FF FBINMEkCZV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

Program Teorie interaktivních médií je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného programu, může být přijat do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU nebo garant studijního programu (flasar@phil.muni.cz).

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního a kombinovaného studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce. Kombinované studium, je vyučováno ve speciálních konzultačních blocích, které se konají vždy v pátek 4 x za semestr. Přesné termíny jsou zveřejňovány na začátku každého semestru.)

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • celkový počet přijímaných uchazečů do obou forem CŽV je 40 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Cena

Kombinovaná forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 30 kreditů typu povinných předmětů.
Celkem: 30 kreditů x 600,- Kč, tj. 18 000,- Kč

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování dvousemestrálního programu a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a případně požádat o prominutí výsledků neúspěšné přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

 

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy. Podrobné údaje o studiu programu najdete na stránkách ústavu.
 2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz.)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.
Případné dotazy můžete rovněž adresovat na garanta studia doc. PhDr. Martina Flašara, Ph.D. (e-mail flasar@phil.muni.cz).

Další důležité odkazy:

Informace o období.
https://is.muni.cz/prihlaska/
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
15 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
15 kreditů