PřF KADP Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-KADP_ Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit nejdříve po splnění požadavků ISP, nejpozději však v 5. semestru. Součástí Státní doktorské zkoušky je obhajoba Tezí dizertační práce zvláštním oponentem.

Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze dvou oblastí:
- Současné trendy v oblasti kartografie, geoinformatiky a DPZ s ohledem na zaměření tezí práce
- Výzkumné metody (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování)

Studijní a výzkumné povinnosti

Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti ve dvou oblastech:
Výzkumné aktivity (celkem 80% pracovní zátěže):
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- splnit přípravu disertační práce - probíhá po celou dobu studia a tvoří hlavní náplň pracovní zátěže (50%)
- splnit publikační aktivitu - 3 vědecké články případně aplikované výstupy (metodika, software či další dle metodiky RVV, tvoří 15% pracovní zátěže). U vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden impaktovaný článek jako první autor uveřejněný v časopise, který je nad mediánem oboru, další impaktovaný či SCOPUS článek jako člen autorského kolektivu a další minimálně recenzovaný článek jako člen autorského kolektivu.
-minimálně dvě aktivní prezentace na mezinárodních konferencích v angličtině, z toho jedna formou přednášky, druhá možná formou posteru.
- pedagogické praxe po dobu minimálně čtyř semestrů, avšak v maximálním rozsahu 150 hodin (do 10% pracovní zátěže).
- povinná minimálně jedna zahraniční stáž dle doporučení školitele, alespoň formou dvouměsíčního pracovního pobytu (tvoří 5% pracovní zátěže). Alternativně lze nahradit aktivní spoluprací na mezinárodním projektu s dobou trvání nejméně dva roky.

Absolvovat vybrané odborné předměty v následující struktuře (20% pracovní zátěže):
Povinné předměty (během prvních 4 semestrů):
- Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace
- Příprava a realizace výzkumných oborových projektů
Povinně volitelné předměty - dle zaměření dizertační práce dva z níže uvedených předmětů KGI ukončené zkouškou:
- Teoretická kartografie
- Aplikovaná kartografie
- GIScience
- Dálkový průzkum Země
Rozšiřující předměty:
Minimálně 2 volitelné předměty dle ISP (tedy po odsouhlasení školitelem) během prvních 4 semestrů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příklady aktuálních témat:
Mapování pohybů ledovců na ostrově Jamese Rosse metodou radarové interferometrie.
Geokolaborace prostřednictvím mapě podobných uživatelských rozhraní.
Uživatelské aspekty 3D vizualizace.
Metody trojrozměrného kartografického modelování a vizualizace hlukových dat ve městech.
Obhájené disertační práce:
Koncept neokartografie ve studiu starých map
Archiv: http://is.muni.cz/th/ordot/
Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat
Archiv: http://is.muni.cz/th/q8ifl/
Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme
Archiv: http://is.muni.cz/th/jmi54/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Rozvoj pedagogických zkušeností

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD001Rozvoj pedagogických zkušeností 1 V. Herberz 0/03 1-
PřF:ZD002Rozvoj pedagogických zkušeností 2 V. Herberz 0/03 2-
PřF:ZD003Rozvoj pedagogických zkušeností 3 V. Herberz 0/03 3-
PřF:ZD004Rozvoj pedagogických zkušeností 4 V. Herberz 0/03 4-
12 kreditů

Povinné předměty KG

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD250Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace P. Kubíčekz 0/2/02 1-
PřF:ZD263Příprava a realizace výzkumných oborových projektů T. Řezníkzk 0/0/412 --
14 kreditů

Oborové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD251Oborový seminář I M. Konečnýz 0/2/02 2-
PřF:ZD252Oborový seminář II M. Konečnýz 0/2/02 4-
PřF:ZD253Oborový seminář III M. Konečnýz 0/2/02 6-
PřF:ZD271Prezentační seminář z kartografie I P. Kubíčekz 0/2/02 2-
PřF:ZD272Prezentační seminář z kartografie II P. Kubíčekz 0/2/02 4-
PřF:ZD273Prezentační seminář z kartografie III P. Kubíčekz 0/2/02 6-
12 kreditů

Doktorská disertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD010Teze dizertační práce D. Nývltz 0/0/010 5-
PřF:ZD011Příprava dizertační práce I D. Nývltz 0/0/1515 1-
PřF:ZD012Příprava dizertační práce II D. Nývltz 0/0/1515 2-
PřF:ZD013Příprava dizertační práce III D. Nývltz 0/0/1515 3-
PřF:ZD014Příprava dizertační práce IV D. Nývltz 0/027 4-
PřF:ZD015Příprava dizertační práce V D. Nývltz 0/017 5-
PřF:ZD016Příprava dizertační práce VI D. Nývltz 0/030 6-
PřF:ZD017Příprava disertační práce VII D. Nývltz 0/030 7-
PřF:ZD018Příprava dizertační práce VIII D. Nývltz 0/0/020 8-
179 kreditů

Konference a publikace

Konference
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD024Přednáška na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce D. Nývltz 0/0/05 --
PřF:ZD025Poster na mezinárodní konferenci D. Nývltz 0/0/03 --
8 kreditů
Publikace
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD021Prvoautorský článek Web of Science D. Nývltz 0/0/012 --
PřF:ZD022Prvoautorský článek (alespoň Scopus) D. Nývltz 0/0/010 --
PřF:ZD023Spoluautorský článek recenzovaný D. Nývltz 0/0/08 --
30 kreditů

Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD026Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce D. Nývltz 0/0/012 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD264Teoretická kartografie P. Kubíčekzk 0/0/412 --
PřF:ZD265Aplikovaná kartografie Z. Stachoňzk 0/0/412 --
PřF:ZD266GIScience R. Štampachzk 0/0/412 --
PřF:ZD267Dálkový průzkum Země P. Kubíčekzk 0/0/412 --
48 kreditů