FF F01501 Literární komparatistika
Název anglicky: Comparative Literature
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-LIKO_ Literární komparatistika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je ústní a skládá se z rozpravy o tematických okruzích, které doktorand dohodne se členy jmenované komise (každý člen komise zadává 1-2 okruhy) po konzultaci a se souhlasem školitele a předsedy oborové rady. Okruhy jsou voleny na základě studijního programu a mají prověřit doktorandovy znalosti a jeho schopnost o nich diskutovat a prezentovat vlastní názory
a koncepce. Komise dochází ke konečnému rozhodnutí na základě tajného hlasování a hodnotí výsledky jako „prospěl/prospěla“ nebo „neprospěl/neprospěla“ a doplňuje je známkami A, B, C, D, E, F.

Studijní a výzkumné povinnosti

Pro přístup k doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce musí student získat celkově 240 kreditů, které jsou rozvrženy do povinných (170 kreditů) a povinně volitelných (celkem min. 70 kreditů) předmětů, které jsou rozčleněny do tří bloků: teoretické předměty (min. 30 kreditů), další světový jazyk (min. 5 kreditů) a výběrové předměty (min. 30 kreditů).
Výrazná většina dílčích studijních povinností v doktorském programu je propojena s přípravou a zpracováním disertační práce (pod řízením školitele), která má charakter ucelené odborné monografie vycházející z původního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu a vedle obecných, odborných a teoretických kurzů zahrnují vlastní badatelskou a tvůrčí činnost studenta a její prezentaci (formou publikačních a konferenčních aktivit), pedagogickou praxi a zahraniční studijní stáž.
Trojice povinných předmětů je zaměřena na odbornou přípravu studenta a je bezprostředně propojena s přípravou disertační práce: Obecná metodologie, Doktorský seminář (zápis opakovaně v 1., 3. a 5./7. semestru) a Specializační seminář (zápis opakovaně v 2., 4. a 6./8. semestru studia).
Vlastní tvůrčí činnost studenta a její prezentaci a pedagogickou praxi (vše v úzké návaznosti na téma připravované disertace) zastupují povinné předměty Publikace odborné studie, Recenze v odborném periodiku, Vystoupení na zahraniční konferenci, Vystoupení na konferenci v ČR/SR, Grantový projekt a Výuka odborného předmětu (rozsah cca 25 hodin přímé výuky). Obecné a teoretické kurzy jsou mezi povinnými součástmi studia zastoupeny předměty Filozofie pro doktorské studium a Teorie a dějiny literární komparatistiky a genologie.
Povinnou součástí studia (předmět Zahraniční studijní stáž I) je pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci (zvolené s ohledem na téma disertace) v celkovém rozsahu jednoho semestru (realizovaný může být jednorázově či v menších úsecích).
V rámci povinně volitelných předmětů si student volí – s ohledem na zaměření disertační práce a po poradě se školitelem – dva předměty z bloku Teoretické předměty, dále složí zkoušku z druhého světového jazyka (volí z francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) a zbývajících 30 kreditů získá z bloku Výběrové předměty.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené disertační práce:
1. Mgr. Marcel Koman (učo 404463): Estetické a politicko-sociálne aspekty mýtu o Faidre a Hippolytovi, archiv: https://is.muni.cz/th/vhcgy


2. Mgr. Eva Niklesová (učo 282259): Lidská existence a její smysl v literatuře středoevropského prostoru, archiv: https://is.muni.cz/th/r0dfp


3. Mgr. Dagmar Vincze (učo 11318): Männlichkeitskonzepte in der Literatur von Frauen in den 1990er Jahren (1996-2000): ein vergleichende deutsch-tschechische Studie, archiv: https://is.muni.cz/th/ssta4


4. Mgr. Zénó Vernyik (učo 195584): The Representation of Urban Space in the Poetry of E. E. Cummings and the Prose of Peter Ackroyd, archiv: https://is.muni.cz/th/luh5a


5. Mgr. Tomáš Kačer (učo 13712): Noví poslové: reportáž v dramatu Toma Stopparda, Michaela Frayna a Augusta Wilsona, archiv: https://is.muni.cz/th/vj98o

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Předměty LIKOP02 Doktorský seminář (5 kreditů) a LIKOP03 Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje v 1., 2. a 3. (nebo 4.) roce studia, za každý z předmětů tedy celkem získá 15 (3x5) kreditů. Doktorský seminář je realizován vždy v podzimním semestru, Specializační seminář v jarním semestru. Pokud tedy student zahajuje své studium v jarním semestru, musí se tomuto stavu přizpůsobit: zapíše si poprvé Doktorský seminář až ve 2. semestru a Specializační seminář naopak již v 1. semestru, případně si oba semináře postupně poprvé zapíše až ve 2. a 3. semestru.
Předmět LIKOP04 Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia a získá za něj celkem 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:LIKOT01Teorie a dějiny literární komparatistiky a genologie I. Pospíšilzk 0/0/010 1-
FF:LIKOP01Obecná metodologie J. Dohnalz 0/0/05 2-
FF:LIKOP02Doktorský seminář E. Krejčováz 0/0/0 3x během studia.5*3 1-
FF:LIKOP03Specializační seminář I. Pospíšilz 0/0/0 3x během studia.5*3 2-
FF:LIKOP04Publikace odborné studie I. Pospíšilz 0/0/0 2x během studia.10*2 --
FF:LIKOP05Recenze v odborném periodiku I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP06Vystoupení na zahraniční konferenci E. Krejčováz 0/0/015 --
FF:LIKOP07Vystoupení na konferenci v ČR/SR E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOP08Zahraniční studijní stáž I E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOP09Grantový projekt I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP10Výuka odborného předmětu I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP11Teze disertační práce I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOP12Disertační práce I. Pospíšilz 0/0/025 --
175 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student absolvuje minimálně dva teoretické předměty, za které získá 30 kreditů. Při volbě předmětů se doporučuje konzultace se školitelem a přihlédnutí k tématu disertace.

Student má vedle angličtiny povinnost složit zkoušku z dalšího světového jazyka z uvedené nabídky.

Z bloku výběrových předmětů je nutno získat min. 30 kreditů.

Teoretické předměty

Minimálně 30 kreditů (tj. dva předměty).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOT02Literárněvědná teorie a metodologie I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT03Antická literatura pro literární komparatisty I. Radovázk 0/0/015 --
FF:LIKOT04Světová literatura a světové literatury I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT05Teorie kulturních areálů I. Pospíšilzk 0/0/015 --
60 kreditů

Další světový jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
20 kreditů

Výběrové předměty

Student musí získat minimálně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOV01Publikace odborné studie (zahraniční) I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:LIKOV02Publikace odborné studie (domácí) I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOV03Příspěvek na konferenci E. Krejčováz 0/0/05 --
FF:LIKOV04Recenzní činnost I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOV05Popularizační publikační a přednáškové aktivity I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOV06Zahraniční studijní stáž II E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOV07Odborná monografie I. Pospíšilz 0/0/025 --
FF:LIKOV08Grantová činnost I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOV09Další činnost v oboru I. Pospíšilz 0/0/05 --
90 kreditů