PdF DHTEP02 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-HTEP Hudební teorie a pedagogika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná doktorská zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce, probíhá v závěru studia a řídí se Studijním a zkušebním řádem MU.
Doktorand musí prokázat odbornou orientaci i schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Ústní zkouška ověřuje doktorandovy znalosti a dovednosti z okruhu absolvovaných předmětů. Obhajoba disertační práce probíhá na základě dvou oponentských posudků (min. 1 externí). Minimální rozsah disertační práce je 180 normostran, tj. 324 000 znaků včetně mezer, formálně se řídí citační normou APA nebo ČSN ISO 690.

Studijní a výzkumné povinnosti

Během standardní doby studia je vyžadováno (a prostřednictvím Informačního systému MU kontrolováno – formou absolvování předmětů Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce), aby student absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.
1. Aktivní účast na seminářích a přednáškách pro doktorské studium, které se vztahují k předmětům studijního programu, a skládání zkoušek a zápočtů.
2. Příprava a realizace disertačního výzkumu a tvorba disertační práce.
3. Publikační činnost (4 odborné texty - např. časopisecké studie, kapitoly v knihách, příspěvky ve sbornících, z toho minimálně 2 texty zařazené v databázích WOS nebo SCOPUS nebo jiném pro obor mezinárodně uznávaném periodiku).
4. Aktivní účast na domácích konferencích (2x) a na zahraničních konferencích (2x).
5. Stáž pokud možno na zahraničním výzkumném (event. vzdělávacím či vývojovém) pracovišti.
6. Pedagogická činnost (podíl na výuce), a to v rozsahu 2-4 hodin za týden po dobu 4-8 semestrů (= 96 až 192 hodin přímé výukové činnosti za celkovou dobu studia).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
1. Muzikofiletika ve výuce hudební výchovy
2. Perspektivy gerontagogiky v hudební oblasti
3. Uplatnění hudebně folklorního dědictví na ZŠ a SŠ : k možnostem a formám polyestetické výchovy
4. Problematika elementární klavírní výuky v ZUŠ – současné trendy
5. Současné problémy pěveckého vzdělávání v neklasických žánrech
6. Otázky vnímání interpretační kvality poučené interpretace hudby starších období
7. Možnosti instruktivního využití obnovených kompozic barokních a klasicistních autorů
8. Možnosti využití hudební analýzy v hudební výchově na základních a středních školách


Výběr témat obhájených prací za posledních 5 let:
Současné evropské trendy hudební výchovy a možnosti jejich aplikace na školskou výchovu v České republice
Rožmberská kapela v souvislostech vývoje interpretace hudby starších stylových období
Otázky motivace k profesi učitele hudebního oboru základních uměleckých škol
Klavírní metodika v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Česká duchovní hudba na přelomu 21. století
Dějiny hudební kultury jižních Čech ve druhé polovině 19. století
K některým problémům hudebních preferencí

Přístup k plnému znění zveřejněných prací včetně posudků je na adrese:
https://is.muni.cz/thesis/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (222 kreditů)

Předmět "HVDRPDP1 Příprava disertační práce 1-8" studenti absolvují 8x (celkem získají 120 kreditů). Předmět "HVDROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8" studenti absolvují 8x (celkem získají 40 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HTP001Odborná orientace v oboru M. Sedláčekk 0/0/05 1-
PdF:HTP002Příprava disertační práce M. Sedláčekk 0/0/015 1-
PdF:HTP003Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/106 1-
PdF:HTP004Hudebně folklorní tradice J. Kučerovázk 0/0/06 2-
PdF:HTP005Hudební historiografie pro pedagogy M. Sedláčekz 0/0/03 2-
PdF:HTP006Estetika a obecná teorie umění 1 M. Sedláčekz 0/0/03 3-
PdF:HTP007Estetika a obecná teorie umění 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 4-
PdF:HTP008Hudební pedagogika 1 M. Sedláčekz 0/0/04 3-
PdF:HTP009Hudební pedagogika 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 4-
PdF:HTP010Hudební psychologie 1 M. Košutz 0/0/04 3-
PdF:HTP011Hudební psychologie 2 E. Řehulkazk 0/0/06 4-
PdF:HTP012Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 1 M. Sedláčekz 0/0/03 5-
PdF:HTP013Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 6-
PdF:HTP014Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 1 M. Sedláčekz 0/0/03 5-
PdF:HTP015Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 6-
82 kreditů

Povinně volitelné předměty (18 kreditů)

V 5. semestru si student zapisuje jeden cizí jazyk v hodnotě 7 kreditů. Dále si student volí z uvedené nabídky 2 povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 6 kreditů. V 7. semestru si student zapisuje další cizí jazyk v hodnotě 5 kreditů nebo předmět Výtvarné umění dvacátého století.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HTP016Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium S. Hanušovázk 0/0/05 7-
PdF:HTP017Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium V. Bakešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 7-
PdF:HTP018Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium V. Janíkovázk 0/0/05 7-
PdF:HTP019Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium S. Koryčánkovázk 0/0/05 7-
PdF:HTP020Sémantická analýza hudebního díla 1 M. Košutz 0/0/03 5-
PdF:HTP021Sémantická analýza hudebního díla 2 M. Košutk 0/0/03 6-
PdF:HTP022Sociologické aspekty hudební kultury 1 M. Košutz 0/0/03 5-
PdF:HTP023Sociologické aspekty hudební kultury 2 M. Košutk 0/0/03 6-
PdF:HTP024Výtvarné umění dvacátého století R. Horáčekzk 0/0/05 7-
PdF:HTP025Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 5-
PdF:HTP026Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:HTP027Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:HTP028Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
65 kreditů