PřF BIACHK Bioanalytická chemie
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-BIACH_ Bioanalytická chemie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Závěrečná státní doktorská zkouška má za cíl ověřit studentovy obecné znalosti oboru a osvojení vědeckých výzkumných metod. Student se může k této zkoušce přihlásit, pokud splnil všechny požadavky stanovené ve studijním plánu. Zkušební komise má minimálně pět členů, z nichž jeden je školitelem disertační práce a nejméně dva nejsou zaměstnanci Masarykovy university. Měsíc před zkouškou jsou studentovi stanovena tři různá témata, která si má předem prostudovat. Tato témata jsou komplexní a neomezují se na obsah absolvovaných přednášek. Zkouška má podobu hodinového rozhovoru mezi doktorandem a členy komise. Komise tajně hlasuje a oznamuje hodnocení bezprostředně po ukončení zkoušky.

Student, který úspěšně absolvuje státní zkoušku, pak může postoupit k obhajobě disertační práce, která se koná ve stejný den nebo později. Kandidát předkládá práci, která zahrnuje původní a publikovaný výzkum, odpovídá obecně uznávaným normám a je schválena školitelem. Práce hodnotí dva nezávislí externí oponenti, kteří předkládají písemné posudky. Obhajoba je vedena jako veřejné zasedání s kandidátem, dvěma oponenty, školitelem a dalšími členy komise. Student na začátku shrne své výsledky (20 min), poté oponenti přečtou posudky, ve kterých formulují své otázky a názory na vědecký význam, metodiku a výsledky, a nakonec student zodpoví otázky položené oponenty, členy komise a dalšími přítomnými. Komise pak tajně hlasuje o výsledném hodnocení, které je oznámena studentovi.

Studijní a výzkumné povinnosti

- Vědecko-výzkumná příprava (cca 70% studijní zátěže)
Nejrozsáhlejší část doktorského studia tvoří samostatná práce na doktorské disertaci a spolupráce v týmovém prostředí (mi. 25 hod týdně). Student je povinen pracovat na disertaci podle rozpisu v plánu schváleném školitelem. Student pravidelně shrnuje průběh své výzkumné práce v semestrových průběžných zprávách, které hodnotí školitel každý semestr a oborová rada jednou za rok.
V 1.semestru se od studenta vyžaduje zpracování literární rešerše v rozsahu 20-40 stran ve vztahu ke zvolenému výzkumnému tématu. Tato práce je zadávána a hodnocena školitelem.
Každý doktorand by se měl aktivně účastnit min.jedné mezinárodní vědecké konference jako řečník nebo prezentující autor posteru. Očekává se, že se bude významně podílet na přípravě publikací s vlastními výsledky. Doktorand musí být prvním autorem alespoň jedné publikace. Publikace se společným prvním autorem se počítá zlomkem jedna děleno počtem prvních autorů (tj. u dvou prvních autorů se počítá za 1/2 publikace atd.).
- Akademická příprava (cca 15% studijní zátěže)
Akademická příprava doplňuje vědecko-výzkumnou práci tím, že poskytuje studentům teoretické zázemí a rozvíjí širší perspektivy vědeckého myšlení. Každý student musí absolvovat alespoň čtyři kurzy. Student se souhlasem svého školitele vybírá kurzy z těch, které nabízí PřF nebo další fakulty MU. Magisterské kurzy mohou být zapsány pouze tehdy, pokud nebyly součástí magisterského studijního programu studenta. Externí kurzy, které jsou kreditově hodnoceny a ukončeny zkouškou, jsou rovněž akceptovatelné po schválení doktorskou komisí. Výjimečně může být zahrnuto i samostatné literární studium specifických témat vztahujících se k disertační práci, která nejsou pokryta stávajícími kurzy, zakončené zkouškou, a považováno za ekvivalentní jednomu standardnímu kurzu.
Všichni doktorandi jsou povinni navštěvovat a aktivně se účastnit výzkumného semináře, který se koná jednou týdně na Ústavu biochemie a poskytuje fórum pro prezentace a diskusi o probíhajícím výzkumu. Požaduje se účast na celkem 60 seminářích během doktorského studia a prezentace na minimálně 3 seminářích.
- Jazykové dovednosti a mezinárodní konkurenceschopnost (cca 10% zátěže)
Od studentů se očekává, že si zlepší své písemné a ústní komunikační dovednosti, aby se připravili na výzvy své profese v mezinárodním prostředí. Doktorand musí mít 15-20 minutovou veřejnou prezentaci v angličtině, následovanou diskusí s publikem. Studenti musí absolvovat povinný min. měsíční studijní pobyt na jedné z partnerských univerzit nebo výzkumných ústavů v zahraničí.
- Rozvoj pedagogické způsobilosti (5% zátěže)
Program nabízí možnost získat praktické vzdělávací zkušenosti, které jim umožní osvojit si a rozvíjet pedagogické dovednosti. Povinná pedagogická praxe zahrnuje 100 kontaktních hodin, u nichž se očekává, že budou získávány převážně účastí na výuce pro Bc a Mgr stupeň. Ústav biochemie má několik laboratorních kurzů vhodných pro zapojení doktorandů. Další možnosti jsou, mimo jiné, pomoc při realizaci workshopů a letních škol, vědeckých demonstrací pro návštěvníky laboratoře a popularizačních přednášek na SŠ a ZŠ.
- Rozvoj přenositelných dovedností
Studenti jsou motivováni, aby sepsali a podali grantový návrh získání finančních prostředků buď z MU, nebo z externích zdrojů. V případě přijetí projektu přebírají odpovědnost za technickou realizaci, plánování a rozpočet.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Analýza biologicky důležitých látek kapilární elektroforézou spojenou s hmotnostní spektrometrií
Vede: Ing. František Foret, CSc., učo 203649

Využití moderních ambientních ionizačních technik – DART a DESI v biochemické analytice
Vede: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865

Kapičková mikrofluidika a její uplatnění v biochemické analytice
Vede: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865

Analýza změn mikrobiomu v rámci biotechnologických procesů a lidského zdraví
Vede: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., učo 13418

Optoelektrochemické systémy pro afinitní biosensory
Vede: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202

Biočipy pro afinitní stanovení
Vede: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202

Aplikace AFM, pikoinjekce a laserové pinzety pro charkterizaci nanostruktur a jejich interakce na úrovni molekul a buněk
Vede: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., učo 28301

Point-of-care imunoafinitní biosenzor s elektrochemickou detekcí
Vede: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., učo 77968 (kontaktní osoba)

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.