FF FDGELIpJ Germánské literatury
Název anglicky: Germanic Literatures
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-GELI_ Germánské literatury

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První část tvoří zkouška, kterou student absolvuje v 7. semestru studia (prezenčního). Její součástí jsou otázky k obecnému přehledu o dějinách německojazyčné literatury (popř. jiných germánských litertur, s užším zaměřením na moderní, v širším slova smyslu současnou literaturu), ke stěžejním literárněvědným metodám a k dějinám literárních motivů, žánrů a témat. Tyto okruhy navazují na oba povinné předměty "Pramenný výzkum a metodologie " (NJDSL4_01, NJDSL4_1), na oba "Doktorské semináře" (NJDSL_1, NJDSL_2), na "Metodologii literárních věd" (NARD50) a na "Metody, analýzy a intepretace" (CLDS_a26), jež studenti absolvují během svého studia.
Druhou část SZZ tvoří komisionální obhajoba dizertační práce, k níž student dodává dizertační práci a její teze pro oponenty i členy komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností v doktorském programu jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu: Vedle povinných kurzů zahrnují vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci - v průběhu studia je vyžadována aktivní účast alespoň na dvou odborných konferencích a publikace minimálně jedné studie v odborném periodiku. Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi apod a je specifikována níže.
V rámci studia se doporučuje studijní pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální sekundární literatury (minimálně 1 měsíc). Tento studijní pobyt lze v odůvodněných případech (např. rodinné důvody) po domluvě se školitelem a komisí nahradit jiným předmětem. Stáž lze absolvovat opakovaně.

Povinné předměty doktorského studia zahrnují čtyři typy předmětů.
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia, jako jsou Teze (NJDSL4_20), Doktorská zkouška (NJDSL4_21) a Doktorská práce (NJDSL4_22).
Další typ předmětů jsou Odborné publikace (NJDSL_41), Odborný referát - konference (NJDSL411) a Zahraniční stáž (NJDSL412). Krom časopiseckých nebo sborníkových studií je možno v předmětu NJDSL_41 uznat předmět za absolvovaný i v případě, že doktorand vydá s některým ze členů katedry sborník z přednáškového cyklu NJII_23 "Literární témata a motivy - výběrová přednáška", jenž se koná vždy v podzimním semestru. Všechny tyto předměty je možno zapisovat opakovaně, neboť tvoří páteř odborně tvůrčí činnosti doktoranda.
Třetí typ předmětů jsou oba kurzy zvané "Pramenný výzkum a metodologie " (NJDSL4_01, NJDSL4_1) a oba "Doktorské semináře" (NJDSL_1, NJDSL_2). Jejich náplň je provázaná s přednáškovými cykly určenými pro studenty v magisterském cyklu. Předmět "Pramenný výzkum a metodologie I" je podmíněn účastí na kurzu NJII_252 "Metody a přístupy moderní literární vědy" (nebo jeho ekvivalentu v jiném germánském jazyce). Předmět "Pramenný výzkum a metodologie II" je podmíněn tím, že doktorand přednese v kurzu NJII_252 "Metody a přístupy moderní literární vědy" (nebo jeho ekvivalentu v jiném germánském jazyce) přednášku. Doktorské semináře" (NJDSL_1, NJDSL_2) mají obdobné podmínky: jednou se zúčastnit kurzu NJII_25 "Určující tendence současné literatury" (popřípadě jeho ekvivalentu v jiném germánském jazyce) a jednou v něm vystoupit; kurz se koná vždy v jarním semestru.
Čtvrtý typ předmětů tvoří "Metodologie literárních věd" (NARD50) "Metody, analýzy a intepretace" (CLDS_a26), na jejichž výuce se vyučující UGNN podílejí s vyučujícími ústavy romanistiky, anglistiky, obecné jazykovědy a české literatury.
Mezi povinné předměty náleží rovněž kurzy společného základu Filozofie pro doktorské studium 1–2 (PHDZ1, PHDZ2) a jeden z kurzů cizích jazyků (CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_R, CJV_D_S) s možností alternativního uznání cizojazyčné odborné publikace (NJDS_CJ Cizí jazyk (DS) – publikace a referát).

Zbývající počet kreditů (100) tvoří volitelné předměty z nabídky ÚGNN a dalších filologických pracovišť.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata disertačních prací:
Botho Strauß im Zusammenhang der Konservatismus-Debatte
Internationalismus der Dichter: Einblicke in Reiner Kunzes und Jan Skácels literarische Wechselbeziehungen mit einigen Bezügen zur Weltliteratur
E. Hadina - zum literarischen Leben in der Provinz
Deutschsprachiger Universitätsroman
Biblische Intertextualität in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur
G. List in Brünn
Roman im Roman in der Gegenwart
Poetik W.G. Sebalds
L. Bärfuss - Drama und Prosa
Mezi překladem a adaptací. Kritická analýza překladů nizozemských románů do češtiny a němčiny v 1. polovině 20. století

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 2-
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1-
FF:NJDSL41Odborná publikace A. Urválekz 0/0/0 blok.10 1-
FF:NJDSL411Odborný referát - konference A. Urválekz 0/0/0 blok.5 2-
FF:NJDSL412Zahraniční stáž A. Urválekz 0/0/0 Minimální trvání stáže je 1 měsíc.5 --
FF:NJDSL4_01Pramenný výzkum a metodologie I A. Urválekz 0/0/0 blok.10 2-
FF:NJDSL4_1Pramenný výzkum a metodologie A. Urválekz 0/0/0 blok.5 4-
FF:NJDSL4_20Teze A. Urválekz 0/0/0 blok.5 8-
FF:NJDSL4_21Doktorská práce A. Urválekz 0/0/0 blok.35 8-
FF:NJDSL4_22Doktorská zkouška A. Urválekzk 0/0/0 blok.- 7-
FF:NJDSL_1Doktorský seminář I A. Urválekz 0/0/0 blok.5 1-
FF:NJDSL_2Doktorský seminář II A. Urválekz 0/0/0 blok.10 3-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
130 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Je vyžadováno splnění jednoho dalšího cizího jazyka (vedle jazyka vlastního oboru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:NJDS_CJCizí jazyk (DS) - publikace a referát J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Volitelné předměty

Nutno splnit 100 kreditů, možno doplnit i dalšími publikacemi a konferencemi nad povinně stanovené penzum.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL41Odborná publikace A. Urválekz 0/0/0 blok.10 --
FF:NJDSL411Odborný referát - konference A. Urválekz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSL412Zahraniční stáž A. Urválekz 0/0/0 Minimální trvání stáže je 1 měsíc.5 --
FF:NJDSL4_10Textová příprava I A. Urválekz 0/0/0 blok.20 --
FF:NJDSL4_11Textová příprava II A. Urválekz 0/0/0 blok.20 --
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_50Jiná činnost v oboru A. Urválekz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSL4_7Pramenné studium, výzkum I A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_8Pramenné studium, výzkum II A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 --
225 kreditů