PdF DDCIJ02 Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-DCIJ Didaktika cizího jazyka

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Podmínkou úspěšného ukončení studia je absolvování státní doktorské zkoušky a úspěšná obhajoba disertační práce (SZŘ MU, čl. 32). Přihláška ke státní doktorské zkoušce může být podána po splnění všech předepsaných studijních povinností (tj. všechny předměty studijního plánu, kromě posledního zápisu přípravy disertační práce a Odborné orientace v oboru, Zahraniční výzkumné stáže a Prezentace na konferencích) a předložení tezí disertační práce.
První částí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce. Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány znalosti a orientace (1) v pedagogice a metodologii pedagogického výzkumu, (2) v lingvistice, (3) v didaktice cizího jazyka a metodologii výzkumu výuky cizích jazyků a dále specializované znalosti z oblasti relevantní pro disertační práci.
Studium v doktorském studijním programu je zakončeno obhajobou disertační práce, jež prokazuje schopnost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Za disertační práci Oborová rada uznává i soubor již uveřejněných nebo do tisku přijatých prací k danému tématu, který student opatří úvodem do problematiky, popisem metodologie a komentářem (SZŘ MU, čl. 30, odst. 2).
Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Tato práce musí rovněž obsahovat prohlášení spoluautorů, potvrzující autorství studenta a zhodnocující jeho podíl (SZŘ MU, čl. 30, odst. 4, § b a c).
Disertační práce je psána v českém, slovenském, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce.
K disertační práci je přikládán autoreferát, (napsaný v českém, slovenském, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce), který obsahuje hlavní myšlenky práce, stručné informace o použité metodologii a shrnutí výsledků. Součástí autoreferátu je dle SZŘ MU (čl. 32) abstrakt disertační práce, seznam uveřejněných prací kandidáta (typicky generováno z IS MU) i prací přijatých k uveřejnění a odborný životopis.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní a výzkumné povinnosti jsou stanoveny v souladu se Směrnicí děkana 5/2019 Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských studijních programech na PdF MU.
Výzkumné aktivity:
- Příprava disertační práce: probíhá po celou dobu studia .
- Obhajoba tezí disertační práce: zpravidla po 7. semestru.
- Publikační činnost: minimálně 4 publikace, z toho min. jedna v časopise evidovaném ve WoS nebo Scopus a jedna v recenzovaném časopise.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce: doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium.
Zahraniční stáž: nutno absolvovat v min. délce 3 měsíce za dobu studia.
Účast na konferencích: nutno prokázat aktivní účast na min.2 mezinárodních a 2 tuzemských konferencích.
Odborné předměty:
- Didaktika cizího jazyka jako vědní disciplína
- Teorie osvojování cizího jazyka
- Metodologie vědecké práce v pedagogice 1 a 2
- Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1 a 2
- Cizí jazyk na úrovni B1
- Jeden povinně volitelný předmět z lingvistického bloku (Pragmalingvistika, Sociolingvistika).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení

Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka

Reading in English as a foreign language in deaf university students

Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku účasti v e-learningovém kurzu

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Styly učení dospělých studentů anglického jazyka a jejich studijní výsledky

Učitel jako hlavní zdroj motivace žáků k učení se německému jazyku

Literární texty a rozvoj interkulturní (komunikační) kompetence

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Příprava disertační práce a odborná orientace v oboru

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná orientace v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC008Příprava disertační práce V. Janíkovák 0/0/015 --
PdF:DCJC009Odborná orientace v oboru V. Janíkovák 0/0/05 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC001Didaktika cizího jazyka jako vědní disciplína V. Janíkovázk 0/0/010 1-
PdF:DCJC002Teorie osvojování cizího jazyka S. Hanušovázk 0/0/010 3-
PdF:DCJC003Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/011 1-
PdF:DCJC005Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1 V. Janíkováz 0/0/03 3-
PdF:DCJC006Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 2 V. Janíkovázk 0/0/09 4-
PdF:DCJC007Zahraniční výzkumná stáž V. Janíkováz 0/0/010 --
PdF:DCJC010Prezentace na konferencích V. Janíkováz 0/0/010 --
63 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk na úrovni B1

Studenti si zapisují z uvedené nabídky jeden cizí jazyk v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC031Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium S. Hanušovázk 0/0/07 --
PdF:DCJC032Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium V. Bakešovázk 0/0/07 --
PdF:DCJC033Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium M. Janíkzk 0/0/07 --
PdF:DCJC034Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium S. Koryčánkovázk 0/0/07 --
28 kreditů

Lingvistika

Studenti si zapisují z uvedené nabídky jeden předměty v hodnotě 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC011Pragmalingvistika T. Káňazk 0/0/010 --
PdF:DCJC012Sociolingvistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/0/010 --
20 kreditů