FF FDFASpJ Areálově-filologická studia
Název anglicky: doplnit
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-FAS_ Areálově-filologická studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student složí státní zkoušku do konce čtvrtého ročníku studia v případě, že splnil všechny své studijní povinnosti s výjimkou odevzdání disertační práce a jejích tezí. V případě, že je doktorská zkouška skládána zároveň s obhajobou práce, vždy předchází obhajobě. Pro obhajobu disertační práce je třeba odevzdat disertační spis v rozsahu minimálně 180 a max. 360 tisíc znaků, teze disertační práce a připravit si prezentaci své disertační práce disertační prací v délce max. 15 minut. Státní doktorská zkouška i obhajoba probíhá před komisí složenou k tomuto účelu minimálně z pěti interních i externích členů oborové rady, v níž mohou, ale nemusí být oponenti disertační práce.
Otázky ke zkoušce jsou zadávány z širších tematických okruhů: 1. historicko-politické a kulturologické aspekty studovaného areálu; 2. metodologie (teorie kulturních areálů, historiografie) . Státní zkouška ověřuje schopnost studenta podílet se na odborné rozpravě v rámci aktuálního oborového diskurzu a jeho potenciál orientovat se v teoreticko-metodologických konceptech a historicko-kulturně politických problémech areálu, jemuž se věnuje, a jejich interpretaci a analýze.

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinností studenta je systematická práce na vlastním vědeckém projektu, směřující k vypracování disertační práce. V disertační práci předkládá originální výsledky vlastního výzkumu. Práce musí doložit jeho odborné kompetence k realizaci, zpracování a prezentaci výsledků areálového bádání a jeho patřičného metodologického zakotvení.
Školitel řídí odbornou přípravu studenta, v rámci konzultací inspiruje a metodicky směřuje jeho aktivity v oblasti pramenného studiu a případného terénního výzkumu, v rámci textové přípravy a tvorby tezí i vlastní disertační práce.
V rámci společného fakultního základu absolvuje doktorand povinně předmět Filozofie pro doktorské studium 1 a dvě zkoušky z cizího jazyka: jednak zkoušku z anglického či německého (ten se doporučuje se pro studenty středoevropského areálu) jazyka pro doktorské studium a zkoušku z dalšího slovanského jazyka odlišného od jeho mateřského jazyka a jazyka, jehož studiem získal magisterský titul.
Doktorand musí v průběhu studia absolvovat všechny předměty zahrnuté do kategorie Povinné předměty (170 kreditů) do minimálního počtu 240 kreditů za celé studium pak volí z nabídky povinně volitelných předmětů (nejméně 70 kreditů. V rámci předmětu Doktorský seminář jednou v průběhu svého studia (zpravidla v 1. semestru) přednese a diskusi podrobí svůj vědecký projekt a obvykle v 7. semestru přednese teze svého výzkumného projektu a dílčí výsledky práce v pokročilém stavu (rozsah 20–30 minut).
Student doktorského studia absolvuje v rámci povinných předmětů a po konzultaci se školitelem semestrální zahraniční pobyt (studenti kombinovaného studia mohou tento předmět absolvovat tak, že absolvují několik kratších zahraničních pobytů), rozvíjí svou publikační činnost (minimálně dvě studie v domácím recenzovaném časopise a jedna studie v zahraničním periodiku, jedna publikovaná recenze na odbornou knihu) a účastní se domácích (minimálně jedna) i zahraničních (taktéž minimálně jedna) konferencí. Pro studenty prezenčního doktorského studia je povinná i příprava minimálně jednosemestrálního výběrového kursu odborného předmětu pro bakalářské studium souvisejícího s tématem jeho disertační práce a předpokládá se i (kreditově nehodnocená) participace na aktivitách Ústavu slavistiky. Pro studenty kombinovaného studia lze tento předmět absolvovat tak, že jej nahradí vypracováváním minimálně dvou posudků kvalifikačních studentských prací, hodnocením seminárních prací a dalšími pedagogickými úkony po domluvě se školitelem. Povinná je také příprava a podání grantového projektu (bez ohledu na jeho výsledek). Povinně volitelně si doktorand může zapsat kurzy, na nichž se naučí popularizovat výsledky svého bádání a možnostem spolupráce a vystupování v médiích.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené disertační práce:
''Albanskij jazyk'' a ''Padonki'' jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s
analogickými jevy v české internetové kultuře https://is.muni.cz/th/vkwfx/

Alexandrinky – historický fenomén ženské emigrace. Minulost a současnost. https://is.muni.cz/th/jjct7/

Rómska kultúrna identita a stredná Európa.
https://is.muni.cz/th/sl5m9/

Příklady řešených disertačních prací:
Obraz Sedmihradska, dějin a kultury v literární produkci sedmihradských Němců

Postava Lžidimitrije I. ve vybraných ruských, německých a českých dramatických dílech 19. století

Srbsko-finské vztahy od 19. století po současnost

Československo-jihoslovanská liga a Svaz Jihoslovansko-československých lig v československo-jugoslávské
kulturní spolupráci 1918–1938

Sókratovský typ v literatuře a v myšlení východních Slovanů

Vývoj a proměny eurasijských koncepcí mezi lety 1945-1991

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Předměty FASD02 Doktorský seminář (5 kreditů) a FASD03 Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje i ve 2. a 3./4. roce studia, celkem tedy 3x za studium.
Předmět FASD04 Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:FASD01Obecná metodologie V. Štěpánekz 0/0/0 3x 2 hodiny.5 --
FF:FASD02Doktorský seminář V. Štěpánekz 0/0/05*3 --
FF:FASD03Specializační seminář V. Štěpánekz 0/05*3 --
FF:FASD04Publikace odborné studie V. Štěpánekz 0/0/010*2 --
FF:FASD05Recenze v odborném periodiku V. Štěpánekz 0/0/05 --
FF:FASD06Vystoupení na zahraniční konferenci V. Štěpánekz 0/0/015 --
FF:FASD07Vystoupení na konferenci v ČR/SR V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASD08Zahraniční studijní stáž I V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASD09Grantový projekt V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASD10Publikace odborné studie (zahraniční) V. Štěpánekz 0/0/015 --
FF:FASD11Výuka odborného předmětu V. Štěpánekz 0/0/010 --
FF:FASDDPDisertační práce V. Štěpánekz 0/025 --
FF:FASDTEZETeze disertační práce V. Štěpánekz 0/0/05 --
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student je povinen získat celkem 70 kreditů za absolvování povinně volitelných předmětů, a to:

  • 25 kreditů za teoretické oborové předměty,
  • 5 kreditů za zkoušku ze světového jazyka,
  • 5 kreditů za zkoušku z dalšího slovanského jazyka (tento jazyk musí být odlišný od jazyka, v němž získal magisterské vzdělání, a nesmí jít o studentův mateřský jazyk),
  • 35 kreditů za ostatní povinně volitelné předměty.

Teoretické předměty

Student během studia absolvuje povinně volitelné teoretické předměty v úhrnné hodnotě alespoň 25 kreditů. Z toho 10 kreditů musí získat za předměty z bloku I, a dalších 15 kreditů za předměty z bloku II.

Teoretické předměty I - areálová studia

Student absolvuje nejméně jeden předmět z bloku areálových teoretických předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FASDT01Historicko-politické a kulturní aspekty areálu jihovýchodní Evropy V. Štěpánekzk 0/0/010 --
FF:FASDT02Historicko-politické a kulturní aspekty areálu střední Evropy V. Štěpánekzk 0/0/010 --
FF:FASDT03Historicko-politické a kulturní aspekty areálu východní Evropy V. Štěpánekzk 0/0/010 --
30 kreditů
Teoretické předměty II - doplňující teoretické předměty

Student absolvuje nejméně jeden předmět z bloku doplňujících teoretických předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOT05Teorie kulturních areálů I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:SLJAT04Kritická diskurzivní analýza J. Gazdazk 0/015 --
FF:SLOLT02Slovanské literární areály I. Pospíšilzk 0/0/015 --
45 kreditů

Jazyková kompetence

Student musí během studia získat 5 kreditů za zkoušku z anglického, či německého jazyka a 5 kreditů za absolvování předmětu dalšího slovanského jazyka odlišného od toho, z nějž vykonal magisterskou státní závěrečnou zkoušku či jeho mateřského jazyka.

Světový jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
10 kreditů
Slovanský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:FASDJDalší slovanský jazyk V. Štěpánekzk 0/0/05 --
10 kreditů

Ostatní povinně volitelné předměty

Student během studia absolvuje výběrové povinně volitelné předměty v úhrnné hodnotě alespoň 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FASDV01Popularizační publikační a přednáškové aktivity V. Štěpánekz 0/0/05 --
FF:FASDV02Publikace odborné studie V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASDV03Příspěvek na konferenci V. Štěpánekz 0/05 --
FF:FASDV04Recenzní činnost V. Štěpánekz 0/05 --
FF:FASDV06Zahraniční studijní stáž II V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASDV07Organizační a ediční činnost V. Štěpánekz 0/0/010 --
FF:FASDV08Grantová činnost V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASDV09Spolupráce s médii V. Štěpánekz 0/0/05 --
60 kreditů