LF DBIMOL Biochemie a molekulární biologie
Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU: 1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Indikativní výčet volitelných předmětů: Analýza dat pro Neurovědy, Life Science Seminar, Pokroky v molekulární biologii a genetice, Nové trendy v patologické fyziologii, Plánování, organizace a hodnocení klinických studií, Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách, Rétorika. Kultura mezilidské komunikace, Trendy v lékařské imunologii , Získávání vědeckých informací.

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: - Pravidelná prezentace projektu a průběžných vlastních výsledků, zpravidla na interních seminářích laboratoře školitele; - Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia); - Studenti 2. ročníku podstupují v rámci PhD konference postupovou zkoušku, kde prezentují teze a metodologii svého projektu (viz PhD konference níže); Doporučené činnosti: - Úspěšná aplikace na studentský grant (Brno PhD Talent, Program rektora); - Stáž (nad 2 týdny) na renomovaném zahraničním pracovišti v rámci konkrétní spolupráce. Ostatní povinnosti studenta a kurikulum doktorského studijního programu jsou detailně popsány v Sebehodnoticí zprávě (nedostatek místa v IS MU) a na www.med.muni.cz

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.