PřF ANORK Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

První částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška (SDZ), jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 32 při splnění povinností daných čl. 30. Doktorand připraví do konce 4. semestru teze dizertační práce. V rámci SDZ zkoušený student nejprve seznámí komisi s tezemi své disertační práce. Dále se prověřuje celková úroveň znalostí anorganické chemie v širší obecné rovině, důkladněji se probírají vědomosti v podoboru, ve kterém je vypracována dizertační práce. Podle charakteru práce se prověřují i znalosti ze speciálních oborů. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným během studia, na celkový rozhled uchazeče, na jeho schopnosti samostatně se orientovat ve studovaném oboru chemie a na jeho zájem o nejnovější informace z odborné literatury. Přihlíží se ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho disertační práce. SDZ musí být vykonána v průběhu 5. až 6. semestru studia.

Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce:
- Moderní trendy v anorganické chemii
- Strukturní anorganická chemie a metody studia vlastností anorganických sloučenin
- Koordinační chemie
- Chemie pevné fáze a anorganických materiálů
- Chemie organokovových sloučenin

Druhou částí státní doktorské zkoušky je obhajoba dizertační práce, která může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn splněním podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborných časopisech. Upřednostňovanou formou dizertace v programu Chemie je souhrnný elaborát obsahující přehled dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále závěrečné shrnutí výsledků, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Možnou formou dizertační práce je komentovaný soubor publikovaných vědeckých prací, které student musí doplnit originálním průvodním textem, který prokáže schopnost syntézy a zasazení dílčích výsledků do aktuálního stavu vědy. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich. Obhajoba dizertační práce má prokázat schopnost uchazeče prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba dizertační práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponentů práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu veřejné diskuze.

Studijní a výzkumné povinnosti

Doktorské studium programu Chemie je rozděleno do tří etap. Během první etapy připraví student spolu se školitelem svůj ISP. V druhé etapě plní podmínky přistoupení ke státní doktorské zkoušce a ve třetí etapě splní podmínky pro přistoupení k obhajobě. Průchod studiem je sledován formou plnění konkrétních milníků v ISP. Prostup etapami u každého studenta v programu sleduje Oborová rada a hodnotí je při každoročních hodnoticích schůzkách.

Milník 1 – Konec 1. semestru
- student spolu se školitelem připraví detailní ISP, který schválí Oborová rada programu Chemie do konce 1. semestru

Milník 2 – Konec 4. semestru studia
- student absolvuje všechny předměty teoretické přípravy, což prokáže úspěšným zakončením 4 předmětů rozšiřujících teoretické vědomosti a prohlubujících znalosti širšího vědního oboru (ukončené zkouškou) a 4 předmětů prohlubujících specializované znalosti oboru (ukončené kolokviem nebo zápočtem)
- student absolvuje Oborový seminář a seminář doktorského studijního programu Chemie (XD107), a získá potřebný počet zápočtů
- v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
- student prokáže splnění povinností jazykové kompetence v odborné angličtině
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem získáním zápočtů za předmět Pomoc při výuce (XD102)
- student splní další doplňkové povinnosti dle ISP
- student připraví teze dizertační práce
- student předloží teze spolu s žádostí o vykonání SDZ
- student vykoná SDZ v průběhu 5. až 6. semestru studia

Milník 3 – Konec standardní doby studia (konec 8. semestru)
- student připraví dizertační práci k obhajobě plněním předmětu Příprava disertační práce (XD100)
- splní podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborné literatuře
- student absolvuje semináře a získá zápočty za Oborový seminář, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia, seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia
- student absolvuje a získá zápočty za Seminář DSP Chemie (XD107), na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia. Předmět je realizován studentskou konferencí na konci každého semestru. Student během doby studia prezentuje dva postery a v semestru před obhajobou své disertační práce vystoupí na konferenci s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou)
- v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
- student prokáže splnění povinnosti prezentace na zahraniční konferenci získáním zápočtu za předmět Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106)
- student prokáže splnění mezinárodní spolupráce získáním zápočtu za předmět Zahraniční pracovní pobyt (XD110)
- student předloží žádost o obhajobu dizertační práce

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Kovové komplexy jako modely enzymů

Magnetic properties of lanthanide complexes

Metaloléčiva založená na Pt(II) a Pt(IV) komplexech

Metaloléčiva založená na Ru(III) komplexech

Příprava polyjaderných molekulárních prekurzorů fosforečnanů a křemičitanů kovů

Studium reakcí alumazenu s Lewisovskými kyselinami a bazemi

Studium termodynamických a kinetických vlastností kovových komplexů makrocyklických sloučenin pro medicinské využití

Studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center v silikofosfátových xerogelech metodami kvantové chemie

Syntéza a vlastnosti koordinačních sloučenin lanthanoidů s polyfunkčními ligandy

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.