LF DANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-ANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále student prokazuje základní znalosti ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí. Společně s obhajobou disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit všechny studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu a práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.

PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:
Na KARIM, ARK, KDAR jsou organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. V nabídce jsou (dle konkrétního zaměření disertační práce) např.:
- Nové trendy v anesteziologii
- Nové trendy v léčbě bolesti
- Nové trendy v intenzivní medicíně
- Pediatrická problematika v AR a IM
- Krevní péče, autotransfúzní techniky a život ohrožující krvácení
- Eliminační metody v intenzivní medicíně
Oborová rada stanovuje jako povinné absolvování předmětů:
- Analýza klinických dat
- Plánování, organizace a hodnocení klinických studií

Studentům doktorského studijního programu je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Z povinných studijních předmětů skládá doktorand zkoušky před komisí.

TVORBU INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU LZE CHARAKTERIZOVAT TAKTO:
25 ECTS - SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY LF MU (AJ + 4)
20 ECTS - OBOROVÉ PŘEDMĚTY

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Vliv anestézie na výsledky diagnostické elektromyostimulace při operaci pacientů s anorektální malformací
Archiv: http://is.muni.cz/th/j366n/


2. Využití GABA-ergních látek v pooperační analgezii
Archiv: http://is.muni.cz/th/t5die/


3. Možnosti anestézie a analgezie v peripartálním období
Archiv: http://is.muni.cz/th/zhjyl/


4. New Molecules in the Pathophysiology of Ventilatory Control in Heart Failure Patients
Archiv: http://is.muni.cz/th/atq01/


5. Možnosti ovlivnění kardiotoxicity bupivakainu kombinací lokálních anestetik
Archiv: http://is.muni.cz/th/pcj96/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.