PrF USPS01 Ústavní právo a státověda
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State (jednooborový)
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF USPS_ Ústavní právo a státověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Jakkoliv je klíčovým úkolem doktoranda vytvořit kvalitní disertační práci, je třeba zohlednit, že pro úspěšné uplatnění po absolvování studia je nezbytné, aby měl absolvent doktorského studijního programu znalosti významně přesahující úroveň absolventa magisterského studia v širší oblasti než jen v té, jež se přímo dotýká jeho kvalifikační práce. Státní doktorská zkouška směřuje právě k ověření této úrovně znalostí a celkové orientaci doktoranda v oboru srovnávacího ústavního práva.

Státní doktorská zkouška se může konat po absolvování všech povinných předmětů programu. Typicky se předpokládá, že se státní doktorská zkouška uskuteční společně s obhajobou disertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Hlavním úkolem doktorského studenta je sepsání kvalitní disertační práce. Ostatní obsah studijního plánu je sestavován s ohledem na tento cíl. V rámci svého studia musí student absolvovat všechny předměty označené jako povinné a rovněž potřebný počet předmětů povinně volitelných v předepsané struktuře.

Předměty obsažené ve studijním plánu se člení do tří skupin. Klíčová je první skupina povinných předmětů zaměřených individualizované aktivity. Z celkového počtu 240 ECTS tvoří 140 ECTS předměty monitorující průběžný výzkum a sepisování disertační práce včetně jednotlivých dílčích milníků.

V souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb. bude vyžadováno, aby se student zapojil do internacionalizačních aktivit. Toto zapojení bude zajištěno povinným předmětem, jehož konkrétní obsah bude dán individuálním studijním plánem a jeho upřesněním pro konkrétní semestr. Obsah tudíž navrhuje student a následně ho schvaluje školitel a oborová rada. Obsah vždy musí odpovídat požadavkům nařízení vlády, je tedy třeba se zúčastnit zahraniční stáže v rozsahu nejméně jednoho měsíce nebo se zapojit do mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Minimální standard publikačních aktivit v průběhu doktorského studia je dán povinnými předměty, které vyžadují nejméně jedno vystoupení na odborné konferenci a kombinaci publikačních výstupů. Publikační výstupy jsou dle své kvality členěny do tří skupin (A za 15 ECTS, B za 10 ECTS, C za 5 ECTS), přičemž vymezení jednotlivých kategorií provede oborová rada a vždy doplnění nejméně dva typické příklady publikací, které do dané kategorie spadají, aby studenti dopředu věděli, co se od nich očekává. Předmět bude v ISu vypsán s variabilním počtem kreditů – při hodnocení se zadá 5, 10, nebo 15 ECTS. Povinností studenta je za studium získat nejméně 20 ECTS, přičemž musí student získat vždy nejméně jednu publikaci typu A či B (tj. nelze splnit povinných 20 ECTS tím, že získá 4 publikace typu C).

Další skupinu předmětů tvoří oborové předměty Ústavní právo 1-4 a Státověda 1 a 2 (celkem 48 ECTS), které slouží k prohloubení znalostí v širším oboru ústavního práva nad rámec znalostí absolventa magisterského studia. Tyto předměty jsou nezbytné s ohledem na to, že profil absolventa předpokládá zapojení většiny absolventů programu v roli vyučujících na vysokých školách, což nezbytně vyžaduje přehled v oboru ústavního práva a státovědy v širším rozsahu než jen v oblasti, na kterou je zaměřena absolventova disertační práce.

Konečně třetí skupina předmětů slouží pro ověření znalostí ve světovém jazyce (v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU jsou v programu zařazeny povinné předměty v rozsahu dvou semestrů ukončené zkouškou) a předměty zaměřené na rozvoj metodologických dovedností (ze skupiny předmětů musí student absolvovat kurzy v celkovém rozsahu nejméně 8 ECTS – konkrétní volbu předmětů provede student po poradě se školitelem v závislosti na potřebách konkrétního disertačního projektu).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata disertačních prací obhájených v posledních letech:


2019:

 • Právo na ochranu zdraví a cizinci (Michal Hájek)
 • Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života (Martina Grochová)
 • Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law (Jan Petrov)


  2018:

 • Ústavněprávní reflexe postavení televize veřejné služby (Rostislav Vrzal)
 • Zdravotní zákroky bez souhlasu pacienta (Pavel Doubek)


  Přehled všech obhájených prací včetně jejich plného textu a všech posudků je k dispozici na https://is.muni.cz/auth/thesis/

 • Doporučený průchod studijním plánem

  Povinné předměty

  Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
  PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
  PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
  PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
  PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
  PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
  PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
  PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
  PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
  PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
  PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
  PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
  PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
  PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
  PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
  PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
  PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
  PrF:DO1USPS01Státověda I. J. Benákz 0/0/08 1-
  PrF:DO2USPS01Státověda II. J. Benákz 0/0/08 2-
  PrF:DO2USPS02Ústavní právo I. J. Benákz 0/0/08 2-
  PrF:DO3USPS02Ústavní právo II. J. Benákz 0/0/08 3-
  PrF:DO4USPS02Ústavní právo III. J. Benákz 0/0/08 4-
  PrF:DO5USPS02Ústavní právo IV. J. Benákz 0/0/08 5-
  PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
  PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
  PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
  PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
  PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
  PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
  220 kreditů

  Povinně volitelné předměty

  Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
  PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
  PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
  PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
  20 kreditů

  Volitelné předměty

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 --
  PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 --
  4 kredity