PrF SP01 Správní právo
Název anglicky: Administrative Law
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PrF SP_ Správní právo a právo životního prostředí

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Ke státní doktorské zkoušce je student povinen se přihlásit po úspěšném absolvování čtvrtého semestru. Termín státní doktorské zkoušky pro absolventy 4. semestru je vypisován jednotně. Součástí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce. Základem státní doktorské zkoušky je odborná rozprava a odpovědi na otázky v rámci předem stanovených okruhů. Zkušební okruhy se sestavují z odborných předmětů povinných společných a z odborných povinných předmětů pro danou specializaci.

K obhajobě disertační práce může být připuštěn student, který úspěšně obhájil teze své disertační práce, složil státní doktorskou zkoušku a splnil všechny podmínky stanovené ve studijním řádu daného studia.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a tvoří minimálně 60% studijní zátěže. V prvních dvou letech jsou výzkumné povinnosti studenta zaměřeny zejména na sběr materiálů pro přípravu disertační práce, na rešeršní práci, na formulaci výzkumné otázky, na upřesnění tématu disertační práce, volby metod a nalezení vhodné metodologie pro zpracování daného tématu. Na základě této výzkumné činnosti je student schopen zpracovat teze disertační práce, jejichž obhajoba včetně rozpravy o nich je součástí státní doktorské zkoušky, která se koná po úspěšném ukončení 4. semestru doktorského studia.
Z toho důvodu je studijní průprava koncentrována do první poloviny studia. Student v jejím rámci získává širší rozhled a prohlubuje si teoretické znalosti v daném oboru, které může kromě státní doktorské zkoušky později využít i při zpracování své disertační práce. Studiem pramenů odborné literatury a judikatury si osvojuje i vyjadřovací schopnosti a styl psaní vědecké práce. Ve druhé polovině studia se student již plně koncentruje na vědeckou práci a zpracování konceptu a na přípravu obhajoby disertační práce.
Publikační činnost je specifikována a hodnocena v rámci individuálního studijního plánu v závislosti na kvalitě a náročnosti zpracování publikačního výstupu a tvoří 10% studijní zátěže. Vyžaduje se publikace minimálně 3 odborných článků v recenzovaném časopise a 2 recenzovaných článků ve sborníku v tuzemsku či zahraničí. Příspěvky ve sbornících mohou být nahrazeny kapitolou/ami ve vědecké monografii.
Student je povinen realizovat v průběhu studia studijní stáže a konzultace v zahraničí, a to v celkové délce minimálně 30 dnů. Student je povinen se aktivně zúčastnit nejméně 3 konferencí, z toho nejméně jedné zahraniční konference mezinárodního charakteru.
Student je povinen si zapsat odborné předměty určené jako povinné společné a povinné pro konkrétní specializaci rámcovým plánem pro program Správní právo a právo životního prostředí. Z nabídky povinně volitelných předmětů si volí dle vlastního výběru. Odborné předměty tvoří 20% studijní zátěže. Student je dále povinen si zapsat předmět Cizí jazyk I, z něhož skládá zkoušku, a absolvovat nejméně jeden semestr cizího jazyka II. Do určeného počtu kreditů si může zapsat předměty doktorského studia nabízené jinými programy, předměty nabízené jako společný programový základ fakultou, nebo předměty nabízené zahraničními vyučujícími či definované programem stáže.
Student si zapisuje předměty pomocné pedagogické práce. V jejich rámci pomáhá školiteli při tvorbě elektronických materiálů, napomáhá při zadávání a opravě jednoduchých typů písemných prací. Pod dohledem školitele realizuje seminární výuku, aniž by měl vliv na hodnocení předmětu. Rozsah výuky nesmí přesáhnout 150 hodin za studium a zároveň 50% hodinové dotace předmětu. Konkrétní hodinová dotace pro daný semestr je určena individuálním studijním plánem, který respektuje fakultní, resp. univerzitní politiku v této oblasti. Z hlediska celkové studijní zátěže pomocná pedagogická práce nepřesahuje 10%.
Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I I. Jančářovák 0/0/010 1-
PrF:DO1SZ01Správní právo procesní S. Skulovázk 0/0/05 1-
PrF:DO1SZ02Správní procesy v právu životního prostředí I. Průchovázk 0/0/04 1-
PrF:DO1SZA1Veřejná správa a územní samospráva P. Havlanz 0/0/04 1-
PrF:DO2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II I. Jančářovák 0/0/08 2-
PrF:DO2SZ01Správní trestání S. Skulovázk 0/0/04 2-
PrF:DO2SZ02Obecné základy práva životního prostředí - aktuální otázky I. Jančářovázk 0/0/04 2-
PrF:DO2SZA1Diskreční pravomoc veřejné správy S. Skulováz 0/0/04 2-
PrF:DO3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III I. Jančářovák 0/0/010 3-
PrF:DO3SZ01Role evropského a mezinárodního práva v ochraně ŽP a ve veřejné správě V. Vomáčkazk 0/0/04 3-
PrF:DO3SZA1Právotvorba územní samosprávy, dozor nad právotvorbou veřejné správy P. Průchaz 0/0/04 3-
PrF:DO4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV I. Jančářovák 0/0/08 4-
PrF:DO4SZ01Soudní kontrola veřejné správy P. Průchazk 0/0/05 4-
PrF:DO4SZA1Právní záruky ve veřejné správě J. Jurníkováz 0/0/04 4-
PrF:DO5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V I. Jančářovák 0/0/022 5-
PrF:DO6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI I. Jančářovák 0/0/024 6-
PrF:DO7DIS07aDisertace - plnění individuálního studijního plánu VII I. Jančářovák 0/0/020 7-
PrF:DO7DIS07bDisertace - plnění individuálního studijního plánu VII - diskusní seminář I. Jančářovák 0/0/010 7-
PrF:DO8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII I. Jančářovák 0/0/028 8-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
214 kreditů

Povinně volitelné předměty společné

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Student si zapíše v každém semestru (2,3,4) alespoň jeden PVP

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO2PVPA2Právo životního prostředí I. - Střety zájmů v území I. Průchováz 0/0/02 2-
PrF:DO2PVPSAB4Current Issues of Environmental Law in European Area V. Vomáčkaz 0/0/02 2-
PrF:DO3PVPA2Právo životního prostředí II. - Koncepční nástroje v ochraně životního prostředí I. Jančářováz 0/0/02 3-
PrF:DO3PVPSAB4Current Issues of Administrative Law in European Area S. Skulováz 0/0/02 3-
PrF:DO4PVPA2Právo životního prostředí III. - Prevence a odpovědnost I. Jančářováz 0/0/02 4-
PrF:DO4PVPA3Právo životního prostředí IV. - Vlastnictví, podnikání a ochrana ŽP, ekonomické nástroje J. Hanákz 0/0/02 4-
PrF:DOPVPSAB3Ústavní právo J. Svatoňz 0/0/02 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity