FF FDDSpJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-DST_ Dějiny starověku

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Současně s disertační prací odevzdává student autoreferát, který v ideálním případě předtím úspěšně veřejně prezentoval, např. na některé z konferencí pořádaných pro doktorandy doma nebo v zahraničí. Autoreferát je vypracovaný písemně ve shodě s obecně platnými pravidly pro doktorské studijní programy fakulty.
Doktorská státní zkouška se skládá z obhajoby dizertační práce a z odpovědí studenta na otázky zadávané z širších okruhů, s nimiž je student před zkouškou seznámen.
Obsah SZZ se mění podle zaměření disertační práce studenta, vždy však obsahuje otázky týkající se starověkých dějin, případně přechodu od pravěku ke starověku v hlavních kulturních oblastech a přechodu mezi antikou a středověkem.
Vyžaduje se zejména přehled o hlavních charakteristikách starověku (jeho státu, společnosti, myšlení), metodologii jeho zkoumání, o kulturním přínosu starověkého období.

Studijní a výzkumné povinnosti

Student v průběhu studia publikuje dvě stati a jednu recenzi v recenzovaných odborných časopisech.
Zúčastní se (aktivně) nejméně jedné zahraniční nebo domácí konference.
Absolvuje jedenkrát studijní stáž v zahraničí v délce alespoň 1 měsíce.
Bude vyučovat v rozsahu nejméně jednoho semestru po dvou hodinách týdně.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrhy témat:
Nomádi v antických pramenech
Sidonius Apollinaris jako svědek pozdní antiky
Flavius Merobaudes a Dracontius jako svědkové pozdní antiky (spolu s příkladem děl Flavia Merobauda)
Svoboda a občanství v pozdní antice
Význam družiny pro vznik přechodných období dějin a migrací
Origines gentium a nejstarší historikové "barbarů"
Helénistické a středověké arabské lékařství (případně jiná vědní disciplína)
Reflexe starověkého dějepisectví v období renesančního humanismu
Obhájené práce:
Kronika Iohanna z Bíclara. Vizigótští králové a římští císařové očima pozdně antického kronikáře (https://is.muni.cz/th/110131/ff_d)
Vážná politická provinění (ochrana majestátu) v období principátu (https://is.muni.cz/th/174501/ff_d)
Otázka kompozice v římském právu a barbarských zákonících
(https://is.muni.cz/auth/th/imyj8/)
Tributní lidová shromáždění římské republiky: na příkladu normotvorného procesu shromáždění lidu (concilium plebis)
(https://is.muni.cz/auth/th/kpe29/)

Doporučený průchod studijním plánem

Metodologická příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD01Obecná metodologie - Dějiny starověku J. Bednaříkováz 0/0/010 2-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 1-
20 kreditů

Odborná příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD02Kolokvium I J. Bednaříkovák 0/0/020 6-
FF:DSD03Kolokvium II J. Bednaříkovák 0/0/020 7-
FF:DSD04Odborná publikace J. Bednaříkováz 0/0/020 5-
FF:DSD05Odborný referát J. Bednaříkováz 0/0/020 4-
FF:DSD06Pramenné studium, výzkum I M. Kulhánkováz 0/0/05 1-
FF:DSD07Pramenné studium, výzkum II M. Kulhánkováz 0/0/05 2-
FF:DSD08Pramenné studium, výzkum III J. Bednaříkováz 0/0/05 3-
FF:DSD09Pramenné studium, výzkum IV J. Bednaříkováz 0/0/05 4-
FF:DSD10Textová příprava I J. Bednaříkováz 0/0/05 4-
FF:DSD11Textová příprava II J. Bednaříkováz 0/0/05 5-
FF:DSD12Textová příprava III J. Bednaříkováz 0/0/05 6-
FF:DSD13Textová příprava IV J. Bednaříkováz 0/0/010 7-
FF:DSD15Zahraniční studijní stáž M. Kulhánkováz 0/0/020 3-
145 kreditů

Výuka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD16Výuka - Dějiny starověku J. Bednaříkováz 0/2/09 --
9 kreditů

Jazyková příprava - moderní jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:DSD17Cizí jazyk J. Bednaříkováz 0/0/05 6-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti doktorského studia Dějiny starověku mají dále povinnost absolvovat 4 semestry výuky pramenného jazyka podle vlastní volby (latina/klasická řečtina/akkadština; celkem 16 kreditů), viz další pokyny v příslušné úrovni šablony.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD18Speciální přednáška I J. Bednaříkovák 0/0/05 1-
FF:DSD19Speciální přednáška II J. Bednaříkovák 0/0/05 2-
FF:DSD20Speciální přednáška III J. Bednaříkovák 0/0/05 5-
FF:DSD21Speciální přednáška IV J. Bednaříkovák 0/0/05 7-
FF:DO1Společné přednášky P. Kyloušekz 2/0/05 --
FF:DO2Společné přednášky P. Kyloušekz 2/0/05 --
FF:DSD14Textová příprava V J. Bednaříkováz 0/0/020 --
50 kreditů

Jazyková příprava - pramenný jazyk

Studenti doktorského studia Dějiny starověku mají povinnost absolvovat 4 semestry výuky pramenného jazyka podle vlastní volby (latina/klasická řečtina/akkadština). Povinnost absolvovat kurzy pramenného jazyka neplatí pro absolventy klasické filologie, hebraistiky a orientalistiky a pro ty, kdo splnili alespoň 4 semestry jednoho z nabízených pramenných jazyků v rámci předchozího studia na Masarykově univerzitě. V těchto případech si doktorští studenti zapisují podle potřeby doktorské práce (po dohodě se školitelem) buď jiný pramenný jazyk, anebo předmět DSDPJ Pramenný jazyk - komentovaný překlad.

Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAPVB_47 -- 0/0- --
FF:PAPVB_48 -- 0/0- --
FF:DSMB16Akkadština I I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD22Pramenný jazyk - komentovaný překlad I. Radováz 0/0/016 --
16 kreditů

Doktorská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSDTDTeze disertační práce J. Bednaříkováz 0/0/05 8-
FF:DSDDPDoktorská práce J. Bednaříkováz 0/0/025 8-
30 kreditů