FI DAIFI Fundamentals of Computer Science
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FI D-INF_A Computer Science

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je společná pro všechny specializace programu. Jejím obsahem je obhajoba tezí disertační práce a ústní zkouška ze dvou podokruhů, které si dopředu student zvolí po dohodě se školitelem z nabídky. Zvolené podokruhy respektují specializaci studia a měly by být tématicky rozdílné. Každý okruh má svého odborného garanta, který na základě potřeb studentů může formulovat nové podokruhy. Obsah ústní části doktorské zkoušky schvaluje oborová rada zvlášť pro každého uchazeče s přihlédnutím k odbornému zaměření studia.
Teze disertační práce jsou předkládány studentem písemně předem před státní doktorskou zkouškou. Tyto teze musí obsahovat detailní přehled studentovy výzkumné oblasti a navrhovaný plán vlastního výzkumu. Teze jsou nejprve oponovány nezávislými experty, kteří mohou být i ze zahraničí. Následující ústní zkouška a obhajoba tezí se koná v předem pevně stanovených datech semestru před ustavenou komisí státní doktorské zkoušky. Očekává se, že studenti předloží teze a budou skládat státní doktorskou zkoušku po druhém roce studia.

Pro připuštění k obhajobě dizertační práce musí student splnit studijní a výzkumné povinnosti. Mimo jiné musí publikovat (příp. mít přijato k publikaci) nejméně dva odborné recenzované články na vysoké mezinárodní úrovni. Více podrobností k podmínkám je uvedeno v části "Cíle kvalifikačních prací".

Studijní a výzkumné povinnosti

Specializace Fundamenty informatiky je orientována primárně na základní (badatelský) výzkum, tedy teoretickou nebo experimentální práci zaměřenou na získávání nových poznatků fundamentální povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevance a praktického přínosu získaných poznatků. Typické výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované ve sbornících recenzovaných odborných konferencí a v časopisech, případně experimentální implementace, které demonstrují přínos nově získaných poznatků. Při evaluaci studia je kladen důraz na množství a především kvalitu získaných poznatků a navazujících publikačních výstupů.

V souladu s Dlouhodobým záměrem MU do roku 2020 (viz bod 4) klademe velký důraz na individualizaci doktorského studia. Každý student se bude řídit svým individuálním plánem, který si sestaví ve spolupráci se školitelem a který bude podléhat schválení a pravidelné kontrole Oborové rady.
Požadované společné studijní a výzkumné aktivity studentů shrnujeme do bodů v následujícím přehledu:
* Předměty všeobecného charakteru - zahrnují metodologii výzkumu, odbornou angličtinu, soft skills a pedagogickou přípravu. Tyto aktivity jsou reprezentovány současnými předměty DUVOD, DACSE, DSOKL, DUCIT a tvoří okolo 5% studijní zátěže (10-20 kreditů).
* Zahraniční stáž - potřeba absolvovat v délce (výjimečně v součtu) nejméně 1 měsíc za dobu studia, doporučeno v součtu 3 měsíce, tvoří orientačně 5% studijní zátěže (odpovídá 10-30 kreditů).
* Individuální výzkum - hlavní aktivita, která probíhá po celou dobu studia a zahrnuje také přípravu tezí a dizertační práce, odbornou studijní, publikační a prezentační činnost a pracovní semináře laboratoří. Tento celek tvoří zbylých 90% studijní zátěže (ve standardní době studia odpovídá současným 210-220 kreditům). Pro bližší upřesnění požadavků tohoto bodu dále vypisujeme následující konkrétní povinnosti, které jsou už číselně zahrnuty v oněch 90% zátěže:
* Předměty odborného charakteru - vzhledem k individuálnímu charakteru doktorského studia se jedná o předměty seminárního typu. Zahrnují Informatické kolokvium FI (současný předmět DINKOL), MU Seminar Series a odpovídající semináře výzkumných laboratoří FI (podle zapojení do laboratoří jde v IS o současné předměty DFOME, DMPOS, DPITS, DEMBSY, DMKZI, DMZDD, DPOSO, DPGZO, DZPJUI).
* Příprava tezí dizertační práce - do konce 2. roku studia (doporučeno do konce 3. semestru). Tato aktivita je zároveň podporována současným povinným předmětem DTEDI.
* Odborná recenzovaná publikace - do konce 3. roku studia, celkem vyžadovány nejméně dvě před obhajobou dizertace.
* Pomoc fakultě při zajištění výuky (netýká se přímé účasti na výuce, kteroužto aktivitu FI realizuje pouze v pracovně-právním vztahu). Tato položka zahrnuje asistenci u testů a zkoušek v rozsahu 10 hodin za semestr a pomoc při vedení mladších studentů ve výzkumu (laboratoře a bakalářské či diplomové práce) v celkovém rozsahu 70 hodin za celé studium.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Parameter Synthesis in Continuous-Time Stochastic Systems
Gait Recognition from Motion Capture Data
Optimization of intrusion detection systems in wireless sensor networks
Detection and Visualization of Protein Surface Features
Algorithmic Meta-theorems for Restricted Classes of Graphs
Detection of Sub-Resolution Spots in Microscopy Images

Všechny dříve obhájené dizertační práce jsou vypsány na stránce https://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/alumni.html, viz ty oboru "Informatika".

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.