PřF ANGE Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PřF D-ANGE_ Analytický geochemik

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

První částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška (SDZ), jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 32 při splnění povinností daných čl. 30. Doktorand připraví do konce 4. semestru teze dizertační práce. V rámci SDZ zkoušený student nejprve seznámí komisi s tezemi své disertační práce. Dále se prověřuje celková úroveň znalostí analytické chemie a geochemie v širší obecné rovině, důkladněji se probírají vědomosti v podoboru, ve kterém je vypracována dizertační práce. Podle charakteru práce se prověřují i znalosti ze speciálních oborů. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným během studia, na celkový rozhled uchazeče, na jeho schopnosti samostatně se orientovat v oborech analytická chemie a geochemie a na jeho zájem o nejnovější informace z odborné literatury. Přihlíží se ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho disertační práce. SDZ musí být vykonána v průběhu 5. až 6. semestru studia.

Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce:
- Moderní trendy v analytické chemii
- Analytické metody v geochemii
-Zpracování dat a statistická analýza
-Geologické procesy, mineralogie, petrografie, geochemie
- Metody výzkumu použité v disertaci uchazeče

Druhou částí státní doktorské zkoušky je obhajoba dizertační práce, která může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn splněním podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborných časopisech. Upřednostňovanou formou dizertace v programu Analytický geochemik je souhrnný elaborát obsahující přehled dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále závěrečné shrnutí výsledků, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Možnou formou dizertační práce je komentovaný soubor publikovaných vědeckých prací, které student musí doplnit originálním průvodním textem, který prokáže schopnost syntézy a zasazení dílčích výsledků do aktuálního stavu vědy. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich. Obhajoba dizertační práce má prokázat schopnost uchazeče prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba dizertační práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponentů práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu veřejné diskuze.

Studijní a výzkumné povinnosti

Doktorské studium programu Analytický geochemik je rozděleno do tří etap. Během první etapy připraví student spolu se školitelem svůj ISP. V druhé etapě plní podmínky přistoupení ke státní doktorské zkoušce a ve třetí etapě vykoná SDZ a splní podmínky pro přistoupení k obhajobě. Průchod studiem je sledován formou plnění konkrétních milníků v ISP. Prostup etapami u každého studenta v programu sleduje Oborová rada a hodnotí je při každoročních hodnoticích schůzkách.

Milník 1 – Konec 1. semestru
- student spolu se školitelem připraví detailní ISP, který schválí Oborová rada programu Analytický geochemik.
Milník 2 – Konec 4. semestru
- student absolvuje všechny předměty teoretické a praktické přípravy, což prokáže úspěšným zakončením 4 předmětů rozšiřujících teoretické vědomosti a prohlubujících znalosti širšího vědního oboru (ukončené zkouškou) a 4 předmětů prohlubujících specializované znalosti oboru (ukončené kolokviem nebo zápočtem)
- student absolvuje Oborový seminář a seminář XD107 a získá potřebný počet zápočtů
- v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
- student prokáže splnění povinností jazykové kompetence v odborné angličtině
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem získáním zápočtů za předmět Pomoc při výuce (XD102)
- student splní další doplňkové povinnosti dle ISP
- student připraví teze dizertační práce
- student předloží žádost o vykonání SDZ

Milník 3 – Konec standardní doby studia (konec 8. semestru)
- student předloží teze disertační práce nejpozději jeden měsíc před SDZ
- student vykoná v 5. až 6. semestru SDZ
- student připraví dizertační práci k obhajobě plněním předmětu Příprava disertační práce (XD100)
- splní podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborné literatuře
- student absolvuje semináře a získá zápočty za Oborový seminář, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia, seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia
- student absolvuje a získá zápočty za Seminář DSP XD107, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia. Předmět je realizován studentskou konferencí na konci každého semestru. V případě zahraniční stáže je studentovi uznáno absolvování XD 107 na základě prezentace na semináři pracovního týmu v zahraničí. Student během doby studia prezentuje dva postery a v semestru před obhajobou své disertační práce vystoupí na konferenci s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou)
- v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
- student prokáže splnění povinnosti prezentace na zahraniční konferenci získáním zápočtu za předmět Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106)
- student prokáže splnění mezinárodní spolupráce získáním zápočtu za předmět Zahraniční pracovní pobyt (XD110)
- student předloží žádost o obhajobu dizertační práce

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Izotopy B v turmalínech různých typů hornin Svrateckého krystalinika
Variace ve složení REE a dalších stopových prvků v turmalínech z granitických hornin
Izotopy Li ve slídách granitických pegmatitů moldanubika
Distribuce REE v koexistujích fosfátech a silikátech granitických hornin
Lehké prvky (Li, Be, B) v minerálech skupiny cordieritu a jejich petrogenetický význam
Variace koncentrací U, Th, REE a Zr ve vybraných minerálech U-ložiska Rožná
Vývoj metod rychlého mapovaní prostorové distribuce prvků v minerálech a horninách metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS
Kalibrace spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS s využitím metod XRF a ICP OES pro využití ke kvantitativní analýze v geologii
Vývoj chemometrických postupů pro vyhodnocení a interpretaci dat získaných spektroskopií laserem buzeného plazmatu LIBS
Vliv úpravy povrchu vzorku na přesnost metody LA-ICP-MS pro plošné mapování geologických materiálů
Vývoj „single-pulse“ metody Nanoparticle-Enhanced LA-ICP-MS pro nedestruktivní analýzu
Studium interakce laserového záření s geologickými vzorky a používanými standardy v LA-ICP-MS
Studium distribuce prvků v horninách a minerálech

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.