FaF FTP Farmaceutická technologie
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FaF PH_FT Farmaceutická technologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je složena z obhajoby dizertační práce a z ústní zkoušky z Farmaceutické technologie. V rámci státní doktorské zkoušky se vyžadují širší teoretické znalosti ve zvoleném studijním programu. Státní doktorskou zkoušku je možné absolvovat po splnění požadovaných povinností (složení předepsaných zkoušek, získání předepsaného počtu kreditů, odevzdání dizertační práce a autorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci ve vědeckém impaktovaném časopise, kde student musí být prvním nebo korespondujícím autorem.

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci vzdělávací části absolvuje student v průběhu studia povinné předměty Farmaceutická technologie a Propedeutika vědecké práce a dále minimálně jeden předmět z povinně volitelných skupiny 1 a jeden z povinně volitelných skupiny 2. Předměty si student volí tak, aby souvisely s tématem jeho dizertační práce, zapisuje si je do Individuálního studijního plánu.

Činnosti a povinnosti doktorských studentů vedoucí k dizertační práci, ať již studijní, výzkumné nebo jiné, akumulují nejméně 120 a nejvíce 160 ECTS kreditů.

Prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných tvůrčí činností, a to v rámci alespoň jednoho příspěvku v odborném časopise a/nebo dvou příspěvků na konferenci, případně v jiných uznaných obdobných formách uplatnění výsledků vědecké a výzkumné činnosti.

Publikace alespoň jednoho vědeckého článku v časopise s impakt faktorem s tématem souvisejícím s disertační prací, a to jako první nebo korespondující autor tohoto článku.

Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce (kreditové ohodnocení: 5 kreditů za týden + 2 kredity za každý další týden) nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných v rámci studijního programu, a to v rámci výuky pro pregraduální studenty a v rámci celoživotního vzdělávání. Výukové povinnosti (max 120 hod za studium), kreditové ohodnocení 1 kredit za 3 hod.

Doporučený průchod studijním plánem

Farmaceutická technologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDTPP_FAFPropedeutika vědecké práce P. Bobáľz 1/1/030 --
FaF:FDTTE_FAFFarmaceutická technologie D. Vetchýzk 1/1/030 --
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDTBF_FAFBiofarmaceutické aspekty hodnocení léčiv D. Vetchýzk 1/1/025 --
FaF:FDTFK_FAFFarmakokinetika P. Kollárzk 1/1/025 --
FaF:FDTLF_FAFLékové formy s řízeným a cíleným uvolňováním léčiva K. Kubovázk 1/1/025 --
FaF:FDTMH_FAFMetody hodnocení a formulační dokumentace léčivých přípravků D. Vetchýzk 1/1/015 --
FaF:FDTMU_FAFMechanismy uvolňování léčiv a jejich statistické hodnocení D. Vetchýzk 1/1/025 --
FaF:FDTSJ_FAFAnglický jazyk R. Prucklovázk 1/1/025 --
FaF:FDTSM_FAFSpeciální analytické metody při výrobě a kontrole jakosti léčivých přípravků J. Muselíkzk 1/1/025 --
165 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F0HS1_FAFHodnocení práce školitelem P. Bobáľz 0/1/015 --
FaF:F0PC_FAFPublikační činnost P. Bobáľz 0/0/060 --
FaF:F0VC_FAFVýzkumná činnost P. Bobáľz 0/0/030 --
FaF:F9PC1_FAFPedagogická činnost P. Bobáľz 0/0/040 --
FaF:F9ZP0_FAFZahraniční stáž P. Bobáľz 0/0/050 --
195 kreditů