PřF BOTAK Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) je neveřejná. Vychází z oboru a tématu disertační práce, které doktorand podrobně rozpracoval v tezích disertační práce odevzdaných před SDZ. Členové komise pro SDZ mohou položit otázky z kterékoli příbuzné disciplíny. Kromě znalostí souvisejících s vlastní vědeckou prací doktoranda se zkouška zaměřuje na znalosti širších oborů botaniky, ekologie včetně paleoekologie a evoluční biologie. Nejde o zjišťování detailních poznatků naučených zpaměti, ale o prověřování celkového rozhledu uchazeče v oboru, schopnosti vyjadřování a kritického myšlení.

Disertační práci posuzují alespoň dva oponenti s vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.), z nichž alespoň jeden není zaměstnancem MU a jeden je zpravidla zahraniční. Samotná obhajoba je veřejná, hodnocená komisí sestavenou podle vnitřních pravidel MU, a typicky probíhá na Botanickém semináři. Sestává z ca 30minutové prezentace shrnující cíle a hlavní výsledky disertační práce a následné diskuse s oponenty a odpovědí na dotazy členů komise i z pléna.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium v DSP je uskutečňováno formou individuálního studijního plánu (ISP), který je pro každý semestr dopředu upřesňován studentem ve spolupráci se školitelem. ISP je sestavován tak, aby student úspěšně absolvoval studium v průběhu standardní čtyřleté doby studia. V prvních čtyřech semestrech student: (i) absolvuje všechny předměty teoretické přípravy stanovené školitelem, (ii) vypracuje teze disertační práce, (iii) představí výsledky své práce na oborovém semináři nebo před oborovou komisí, (iv) splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem formou pomoci při výuce a optimálně (v) předloží žádost o vykonání SDZ (nejpozději však do konce 7. semestru). Nejpozději do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student: (vi) prezentuje své výsledky na mezinárodní konferenci, (vii) prokáže splnění mezinárodní spolupráce, nejčastěji formou zahraniční stáže, (viii) zpracuje dizertační práci a předloží žádost o její obhajobu. Teze disertační práce jsou po dohodě se školitelem optimálně předkládány do konce 2. semestru, nejpozději však musí být zaslány předsedovi zkušební komise týden před termínem SDZ. Dále se student v průběhu celého studia účastní každoročně zasedání oborové komise, kde prezentuje pokroky v řešení disertační práce v anglickém jazyce.

Individuální studijní plán je koncipován tak, aby zahrnoval:
1. Předměty zaměřené na výzkumnou aktivitu, jako jsou příprava disertační práce, studium odborné literatury, příprava publikace a rešeršní projekt. Tyto předměty si student zapisuje opakovaně v průběhu celého studia a tvoří minimálně 50 % pracovní zátěže.
2. Předměty rozšiřující a prohlubující znalosti vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu. Tyto předměty si zapisuje student DSP podle pokynů školitele. V každém z prvních čtyř semestrů absolvuje zpravidla jeden až dva předměty patřící do této skupiny (ca 10 % pracovní zátěže). Studenti vybírají z široké nabídky volitelných i dalších předmětů (http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy; viz také níže).
3. Předměty osvědčující jazykovou vybavenost studenta. Svou schopnost aktivní komunikace o odborné tématice prokáže student aktivní účastí (vystoupením v angličtině) na minimálně jedné mezinárodní konferenci a zahraničním pobytem (nebo více pobyty) v minimální celkové délce 2 měsíců (ca 20 % pracovní zátěže).
4. Všichni doktorandi navštěvují Botanický seminář a podle zaměření práce také oborový seminář po celou standardní dobu studia. Školitel může určit jiný typ vhodného semináře podle zaměření práce; v případě kombinované formy i jiný typ alternativní aktivity (ca 10 % pracovní zátěže).
5. Příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Student se podílí na přípravě nebo vedení praktických cvičení v laboratoři i v terénu ve spolupráci s příslušným učitelem, případně pomáhá při vedení pregraduálních studentů. Doporučený rozsah této činnosti jsou dvě vyučovací hodiny týdně v průběhu prvního až čtvrtého semestru nebo odpovídající doba u blokových cvičení. Pomoc při výuce nesmí přesáhnout 150 hodin během celého studia (maximum 10 % pracovní zátěže).

Plnění povinností studenta stanovených individuálním studijním plánem (ISP) kontroluje pro každý semestr školitel a na konci každého akademického roku hodnotí studenta oborová komise zastoupená předsedou. Veřejné zasedání oborové komise je hlavním podkladem pro výroční hodnocení oborovou komisí. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do následujícího semestru.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích
Archiv: http://is.muni.cz/th/eqf1z/
Vedoucí: Péter Odór, Ph.D., učo 422904
Studentka: Mgr. Markéta Táborská, učo 222793, PřF D-BI4 BOTA

Historie vegetace Jeseníků na lokální a regionální škále
Archiv: http://is.muni.cz/th/c1gzi/
Vedoucí: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868
Studentka: Mgr. Lydie Dudová, Ph.D., učo 78088, PřF D-BI4 BOTA

Environmental drivers of fine-scale plant species richness in Eurasian dry grasslands: a macroecological
perspective
Archiv: http://is.muni.cz/th/pqmhh/
Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871
Studentka: Mgr. Salza Palpurina, Ph.D., učo 381747, PřF D-BI4 BOTA

Tradiční management a jeho vliv na vegetaci podrostu světlých lesů nížin
Archiv: http://is.muni.cz/th/pyveg/
Vedoucí: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D., učo 33068
Student: Mgr. Ondřej Vild, Ph.D., učo 151076, PřF D-BI4 BOTA

Adaptabilita velikosti rostlinného genomu: Vznikly největší genomy rostlin jako součást adaptace na
geofytní strategii?
Archiv: http://is.muni.cz/th/nsgms/
Vedoucí: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., učo 2635
Student: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D., učo 106706, PřF D-BI4 BOTA

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.