LF DBIMOL Biochemistry and Molecular Biology
Name in Czech: Biochemie a molekulární biologie
doctoral full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: LF D-BIOM Biomedical sciences

Introductory information / Instructions

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti: - splnit požadavky individuálního studijního plánu - absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR). - absolvovat minimálně 4 oborové předměty - splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit) - absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu) - prezentovat původní data na mezinárodní konferenci - odevzdat dizertační práci - složit státní doktorskou zkoušku - získat 240 kreditů za studium Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU: 1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Indikativní výčet volitelných předmětů: Analýza dat pro Neurovědy, Life Science Seminar, Pokroky v molekulární biologii a genetice, Nové trendy v patologické fyziologii, Plánování, organizace a hodnocení klinických studií, Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách, Rétorika. Kultura mezilidské komunikace, Trendy v lékařské imunologii , Získávání vědeckých informací.

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: - Pravidelná prezentace projektu a průběžných vlastních výsledků, zpravidla na interních seminářích laboratoře školitele; - Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia); - Studenti 2. ročníku podstupují v rámci PhD konference postupovou zkoušku, kde prezentují teze a metodologii svého projektu (viz PhD konference níže); Doporučené činnosti: - Úspěšná aplikace na studentský grant (Brno PhD Talent, Program rektora); - Stáž (nad 2 týdny) na renomovaném zahraničním pracovišti v rámci konkrétní spolupráce. Ostatní povinnosti studenta a kurikulum doktorského studijního programu jsou detailně popsány v Sebehodnoticí zprávě (nedostatek místa v IS MU) a na www.med.muni.cz

Warning:

The study plan does not contain any courses.