ESF DPEM01 Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economy and Management
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: ESF D-PEM Podniková ekonomika a management

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student se přihlašuje ke SDZ nejpozději ve 4. (prezenční forma) nebo 8. semestru (kombinovaná forma) studia. Spolu s přihláškou předkládá student teze disertační práce, které zahrnují vymezení tématu, současný stav poznání v oblasti tematického zaměření práce (teoretická východiska práce, přehled dosažených výsledků výzkumu, jejich porovnání), projekt a cíle výzkumu (formulace výzkumného projektu řešeného v disertační práci, cíle výzkumu), postup výzkumu (specifikace postupu výzkumu, harmonogram postupu, současný stav řešení disertační práce) a očekávané přínosy práce pro daný vědní obor. Zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím.

Obhajoba disertační práce může probíhat ve dvou kolech. Tzv. „malou“ obhajobou se rozumí interní obhajoba první (úplné) verze disertační práce konané za přítomnosti členů školicího pracoviště a přizvaných odborníků. Účelem je poskytnout studentovi možnost odborné diskuze v rámci školicího pracoviště a posoudit průběžně kvalitu zpracování disertační práce. Závěr „malé“ obhajoby má pro studenta doporučující charakter, kdy může do finální verze disertační práce zapracovat navržená doporučení. Konečná obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajoby disertačních prací, oponenti disertační práce mohou, ale nemusí být totožní s oponenty z „malé“ obhajoby.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium v rámci doktorského studijního programu se skládá z relativně samostatných částí- studijní (studium odborných předmětů) a části vědecko-výzkumné. Studenti však již během prvních semestrů pracují na odborných článcích, esejích a dalších odborných textech na domácích a zahraničních konferencích. Podmínkou řádného ukončení studia je získání kreditů v celkové hodnotě 240 kreditů, absolvování zahraniční stáže či jejího ekvivalentu dle Nařízení vlády č. 274/2016, složení SDZ a obhájení disertační práce. Mezi vědecko-výzkumné aktivity patří:
- Studium literatury a navazující Příprava disertační práce – v průběhu prvních dvou semestrů na základě studia relevantní literatury student specifikuje výzkumné téma své disertační práce. Do konce studia probíhá příprava disertační práce, jejíž kreditová hodnota musí být alespoň 120 kreditů
- Kompetence v akademické a odborné angličtině – absolvování 2 předmětů vyučovaných v angličtině nebo napsání a prezentování publikace v angličtině na odborném fóru
- Prezentace na odborném semináři – prezentace příspěvku na tematicky relevantní odborné konferenci nebo letní škole
- Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději ve 4. semestru (prezenční) nebo nejpozději v 8. semestru (kombinovaná forma) studia
- Zahraniční stáž nebo její ekvivalent – nutno absolvovat v délce nejméně jednoho měsíce nebo zúčastnit se mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci
- Pedagogická činnost (pomoc při výuce) – student se podílí na výuce seminářů v bakalářských a magisterských programech, vedení závěrečných prací či hodnocení seminárních prací, a to v maximálním rozsahu 150 hodin za celé studium (max. 10 % pracovní zátěže, student může získat max. 8 kreditů za semestr a max. 25 kreditů za celé studium)
- Publikační povinnost - student má během doktorského studia povinnost publikovat nejméně 3 publikace, na kterých se autorsky podílel, prezentující výsledky výzkumu realizovaného v rámci přípravy disertační práce, z toho: nejméně 1 publikace typu J v databázi WoS nebo Scopus ve světovém jazyku obvyklém pro danou vědní disciplínu a alespoň 2 publikace publikované ve světovém jazyku dle doporučení nebo se souhlasem školitele.
- Praxe v podniku – student má možnost absolvovat praxi v podniku dle odborného zaměření navštíveného podniku a přínosu praxe pro zpracování disertační práce v minimálním rozsahu jeden měsíc

Studium odborných předmětů tvoří 15 % pracovní zátěže doktorandů. Studenti musí absolvovat před podáním přihlášky k SDZ (obhajobou tezí disertační práce) všechny odborné předměty – Econometrics, Metodologie I, Metodologie II a oborově povinný předmět.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příklady již obhájených prací jsou:
Interpretace online spotřebitelského chování z perspektivy neurovědy o spotřebiteli - mezigenerační studie (Ing. Anida Krajina, Ph.D.): https://is.muni.cz/auth/th/w7w7x/
Přednosti a meze rodinného podnikání (Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.): https://is.muni.cz/auth/th/m1gds/
Strategies of Multinational and Domestic Companies in the Czech Republic (Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.): https://is.muni.cz/auth/th/tas6u/
Vedení týmů (Ing. Martina Rešlová, Ph.D.): https://is.muni.cz/auth/th/y3nxr/
Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku (Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS): https://is.muni.cz/auth/th/e8ivz/

Příklady navrhovaných témat dizertačních prací jsou:
Corporate Governance - stanovení nejvýznamněji působících činitelů spojených s výkonem správy a řízení organizace (doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.)
Důležitost hlubších znalostí pro manažerskou praxi (Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born)
Příležitosti a limity uplatnění znalostního managementu v supply chain managementu (doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.)
Současné marketingové trendy a jejich využití v e-commerce v oblasti vybrané (dílčí) části trhu v ČR (doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.)
Řízení kvality a výkonnost podniku (doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.)

Přehled všech aktuálně nabízených témat je umístěn na stránkách fakulty: https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/temata-praci

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student absolvuje povinné předměty v průběhu prvního ročníku studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:DXE_EMTREconometrics D. Němeczk 0/24/012 1-
ESF:DXH_MET1Metodologie 1 O. Krčálzk 0/24/06 1-
ESF:DXH_TEFITeorie firmy M. Jirásekzk 0/24/012 2-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student volí z nabídky povinně volitelných předmětů dle zaměření disertační práce a po dohodě se školitelem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:DXE_HOPOHospodářská politika Z. Tomešzk 0/24/06 2-
ESF:DXF_OCAKAsset Pricing T. Výrostzk 0/24/012 2-
ESF:DXR_REGERegionální ekonomie M. Viturkazk 24/0/012 --
ESF:DXV_PUECPublic Economics J. Nemeczk 0/24/012 2-
42 kreditů

Povinně volitelný blok

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:DXE_EMT2Econometrics 2 D. Němecz 24/0/012 --
ESF:DXH_MET2Metodologie 2 R. Staněkz 24/0/06 --
ESF:DXH_MSTAMultivariate Statistical Analysis M. Králováz 12/12/012 --
30 kreditů