PřF BIACH Bioanalytická chemie
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-BIACH_ Bioanalytická chemie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Závěrečná státní doktorská zkouška (SDZ) má za cíl ověřit studentovy obecné znalosti oboru - v problematice bioanalytické chemie, pokročilé biochemie, klinické biochemie, imunochemie a molekulární biologie a osvojení vědeckých výzkumných metod; a hlavně pak hlubokou znalost detailů v kontextu realizovaného doktorského projektu. Student se může k této zkoušce přihlásit, pokud splnil všechny požadavky stanovené ve studijním plánu, standardně po ukončení 4. semestru studia. Pokud se SDZ koná odděleně od obhajoby dizertace, tak student v tom případě vypracuje k SDZ Teze dizertační práce (rozsah cca 10-20 stran textu, preferenčně v angličtině), které obsahují hypotézy a cíle práce, a stav problematiky provedením literární rešerše; mohou obsahovat informaci o stavu řešení a pilotní výsledky.
Zkušební komise má minimálně pět členů, z nichž jeden je školitelem disertační práce, a nejméně dva nejsou zaměstnanci Masarykovy univerzity. Měsíc před zkouškou jsou studentovi stanovena tři různá témata, která si má předem prostudovat. Tato témata jsou komplexní a neomezují se na obsah absolvovaných přednášek a na vlastní téma dizertační práce. Zkouška má podobu hodinového rozhovoru mezi doktorandem a členy komise. Komise tajně hlasuje a oznamuje hodnocení bezprostředně po ukončení zkoušky.
Student, který úspěšně absolvuje SDZ, pak může postoupit k obhajobě disertační práce, která se koná ve stejný den nebo později. Kandidát předkládá práci, která zahrnuje původní a publikovaný výzkum, odpovídá obecně uznávaným normám a je schválena školitelem. Práci hodnotí dva nezávislí externí oponenti, kteří předkládají písemné posudky. Obhajoba je vedena jako veřejné zasedání s kandidátem, dvěma oponenty, školitelem a dalšími členy komise. Student na začátku shrne své výsledky (20 min), poté oponenti přečtou posudky, ve kterých formulují své otázky a názory na vědecký význam, metodiku a výsledky, a nakonec student zodpoví otázky položené oponenty, členy komise a dalšími přítomnými. Komise pak tajně hlasuje o výsledném hodnocení, které je oznámeno studentovi.

Studijní a výzkumné povinnosti

Individuální studijní plán (ISP) obsahuje:
- Vědecko-výzkumná příprava (cca 60 - 75% studijní zátěže)
Nejrozsáhlejší část doktorského studia tvoří samostatná práce na doktorské disertaci a spolupráce v týmovém prostředí (min. 25 hod týdně). Student je povinen pracovat na disertaci podle rozpisu v plánu schváleném školitelem, a to jak po stránce teoretické – literární rešerše, tak po stránce praktické – v rámci vlastní vědecké práce a vyhodnocování dosažených výsledků. Student pravidelně shrnuje průběh své výzkumné práce v rámci setkání výzkumných skupin a oborových seminářů, toto hodnotí školitel každý semestr a oborová rada jednou za rok.
Každý doktorand by se měl aktivně účastnit min. jedné mezinárodní vědecké konference jako řečník nebo prezentující autor posteru. Očekává se, že se bude významně podílet na přípravě publikací s vlastními výsledky. Doktorand musí být prvním autorem alespoň jedné publikace. Publikace se společným prvním autorem se počítá zlomkem jedna děleno počtem prvních autorů (tj. u dvou prvních autorů se počítá za 1/2 publikace atd.).
- Akademická příprava (cca 15 - 20% studijní zátěže)
Akademická příprava doplňuje vědecko-výzkumnou práci tím, že poskytuje studentům teoretické zázemí a rozvíjí širší perspektivy vědeckého myšlení. Každý student musí absolvovat alespoň čtyři kurzy. Student se souhlasem svého školitele vybírá kurzy z těch, které jsou doporučeny pro příslušné zaměření, a to ty, které převážně nabízí PřF nebo další fakulty MU. Magisterské kurzy mohou být zapsány pouze tehdy, pokud nebyly součástí magisterského studijního programu studenta. Externí kurzy, které jsou kreditově hodnoceny a ukončeny zkouškou, jsou rovněž akceptovatelné po schválení doktorskou komisí.
Všichni doktorandi jsou povinni navštěvovat a aktivně se účastnit setkání výzkumných skupin a oborových seminářů, které se konají jednou týdně na Ústavu biochemie a poskytují fórum pro prezentace a diskusi o probíhajícím výzkumu. Požaduje se účast na celkem 60 seminářích během doktorského studia a prezentace na minimálně 3 seminářích.
- Jazykové dovednosti a mezinárodní konkurenceschopnost (cca 5 - 10% zátěže)
Od studentů se očekává, že si zlepší své písemné a ústní komunikační dovednosti preferenčně v angličtině, aby se připravili na výzvy své profese v mezinárodním prostředí. Doktorand musí mít 15-20 minutovou veřejnou prezentaci v angličtině, následovanou diskusí s publikem. Studenti musí absolvovat povinný min. měsíční studijní pobyt na jedné z partnerských univerzit nebo výzkumných ústavů v zahraničí.
- Rozvoj pedagogické způsobilosti (cca 5 - 10% zátěže)
Program nabízí možnost získat praktické vzdělávací zkušenosti, které doktorandům umožní osvojit si a rozvíjet pedagogické dovednosti. Povinná pedagogická praxe zahrnuje 100 kontaktních hodin, u nichž se očekává, že budou získávány převážně účastí na výuce pro Bc a Mgr stupeň. Ústav biochemie má několik laboratorních kurzů vhodných pro zapojení doktorandů, kde mohou realizovat své výstupy v rámci FRMU. Další možnosti jsou, mimo jiné, pomoc při realizaci workshopů a letních škol, vědeckých demonstrací pro návštěvníky laboratoře a popularizačních přednášek na SŠ a ZŠ.
- Rozvoj přenositelných dovedností
Studenti jsou motivováni, aby sepsali a podali grantový návrh pro získání finančních prostředků buď z GAMU, nebo z externích zdrojů např. JCCM. V případě přijetí projektu přebírají odpovědnost za technickou realizaci, plánování a rozpočet.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Analýza biologicky důležitých látek kapilární elektroforézou spojenou s hmotnostní spektrometrií
Vede: Ing. František Foret, CSc., učo 203649

Využití moderních ambientních ionizačních technik – DART a DESI v biochemické analytice
Vede: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865

Kapičková mikrofluidika a její uplatnění v biochemické analytice
Vede: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865

Analýza změn mikrobiomu v rámci biotechnologických procesů a lidského zdraví
Vede: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., učo 13418

Optoelektrochemické systémy pro afinitní biosenzory
Vede: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202

Biočipy pro afinitní stanovení
Vede: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202

Aplikace AFM, pikoinjekce a laserové pinzety pro charakterizaci nanostruktur a jejich interakce na úrovni molekul a buněk
Vede: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., učo 28301

Point-of-care imunoafinitní biosenzor s elektrochemickou detekcí
Vede: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., učo 77968 (kontaktní osoba)

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.