PrF VPSkombi Veřejnoprávní studia
Název anglicky: Public Law Studies
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF VPS Veřejnoprávní studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je spojena s obhajobou tezí dizertační práce. Obecně by státní doktorská zkouškaměla proběhnout do konce 4. semestru, nejpozději však do konce 6. semestru. V rámci státní doktorské zkoušky budou testovány potřebné znalosti a spolehlivá orientace ve stěžejních a aktuálních otázkách z povinných oborově specifických předmětů a dále materie podle zaměření dizertační práce a zvoleného zaměření individuálního studijního plánu. Zkouška je ústní a skládá se z následujících okruhů:
A: Obecně teoretické otázky veřejného práva
B: Obecně teoretické otázky finančního práva a daňového práva, správního práva, práva životního prostředí, sociálního práva, a to s ohledem na zaměření dizertační práce.
Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí dizertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
- Příprava dizertační práce - probíhá po celou dobu 1. až 8. semestru studia a tvoří součást charakteristiky většiny dále uvedených aktivit. Nespecifikovaná příprava dizertační práce představuje cca 60 % zátěže, a to včetně sepsání a obhajoby tezí dizertační práce.
- Obhajoba tezí dizertační práce – musí být splněna optimálně do konce 4. semestru, nejpozději do 6. semestru.
- Odborné předměty - student si zapisuje povinné předměty předepsané studijním plánem pro daný semestr a další předměty v souladu s individuálním studijném plánem, zejména s ohledem na zaměření své dizertační práce a potřeby jeho realizace. Zejména se jedná o předměty zohledňující jednotlivé očekávané aspekty dizertační práce. (cca 20 % zátěže)
Metodologické předměty - zde se potkávají studenti i napříč ostatními doktorskými programy realizovanými na fakultě. Mezi těmito předměty musí student zvolit alespoň čtyři. (cca 3 % zátěže)
- Pedagogická činnost - je pouze doplňková, což však nevylučuje náslechy na výuce školitele a jiných pedagogů a občasné zapojení i do přímé výuky či její přípravy, pod mentorským dohledem školitele. Pokud student projeví zájem o větší pedagogické zapojení, fakulta mu příležitost zpravidla může nabídnout i vedle studia, již ale na základě DPP. Limity upravuje fakultní směrnice. Student dále plní funkci tajemníka zkušební komise u státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech garantovaných PrF MU. (cca 5 % zátěže)
- Publikační aktivity - upřednostňována kvalita namísto kvantity v systému kategorií A, B, C s rozlišením 15, 10, 5 kreditů (celkem je třeba získat 20 kreditů za publikační činnost s tím, že je potřeba mít alespoň jednu publikaci z kategorie A nebo B). (cca 7 % zátěže)
Internacionalizace - je nutné uskutečnit povinný měsíční výjezd. Před výjezdem student absolvuje předmět areálová studia, aby získal dostatečný přehled o právu země, kam vyjíždí, zaměřil se na komparatistiku a měl povědomí, jaké znalosti a poznatky má v zahraničí vyhledávat tak, aby mu tyto znalosti a zkušenosti pomohly při sepisování dizertační práce. Dále se v oblasti internacionalizace předpokládá zahraniční publikace a také účast na významné zahraniční konferenci. (cca 4 % zátěže)
Jazykové požadavky - absolvování kurzu zaměřeného na znalost odborného světového jazyka, aby byl student schopen práce i s dalšími zahraničními zdroji. (cca 1 % zátěže)

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Možné návrhy témat dizertačních prací:
Konstituční aspekty limitace veřejného dluhu
Nullum tributum sine lege
Mezinárodní spolupráce při správě daní
Daňový proces
Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění
Integrace dohledu nad finančním trhem
Právní aspekty elektronických platebních a clearingových systémů
Rozpočet Evropské unie a státní rozpočet
Soudní přezkum finančních rozhodnutí
Vliv evropského práva na regulaci bankovnictví
Veřejnoprávní regulace finančních trhu
Finanční vztahy a úpadek
Vláda České republiky
Legislativní rada vlády České republiky
Opatření obecné povahy
Místní referendum jako institut přímé demokracie
Žalobní body jako věcné hledisko přezkumu ve správním soudnictví
Interpretace pojmu ''veřejný zájem'' v rozhodnutích českých soudů
Ochrana vlastnických práv v procesu územního plánování
Ochrana práv osob dotčených prováděním staveb
Právní úprava nakládání s komunálním odpadem
Právní prostředky prosazování povinností na úseku ochrany zvířat proti týrání
Liniová stavba jako věc nemovitá
Právní úprava bytového spoluvlastnictví s ohledem na katastr nemovitostí
Právní a ekonomické aspekty rozpočtové odpovědnosti obcí
Kvalifikační předpoklady a hodnocení veřejných zakázek
Soudní rozhodnutí a jeho publikum
Elektronické dokumenty ve veřejné správě
Obstrukce ve správním řízení
Možnosti státu omezit pohyb osob přes státní hranici
Obsah a rozsah odborné kvalifikace úředníků
Náhrada škody a nemajetkové újmy v rámci služebních poměrů
Omezení autorského práva ve veřejném zájmu
Památková ochrana a ochrana životního prostředí - střet zájmů v území?
Majetkoprávní příprava obecních veřejně prospěšných staveb a opatření
Uplatnění principu 3E při zadávání veřejných zakázek
Zásada environmentálně a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek
Princip prevence a jeho uplatňování při chovu a využívání koní
Postavení obcí při nakládání s odpadem
Automobily jako zdroje znečišťujících látek a skleníkových plynů
Nástroje prosazování unijního práva životního prostředí
Obchodování s ohroženými druhy
Povolování přípravků na ochranu rostlin se zaměřením na menšinová použití Pojem odpadu v právní úpravě
Ochrana ovzduší
Zákonné důvody usmrcení zvířete
Revize katastru
Soused jako účastník řízení podle stavebního zákona
Podzemní vody z pohledu práva
Implementace „European Green Deal“ do práva životního prostředí v ČR
Týrání zvířat v judikatuře trestních soudů
Právní regulace systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Doporučený průchod studijním plánem

Veřejnoprávní studia

Volitelné předměty podle ISP - nejméně v rozsahu 32 ECTS. Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru

Povinné předměty

1. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI01DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 --
PrF:DI01PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPS_VPPTeorie veřejného práva procesního S. Skulovák 0/0/04 --
PrF:DOVPS_VSTeorie veřejného práva, veřejné správy a veřejného sektoru P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_VP1Veřejnoprávní seminář I L. Potěšilk 0/0/02 --
PrF:DS0PVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
28 kreditů
2. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI02DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 --
PrF:DI02PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP2Veřejnoprávní seminář II J. Neckářk 0/0/02 --
PrF:DOVPS_EKONEkonomický základ veřejné správy M. Radvank 0/0/04 --
PrF:DOVPS_VMPRole evropského a mezinárodního práva ve veřejném právu I. Jančářovák 0/0/04 --
27 kreditů
3. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI03DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 --
PrF:DI03PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP3Veřejnoprávní seminář III J. Hanákk 0/0/02 --
20 kreditů
4. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI04DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 --
PrF:DI04PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP4Veřejnoprávní seminář IV L. Potěšilk 0/0/02 --
21 kreditů
5. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI05DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 --
PrF:DI05PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP5Veřejnoprávní seminář V J. Neckářk 0/0/02 --
21 kreditů
6. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI06DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 --
PrF:DI06PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP6Veřejnoprávní seminář VI J. Hanákk 0/0/02 --
22 kreditů
7. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI07DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 --
25 kreditů
8. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI08DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty - oborová specializace

Volitelné předměty podle ISP - nejméně v rozsahu 32 ECTS Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI0V7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DI0V8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_AS1Areálová studia I P. Mrkývkak 0/0/02 --
PrF:DOVPV_AS2Areálová studia II P. Mrkývkak 0/0/02 --
PrF:DOVPV_AZPMezinárodněprávní a unijní aspekty ochrany životního prostředí V. Vomáčkak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_DISKDiskreční pravomoc veřejné správy S. Skulovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_FINFinanční gramotnost M. Svobodak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_FISKVeřejné finance - fiskální aspekty disertace E. Tomáškovák 0/0/06 --
PrF:DOVPV_HISAHistorickoprávní aspekty disertace J. Schweiglk 0/0/04 --
PrF:DOVPV_JUDJudikatura ve veřejném právu M. Radvank 0/0/04 --
PrF:DOVPV_LEGLegislativní praxe ve veřejném právu P. Mrkývkak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_OZPKoncepční nástroje v ochraně životního prostředí I. Jančářovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_PVPVšeobecné nástroje prevence ve veřejném právu I. Průchovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_PVSPrávotvorba územní samosprávy P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_PZVSPrávní záruky ve veřejné správě J. Jurníkovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_SKVSSoudní kontrola veřejné správy P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_SPSprávní procesy ve veřejném právu S. Skulovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_STATUplatnění statistiky při řešení tématu disertační práce E. Tomáškovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TDPTeorie daňového práva M. Radvank 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TFPTeorie finančního práva P. Mrkývkak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TRESprávní trestání L. Potěšilk 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TSoPTeorie sociálního práva J. Komendovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TSPTeorie správního práva P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TZPTeorie práva životního prostředí I. Jančářovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_VSUSVeřejná správa a územní samospráva P. Havlank 0/0/04 --
94 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Student si volí jeden z nabízených jazyků jako první jazyk - dva navazující předměty v celkovém rozsahu 4 ECTS. Dále si volí jiný jazky jako druhý - jeden předmět v rozsahu 2 ECTS. Student je povinen cizí jazyky absolvovat do konce 4. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
16 kreditů

Povinně volitelné předměty - celofakultní metodologické kurzy

Student po dohodě se školitelem zvolí nejméně jeden předmět v rozsahu 2 ECTS. Student je povinen předměty absolvovat do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DS0PVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů

Povinné předměty - individuální

Student je povinen předměty absolvovat v období od 2. do 7. semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI0INTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DI0KONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DI0PUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů