FSS DMZS01 Mediální a žurnalistická studia
Název anglicky: Media and journalism studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-MZS_ Mediální a žurnalistická studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student musí úspěšně složit státní doktorskou zkoušku a obhájit dizertační práci. Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá ze dvou okruhů navazujících na předměty společného základu Teorie mediálních a žurnalistických studií a Metodologie mediálních a žurnalistických studií.
Během SDZ je úkolem studenta prokázat relevantní oborové znalosti v oblasti teorií a metodologií, které se vážou k tématu jeho dizertační práce. Student dostane od předsedy oborové rady předem zadána témata ke dvěma uvedeným okruhům, k nimž se musí připravit na základě četby literatury relevantní v každém okruhu pro zadané téma. Student předem doloží seznam literatury, kterou k danému tématu navrhuje (seznam musí obsahovat minimálně 20 zdrojů ke každému okruhu); předseda oborové rady navržený seznam předem schvaluje a na návrh členů komise SDZ a školitele a konzultantů případně doplní. U vlastní zkoušky je pak úkolem studenta přesvědčit komisi o dostatečné znalosti teorií a metodologií u obou ze zadaných okruhů a o jeho schopnosti aplikovat je nad rámec tématu dizertační práce a zasadit do širšího kontextu oborové rozpravy.
Dizertační práci student obhajuje před komisí, která má minimálně pět členů, z toho dva externí. Práce je posuzována dvěma oponenty, z toho je jeden externí. Na základě posudků a obhajoby studenta komise zhodnotí kvalitu dizertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní program obsahuje jeden studijní plán bez specializací.
Program je složen z šesti předmětových modulů, které zohledňují různé zaměření zahrnutých předmětů a které současně zpřehledňují rozložení celého programu a jeho klíčové akcenty. Studující mají povinnost v rámci studia získat 206 kreditů absolvováním 17 povinných předmětů a 34 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů.

1. Modul teoretický: Zahrnuje společný předmět teoretického charakteru ustavující sdílený oborový základ a tematicky specializované teoretické semináře navázané na téma dizertace.
Předměty modulu: Teorie mediálních a žurnalistických studií, Teoretická část dizertační práce I, Teoretická část dizertační práce II

2. Modul metodologický: Zahrnuje společný předmět ustavující sdílený metodologický základ a specializované metodologické semináře.
Předměty modulu: Metodologie mediálních a žurnalistických studií, Analýza dat I, Analýza dat II

3. Modul dizertace: Předměty vztažené k práci na dizertačním projektu a dizertační práci.
Předměty modulu: Prezentace dizertačního projektu, Obhajoba dizertačního projektu, Prezentace výsledků dizertačního projektu, Dizertační práce

4. Modul komunikace vědeckých výsledků: Zahrnuje předměty rozvíjející dovednosti nutné k úspěšnému zvládnutí komunikace v rámci domácí i mezinárodní odborné komunity.
Předměty modulu: Komunikace vědeckých výsledků, Prezentace na konferenci, Prezentace na mezinárodní konferenci, Publikační činnost I, Publikační činnost II

5. Modul aplikační: Zahrnuje předměty aplikační povahy rozvíjející schopnosti navázané na mimoakademickou praxi, zkušenosti s týmovou a projektovou prací a pedagogické a popularizační dovednosti.
Předměty modulu: Analytická praxe, Popularizace vědy, Účast na výuce, Účast na výzkumném projektu, Pedagogické praktikum, Psaní a management projektů

6. Modul zahraničních pobytů: Zahrnuje povinný zahraniční pobyt i nepovinné zahraniční akademické a pracovní stáže a krátkodobé výjezdy.
Předměty modulu: Zahraniční výzkumný pobyt, Zahraniční výjezd, Zahraniční pracovní pobyt

Program přitom zahrnuje společné semináře a předměty založené na individuální práci studenta se školitelem. Cílem společných seminářů je zajistit interakci a vzájemnou zpětnou vazbu napříč kohortou studujících a vytvoření sdíleného vědomostního základu. Cílem individuálních předmětů je pak prohloubení znalostí a dovedností spojených s prohloubením akademických dovedností a s konkrétní dizertační prací.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Navrhovaná témata dizertačních prací:
Rizika digitálních technologií pro děti a adolescenty (online závislosti, kyberšikana …)
Mediální výchova ve školách
Analýza online komunikace
Digitální znalosti dětí
Metodologie výzkumů realizovaných s využitím digitálních médií
Pozitivní aspekty používání digitálních technologií (např. mHealth)
Nová média v každodennosti mediálních publik a uživatelů technologií
Nová média a sociální a kulturní nerovnosti
Nová média a proměna recepce zpravodajských obsahů
Proměna vztahu mezi současnými mediálními publiky a producenty mediálních obsahů
Nová média a proměny produkčních a distribučních strategií
Nová média, dohled a hierarchická moc: mediální technologie ve službě státu a nestátních ekonomických aktérů
Nová média a politický participace / občanské zapojení / aktivismus
Role masových médií a online sociálních sítí v utváření názorového klimatu
Role nových médií v utváření souhlasu a produkci sdíleného vědění
Kulturní a sociální historie nových médií ve střední a východní Evropě
Mediální, technologické a hráčské subkultury ve střední a východní Evropě
Nedůvěra v žurnalistickém poli: nedůvěryhodná i nedůvěřivá zpravodajská média a jejich žurnalisté
Kvantitativní analýza prediktorů narůstající bazální nedůvěry a její recepce uvnitř žurnalistického pole
Specifika lokálních médií
Proměna novinářských praxí v lokálních médiích
Proměna vlastnictví médií jako jeden z klíčových procesů transformace mediálního systému

Obhájené dizertační práce vedené na MU prof. Šmahelem (v rámci Ph.D. studia psychologie):
Online gaming addiction: The role of avatars and sociability of gamers
Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context
Childrens’ and adolescents’ interactions with online strangers
Komunikace přes messenger: Percepce osobnosti druhého člověka a nápovědi pro detekci lhaní
Bystanders’ reactions to cyberbullying
Online sexuality and its relation to the adolescents’ offline world
Internet: From Excess to Addiction

Obhájené dizertační práce vedené na MU dr. Volkem (v rámci Ph.D. studia sociologie):
Poznámky ke studiím nových médií
Regulace vysílání veřejné služby v České republice, na Slovensku a v Irsku
Obraz Romů v televizním zpravodajství – příklad mediální konstrukce reality
Televize a krize časové zkušenosti
Technické obrazy v sociálních vědách
Českí študenti žurnalistiky v medzinárodnej perspektíve: hodnoty a postoje nastupujúcej žurnalistickej generácie
Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního a regionálního tisku po roce 1989

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0001Teorie mediálních a žurnalistických studií J. Macekk 1/1/015 1-
FSS:ZURd0002Teoretická část dizertační práce I J. Macekz 0/2/015 1-
FSS:ZURd0003Teoretická část dizertační práce II J. Macekz 0/2/015 2-
FSS:ZURd0004Metodologie mediálních a žurnalistickým studií D. Šmahelk 1/1/015 2-
FSS:ZURd0005Analýza dat I D. Šmahelz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0006Analýza dat II D. Šmahelz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0007Prezentace návrhu dizertačního projektu J. Macekz 0/1/01 1-
FSS:ZURd0008Obhajoba dizertačního projektu D. Šmahelz 0/1/05 4-
FSS:ZURd0009Prezentace výsledků dizertačního projektu J. Macekz 0/1/05 6-
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0011Prezentace na konferenci J. Macekz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0012Prezentace na mezinárodní konferenci J. Macekz 0/2/015 5-
FSS:ZURd0013Publikační činnost I D. Šmahelz 0/2/015 6-
FSS:ZURd0014Publikační činnost II D. Šmahelz 0/2/020 7-
FSS:ZURd0099Dizertační práce J. Macekz 0/2/020 8-
FSS:ZURd0102Účast na výuce J. Motalz 0/2/05 3-
186 kreditů

Zahraniční výjezdy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 -P
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 -P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Za povinně volitelné předměty je potřeba získat minimálně 34 kreditů, přičemž některé předměty jsou hodnoceny v rozmezí 5-20 kreditů (ZUD100), případně 1-10 kreditů (ZUD103).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- --
FSS:ZURd0100Analytická praxe J. Macekz 0/2/020 --
FSS:ZURd0101Popularizace vědy J. Motalz 0/2/05 6-
FSS:ZURd0103Účast na výzkumném projektu D. Šmahelz 0/2/010 --
FSS:ZURd0104Pedagogické praktikum J. Motalz 0/2/05 4-
FSS:ZURd0105Psaní a management projektů J. Motalz 0/2/05 6-
45 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0110Publikační činnost III D. Šmahelz 0/2/020 --
FSS:ZURd0111Dizertační práce II J. Macekz 0/2/020 --
40 kreditů