraniční politika České republiky - vybrané problémy.
3) Mezinárodní bezpečnostní organizace.
4) Mezinárodní konflikty a jejich řešení.
5) Domácí aktéři evropské politiky vybraných členských států EU.
6) Nové formy euroskepticismu.
7) Instituce a aktéři evropské politické integrace.


Doporučený průchod studijním plánem

Required courses

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0001Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky V. Hloušekzk 1/1/020 1-
FSS:MVPd0002Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky P. Kaniokzk 1/1/020 2-
FSS:MVPd0003Prezentace návrhu výzkumu V. Hloušekz 0/0/020 3-
FSS:MVPd0004Seminář k odborné publikaci I. V. Hloušekz 1/1/020 4-
FSS:MVPd0005Seminář k odborné publikaci II. V. Hloušekz 1/1/020 6-
FSS:MVPd0006Disertační práce I. V. Hloušekz 0/0/060 7-
FSS:MVPd0007Disertační práce II. V. Hloušekz 0/0/060 8-
220 kreditů

Elective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0008Individuální výzkumný úkol V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:MVPd0009Pedagogické praktikum V. Hloušekz 0/0/02 --
22 kreditů

Selective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- 5-
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- --
20 kreditů