LF DBIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-BIET Bioetika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále student prokazuje základní znalosti ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí. Společně s obhajobou disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit všechny studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu a práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.

PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY:
Minimální publikační aktivita stanovená oborovou radou:
Modul medicínsko-přírodovědný:
1. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace v časopise s IF nebo dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich vztahující se k disertační práci) v recenzovaném vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze (Medline, Web of Science, Scopus, ERIH …)
2. Nejméně jedna prvoautorská publikace ve vědeckém recenzovaném časopise – i při splnění kritéria prvoautorské publikace v časopise s IF.
Ostatní moduly:
1. Nejméně dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich se musí vztahovat k tématu disertační práce) ve vědeckém recenzovaném časopise.
2. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace in extenso ve vědeckém recenzovaném indexovaném časopise.

OBOROVĚ SPECIFICKÉ KURZY (dle konkrétního zaměření disertace):
- Bioetika
- Aktuální problémy bioetiky
- Obecná etika
- Metodologie bioetiky
- Zdravotnické právo

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Mlčenlivost ve zdravotnictví a její meze


2. Právní režim soudobého zdravotnického výzkumu


3. Cognitive enhancement

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.